Language: NOR | ENG

Ledelse av prosesser (LAP) - Del 2

 • Annet studiested Wood Hotel, Brumunddal
 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet blir søkbart 1. februar 2021

Om utdanningen

Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir med komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser.

Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter o.l. Ledere må kunne forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgavene blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene.

Studiet er en fordypning av Ledelse av prosesser, del I.  Gjennomført del I (30 sp) gir grunnlag for opptak til del II.

Ledelse av prosesser del II bygger videre på hovedtemaene fra del I, men går dypere i noen av undertemaene og bringer inn flere nye undertemaer og perspektiver. Dette innebærer at planene for de to delene til dels er bygd over samme lest.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7010. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Referanse:

Dag Robertsen_300

"Ledelse av prosesser har bidratt til at vi har fått en felles lederplattform i vår kommune. Det innebærer at vi i lederskapet klarer å se helheten og ikke minst forstå hverandres ståsted mer enn før. Vi har fått et felles språk og en oppfatning om hva ledelse er, som igjen gjør det lettere å samhandle i lederskapet. Vi står nå bedre rustet sammen til å møte utfordringene i omstilling- og endringsarbeidet vårt."
  
Dag Robertsen, personalleder i Steigen kommune

logo LAP_750

           

 • Nytt kull har planlagt oppstart høst 2021.
  Studiet blir søkbart 1. februar 2021.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 12 dager og gjennomføres på Wood Hotel i Brumunddal. 

Samlingsdatoer:
1. samling: Datoer kommer
2. samling: Datoer kommer
3. samling: Datoer kommer
4. samling: Datoer kommer
5. samling: Datoer kommer
6. samling: Datoer kommer

Kostnader: Deltakeravgift: Kr 40 000,-. Studieavgift kommer i tillegg på kr 13 000,- for de som ønsker å ta eksamen samt semesteravgift på kr. 789 per semester.(Studiet går over 2 semester) Kost og losji under samlingene kommer i tillegg.

Offentlig ansatte kan søke OU-fondet om tilskudd. Tidligere er det gitt støtte til kurs- og studieavgift. Forbehold om oppstart ved mindre enn 20 studenter.

Læringsutbytte

Bakgrunnen for studiet er at ledere i folkevalgt styrte organisasjoner møter en rekke utfordringer og dilemmaer. Noen av disse gjelder i de fleste organisasjoner, men mange er spesielt knyttet til ledelse i offentlig sektor. Det er behov for dypere innsikt i hvilke vilkår de spesielle rammevilkårene i slike organisasjoner skaper og hvordan de kan møtes. Dette handler om forståelse av rollerelasjoner, grenser og ulike prosesser. Samhandling, delegering, autoritet og uformelle krefter representerer sentrale utfordringer for ledere i disse organisasjonene.

Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter m.m. Ledere må kunne lese, forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgavene blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene. Studiet bygger på at personer som arbeider i og/eller med slike grupper kan ha nytte av å forstå og håndtere de mange ulike krefter som «drar energien» bort fra de rasjonelle arbeidsoppgavene og samtidig legge til rette for å anvende energien på de formulerte oppgavene.

Ledere i offentlig sektor har behov for å forstå disse elementene og sammenhengen mellom dem, men også for å utvikle ferdigheter og kompetanse til å arbeide konkret med egne utfordringer i lys av denne forståelsen. Studiet er derfor lagt opp slik at studentenes egne utfordringer identifiseres og analyseres, for så å danne grunnlag for individuell og felles trening og læring med sikte på endringer i studentenes organisasjon. Trening i studiet skal på denne måten gi grunnlag for håndtering i “hjemme-organisasjonen”. 

Ledelse av prosesser, del II bygger videre på hovedtemaene fra del I, men går dypere i noen av undertemaene og bringer inn flere nye undertemaer og perspektiver. Dette innebærer at planene for de to delene til dels er bygd over samme lest. Fordypning, nye perspektiver og ferdighetskrav i del II konkretiseres i punktene om forventet læringsutbytte og faglig oppbygging. 

