Language: NOR | ENG

Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten - Helselederutdanning - Emne 3 + 7

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid, Samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

Om utdanningen

Læringsutbytte:
En student med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om rammeverket og de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, herunder inntektsdannelsen i kommunen og de mest sentrale prosessene innenfor kommunal økonomiforvaltning
 • har kunnskap om økonomisk planlegging, styring og kvalitetsutvikling som en integrert og sentral funksjon ved lederrollen, samt konsekvensene for økonomisk planlegging og budsjettering
 • har kunnskap om den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og internkontrollforskriftene for egen sektor
 • har kunnskap om løpende økonomisk styring, økonomirapportering og regnskapsoppfølging
 • kan gjøre rede for hvordan økonomiske rammer, organisasjonsutvikling og kvalitetsutvikling henger sammen
 • har kunnskap om prinsippene for detaljbudsjettering, periodisering og regnskapsoppfølging
 • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenester kan drive et kontinuerlig arbeid for resultatforbedring både i et produktivitets- og et kvalitetsperspektiv
 • har kunnskap om utvikling av systemer for kvalitetsforbedring, herunder systemer for måling av kvalitet i flere perspektiv
 • har kunnskap om metoder for registrering og måling av objektiv og subjektiv kvalitet

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan delta aktivt i kommunale plan- og utviklingsprosesser innen helse- og omsorgstjenesten
 • kan delta aktivt i den kommunale budsjetterings- og økonomistyringsprosessen
 • kan ivareta en helhetlig kvalitetsledelse etter prinsippene for balansert målstyring og i henhold til internkontrollforskriftene
 • har kunnskap om utvikling av resultatindikatorer for økonomisk styring og kvalitetsutvikling
 • har kompetanse til å iverksette og drifte kontinuerlige kvalitetsforbedringsprosesser
 • kan gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
 • kan integrere digitale verktøy for registrering og lukking av avvik i egen/egne virksomheter
 • kan gjennomføre analyser av resultater av kvalitetsmålinger og avviksrapportere
 • kan identifisere forbedringsområder
 • kan gjennomføre intern evaluering etter prinsippene for total kvalitet (CAF)

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har lederkompetanse generelt og forutsetninger for økonomistyring og kvalitetsledelse spesielt
 • har grunnlag for å kunne arbeide systematisk med å videreutvikle produktiviteten og kvaliteten i egen/egne virksomhetsområder
 • har metodekunnskap som utgjør et tilstrekkelig grunnlag for egenevaluering av virksomheten og virksomhetens resultater
 • kan utvikle systemer for registrering, resultatmåling og utvikling av virksomheten i hht. den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.

Praktisk informasjon

Som overordnede prinsipper for læring, vektlegges tverrfaglighet, samarbeid, relasjonskompetanse og studentaktive arbeidsformer. Undervisning og læring skjer gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og oppgaveskriving.

Mellom samlingene, og for å oppnå tverrfaglig erfaringsutveksling, skal studentene arbeide i grupper og ha et ansvar for å følge opp de obligatoriske arbeidskravene i emnet. Deler av dette arbeidet vil være basert på veiledning via høgskolens nettbaserte e-læringsverktøy.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Mer informasjon

Pris

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift