Language: NOR | ENG

Ledelse, styring og sikkerhetskultur

 • Annet studiested
 • Varighet: 3 mnd
 • Samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Søknadsperiode Søknadsfrist kommer

Om utdanningen

Informasjon kommer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale forhold ved sikkerhetsledelse og HMS i et organisasjonsperspektiv
 • har kunnskap om ulike faktorer som inngår i Forsvarets sikkerhetssystem, og kjenne til innhold i aktuelle direktiver, bl a krav til sikkerhetsstyring og internkontroll i Forsvaret og forsvarsgrenene
 • har kunnskap om spesielle sikkerhetsutfordringer som er knyttet til teknologitunge systemer og organisasjoner
 • har kunnskap om risikohåndtering og sikkerhetsledelse ved ekstreme klimatiske forhold
 • har kunnskap om hva som kjennetegner effektiv virksomhetsstyring og utvikling av god organisasjons- og sikkerhetskultur
 • har kunnskap om dynamiske prosesser som motivasjon, emosjoner og personlighet. Kognitive prosesser som persepsjon,      beslutningstaking og læring. Sosiale prosesser som kommunikasjon, gruppe-      og teamprosesser og jobbholdninger.
 • har kunnskap om organisasjonskommunikasjonens betydning for beslutningstaking og vurdering av risiko spesielt.
 • har kunnskap om hvordan organisasjonspsykologiske problemstillinger virker inn på sikkerhet og risikostyring
 • har kunnskap om regler for saksbehandling, informasjon og sikkerhet, og om hovedreglene for offentlige anskaffelser

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan utvikle og opprettholde en god sikkerhetskultur
 • kan ivareta Forsvarets krav til sikkerhetsstyring, internkontroll og HMS
 • kan håndtere organisasjonspsykologiske forhold som virker inn på sikkerheten

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har god forståelse hvordan sikkerhetskultur kan utvikles og opprettholdes i en virksomhet
 • kan ta ansvar for at virksomheten gjennomføres i samsvar med de krav og forventninger Forsvaret har til sikkerhet for personell, materiell, miljø og omdømme.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Informasjon kommer.

Mer informasjon

Pris

24 000,- i tillegg til semesteravgift