Læringsutbytte

Målsettingen for studiet er å utvikle økt forståelse for og dypere innsikt i vilkår for ledelse i offentlige organisasjoner og utvikle evnen til å håndtere disse vilkårene i egen praksis. Spesielt vektlegges utvikling av innsikt i og håndtering av prosesser og samspill i grupper, team og organisasjonen som helhet.

I del II legges det i større grad vekt på at studentene får mulighet til å videreutvikle evnen til å analysere, som grunnlag for å håndtere og lede komplekse prosesser. I disse prosessene blir balansen mellom motstridende hensyn sentrale perspektiver. Holdninger og dilemmaer drøftes i lys av etiske og verdimessige perspektiver.

Et overordnet fokus i del II er forholdet mellom ledelse og læring, der lærings- og ledelsesprosesser sees som integrert i hverandre, basert på forholdet mellom refleksjon, analyse og handling. Dette fører også til vektlegging av kompetanseutvikling som del av lederutvikling i del II.

I del II blir også aksjonslæring sentralt, både som tema og konkret arbeidsform gjennom hele studiet, der studentene får trening i å skape forbindelser mellom refleksjon og handling i forhold til egen lederfunksjon.

Studiet har som målsetting å gi følgende læringsutbytte etter gjennomført studium:

Kunnskaper og forståelse:

 • Fra del I: Utdype og videreutvikle kunnskaper og forståelser for:
  • organisatoriske prosesser i folkevalgt styrte organisasjoner og rammebetingelser for ledelse av slike organisasjoner
  • kompliserte prosesser av rasjonell og følelsesmessig karakter innad i grupper og delsystemer i offentlige organisasjoner og i deres samspill med omgivelsene
  • betingelser for gruppedanningsprosesser og utvikling av gruppeidentitet
 • Nytt i del II: Kunnskaper om og forståelse for:
  • grunnlaget for integrering av ledelse, læringsprosesser og arbeidsprosesser
  • betydningen av og forutsetningene for å utvikle læringskultur i en arbeidsorganisasjon
  • hvordan erfaringslæring kan danne grunnlag for integrering av arbeidsprosesser og utviklingsprosesser, spesielt gjennom anvendelse av prinsippene bak aksjonslæring

Ferdigheter:

 • Fra del I: Utdype og videreutvikle ferdigheter i å:
  • analysere organisatoriske prosesser
  • analysere organisatoriske og prosessuelle rammer for utøvelse av egen lederrolle
  • skape tydelighet og aksept for oppgaver og roller
  • identifisere og håndtere de ulike krefter som spiller seg ut i organisasjoner i utvikling, omstilling og endring
  • håndtere dilemmaer knyttet til ledelse og delegasjon i folkevalgt styrte organisasjoner i utvikling og endring
  • håndtere dilemmaer knyttet til ledelse av prosesser i ulike grupper og team
 • Nytt i del II: Ferdigheter i å:
  • analysere relevante ledelsesutfordringer i lys av ulike faglige perspektiv
  • integrere lærings- og arbeidsprosesser i en arbeidsorganisasjon
  • mestre de sammensatte utfordringene knyttet til ledelse av kompliserte arbeidsprosesser
  • mestre ledelse av planlegging, gjennomføring og implementering av større og mindre interne organisatoriske prosesser som sikter mot utvikling, nyskaping og endring
  • bruke ulike arbeidsmetoder i ledelse av arbeidsprosesser, herunder skape forbindelser mellom refleksjon og handling som en integrert del av arbeidsprosessen

Generell kompetanse

 • Fra del I: Utdype og videreutvikle generell kompetanse til å:
  • lede samarbeid på tvers av fag/profesjoner/tjenesteområder for å skape helhetlige tilbud til brukerne
  • videreutvikle grunnlaget for samhandling i folkevalgt styrte organisasjoner
  • mestre de sammensatte utfordringene i lederrollen
 • Nytt del II: Generell kompetanse til å:
    • utvikle egen faglig og personlig autoritet i lederrollen, basert på balansen mellom å skape tillit og opprettholde grenser
    • identifisere og håndtere de ulike krefter som spiller seg ut i organisasjoner i utvikling, omstilling og endring
    • lede læringsprosesser i en organisasjon

Studiets faglige oppbygging

Studiets faglige innhold er gruppert i fire hovedtemaer, med tilhørende undertemaer. Studiets ulike temaer representerer en helhet som innebærer at hovedtemaer og undertemaer har flere berøringspunkter med hverandre. Dette vil klargjøres gjennom studiet.

