Language: NOR | ENG

Ledelse, myndiggjøring og prosjekt (LeMP)

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet avlyses på grunn av for få søkere i 2021-2022
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Lederkompetanse
 • Myndiggjørende ledelse og verdiskapende prosjektledelse

Om utdanningen

Endringene i arbeidslivet medfører at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for en robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. Konstruktiv selvledelse vil ha stor betydning for hvordan den enkelte takler utfordrende situasjoner og opplever mestring og motivasjon i lederrollen. Samtidig er det viktig at en leder støtter medarbeidernes evne til å lede seg selv i deres arbeidsroller.

Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes til å nå organisatoriske mål er også en sentral lederkompetanse. Dette studiet  tar utgangspunkt i begge disse lederkompetansene, selvledelse og prosjektledelse.

Studiet består av 2 emner, Myndiggjørende ledelse og Verdiskapende prosjektledelse og du kan søke opptak til enkeltemner eller til hele studiet under ett. Studieemnene er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger per emne på Høgskolen I Innlandet-Lillehammer.

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Opptakskrav:

3 år høgre utdanning (180 studiepoeng) og minst 2 års arbeidserfaring.
Søkere med 2 år høgre utdanning (120 studiepoeng) og minst 5 års erfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

Studiet er søkbart under kategorien "Betaling og oppdrag" - Handelshøgskolen - Fakultetet for økonomi og samt.vitenskap på Søknadsweb 

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 209 7001. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet planlegges med oppstart høsten 2021 med forbehold av nok antall søkere.

Samlingsdatoer Myndiggjørende ledelse:

7.-9. september 2021

19.-20. oktober 2021

Samlingsdatoer for Verdiskapende prosjektledelse blir lagt ut senere 

 

 

 

Opptakskrav

3 år høgre utdanning (180 studiepoeng) og minst 2 års relevant arbeidserfaring.
Søkere med 2 år høgre utdanning (120 studiepoeng) og minst 5 års relevant erfaring kan vurderes individuelt.

 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Studiet består av de to fagtemaene myndiggjørende ledelse og prosjektledelse.

Myndiggjørende ledelse
Myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) er en lederform som er spesielt tilpasset dagens moderne arbeidsliv; kjennetegnet av autonome, samhandlende og kompetente medarbeidere som forventes å ta et større medansvar i organisasjonen enn hva som tradisjonelt har vært vanlig. Gjennom myndiggjørende ledelse støttes medarbeideres evne til å lede seg selv i autonome arbeidsroller og deres praktisering av et ansvarlig medarbeiderskap. Samtidig medfører endringer i arbeidslivet at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for et robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. I denne sammenheng vil konstruktiv selvledelse ha stor betydning for hvordan den enkelte takler utfordrende situasjoner og opplever mestring og motivasjon i lederrollen. Selvledelse fremstår dermed som et kjerneelement i myndiggjørende ledelse, både for lederen selv og for medarbeidere.

Emnet gir innføring og praktisk trening i ulike forhold som ligger til grunn for myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Verdiskapende prosjektledelse
Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i arbeidslivet, og en forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes for å nå organisatoriske mål er sentral kompetanse innen både offentlig og privat så vel som frivillig sektorer. Emnet gir innføring i prosjekt som fenomen, herunder prosjekt som styrings-, organiserings-, ledelses- og arbeidsform. Videre gir emnet innføring i hvordan prosjektformatet kan anvendes i praksis samt bruk av prosjektstyringsverktøy og teamarbeid. De aller fleste innovasjonsprosesser organiseres som prosjekter, hvor ledelsesform, samarbeidsform og forholdet mellom ulike interessenter står sentralt. Andre viktige forhold som behandles i emnet er virtuelle team, håndtering av usikkerhet, læring i prosjekter og oppmerksomhet mot innovasjonsprosessers verdiskapende hensikter.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er beskrevet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som studentene på et overordnet plan forventes å inneha etter å ha gjennomført alle emnene i studiet:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om sentrale teoretiske og praktiske sider ved prosjekt som fenomen, herunder prosjektarbeid, teamarbeid og prosjektledelse
 • Har inngående kunnskap om sentrale teoretiske og praktiske sider ved myndiggjørende ledelse og selvledelse som perspektiv i arbeidslivet 

Ferdigheter:

 • Kan anvende praktiske metoder og ferdigheter knyttet til styring, ledelse og organisering av prosjekter
 • Kan anvende praktiske metoder og ferdigheter knyttet til myndiggjørende ledelse og selvledelse

Generell kompetanse:

 • Har evne til å løse prosjektrelaterte problemstillinger på en kreativ måte
 • Har evne til å analysere og reflektere over seg selv som person og samhandlingspartner i arbeidsrollen

Kildekompetanse

Studentene skal kunne identifisere og knytte relevant litteratur fra pensum og evt. andre kilder til arbeidskrav og eksamensoppgave. Dette innebærer at de evner å utvise et kritisk skjønn i forhold til hvilke kilder de benytter.

Hvordan knyttes studiet til forskning

Studentene får presentert relevant forskning innen temaene som tas opp, både gjennom forelesninger, pensumlitteraturen og eventuelle anbefalte forskningsartikler.

Emner

Ledelse - myndiggjøring og prosjekt: Struktur og emneoppbygging

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Kompetanse innen de temaer som studiet omhandler har fått økende betydning i et arbeidsliv i endring, noe som forventes å styrke studentenes muligheter i arbeidslivet.

Hva koster det?

Studieavgift kr. 22.000,- pr. enkeltemne, og kr. 40.000,- for begge dersom studiet tas sammenhengende (høst + vår) i tillegg til semesteravgift