Language: NOR | ENG

Lederutdanning helse og omsorg

 • Annet studiested Tilbys desentralisert i landets kommuner
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om utdanningen

Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren. 

Utdanningen består av 4 emner. Hvert emne vil gå over ett halvår og gir 7,5 studiepoeng.

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis:

 • Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter  
 • Strategisk kompetanse- planlegging, -styring og-utvikling 
 • Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling 
 • Samhandling, kommunikasjon og forhandlings-kompetanse 

Praktisk informasjon

Studiet tas på deltid og kan kombineres ved siden av full jobb.

Lokal og regional undervisning

Undervisningen foregår lokalt i kommunene. Dvs forelesere møter studentene i sitt lokalmiljø slik at du enkelt kan delta på undervisningen.

Samlinger og eksamen

Emnene på 7,5 studiepoeng har to samlinger á to dager, etterfulgt av hjemmeeksamen - noen individuelt, andre i grupper.

Lokal tilpasning

Flere kommuner kan gå sammen om å bestille moduler – enkeltmoduler eller hele utdanningen og studiet gir mulighet til å vektlegge temaer ut fra lokale behov.

Emner

Emnesammensetning

Læringsutbytte

Ledere og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet pleie- og omsorgssektor vil tilegne seg nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.
Etter fullført kvalifikasjon skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kjennskap til forskjellige lederroller, lederfunksjoner og ledelsesformer og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis.
 • har kunnskap om intensjonene i samhandlingsreformen slik de grunnleggende er formulert i St. meld. nr. 47 (2008-2009), St.meld. nr. 16 (2010-2011)
 • har kjennskap til nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester
 • har innsikt i kravene til god forvaltning
  • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, økonomisk planlegging og budsjettering, økonomistyring og regnskap. 
  • har kunnskap om teori og ferdigheter i rekrutteringsmetoder, hvordan man skal beholde og utvikle kompetansen til å bli strategiske ressurser i offentlig forvaltning og tverrfaglig samarbeid.
  • har kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig.

Ferdigheter:
Kandidaten

 • har utviklet eget lederskap og egne lederferdigheter ved bruk av refleksjon
 • kan ivareta økonomisk planlegging, styring og kvalitetsutvikling som en integrert og sentral funksjon ved lederrollen
 • kan samhandle både internt og med eksterne samhandlingspartnere.
 • har ferdigheter i forhandlinger, konflikthåndtering og samarbeid

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan bidra til nytenking og i endringsarbeid
 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Utdanningen tar sikte på å gi kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i helse- og omsorgstjenesten. Studiet skal dessuten øke kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted.

Mer informasjon

Pris

Iht. avtale med Helsedirektoratet. i tillegg til semesteravgift