Undertemaene er veiledende og kan kombineres forskjellig og tillegges ulik vekt i hvert enkelt tilbud. For studiealternativ A vil oppdragsgivers behov og ønsker legge visse føringer for dette. Det forutsettes at de valg som gjøres på dette punkt skjer innenfor kravene til nødvendig bredde, helhet, faglig nivå og nye perspektiver i forhold til del I.

I oversikten under angis hvilke undertemaer som fordypes fra del I og hvilke undertemaer som er nye i del II. 

Hovedtema 1. Grunnleggende organisasjonsforståelse

Undertemaer fra del I til fordypning

 • Kultur, struktur og prosesser i offentlige organisasjoner
 • Profesjon, makt og rolleforståelse
 • Dynamikken i organisasjoners ulike krefter

 Nye undertemaer

 • Læringsperspektiv på endring og utvikling i organisasjoner
 • Integrasjon mellom læring og arbeid – læringskultur som arbeidskultur
 • Kompetanseutvikling i organisasjoner
 • Samhandling som kompetanseutvikling
 • Den åpne organisasjonen - delaktighet fra borgerne

Hovedtema 2. Ledelse av arbeidsprosesser

Undertemaer fra del I til fordypning

 • Prosessledelse – strukturelle forutsetninger
 • Etablering og ledelse av arbeidsgrupper/team/ledergrupper

Nye undertemaer

 • Lojalitet i offentlig tjeneste – folkevalgt verdistyring og faglig forsvarlige ledelse
 • Team og teamledelse
 • Ledelse av ledergrupper
 • Lederperspektiv på relasjoner mellom organisasjonsnivåer
 • Myndiggjørende ledelse
 • Innovasjon - design av prosesser og strategier for håndtering av utvikling og endring
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Aksjonslæring som verktøy for å skape forbindelse mellom refleksjon og handling
 • Ledelse av integrerte arbeids- og læringsprosesser
 • Kompetanseledelse
 • Konsultasjon og ledelse

Hovedtema 3. Underliggende prosesser – spenning – motstand

Undertemaer fra del I til fordypning

 • Reformulering – avdekke underliggende prosesser og formulere åpne, akseptable oppgaver
 • Forutsetninger for utvikling av internt læringsmiljø
 • Organisasjonskultur – bevisstgjøring og endring
 • Grenser og grensesetting som felles forståelsesgrunnlag

Nye undertemaer

 • Håndtering av makt i arbeidsorganisasjoner
 • Når frykten styrer på arbeidsplassen

Hovedtema 4. Egen rolle og autoritet

Undertemaer fra del I til fordypning

 • Arbeide med forståelsen av egne reaksjoner i rollen som leder
 • Arbeide med prosesser som befinner seg under «overflaten», men som ofte er styrende

Nye undertemaer

 • Videreutvikle autoritet i egen lederrolle
 • Egen læring som leder og i lederrollen
 • Meg selv som rollemodell

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning/180 studiepoeng og minst 2 års arbeidserfaring. Søkere med 2-årig høyere utdanning/120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt. De som ikke har gjennomført del I kan få godkjent tilsvarende studium. Dette vurderes individuelt i forbindelse med opptak.

 • For studiealternativ A: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i oppdragsgivers organisasjon. Deltakerne på studiet velges på dette grunnlaget ut i samarbeid med oppdragsgiver.
 • For studiealternativ B: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i relevant stilling for målgruppen. Det tas opp minimum 15 og maksimum 40 deltakere til hvert kull. Ved eventuell rangering har de med profesjonsrettet bachelorgrad fortrinn. Utover dette benyttes antall år med relevant arbeidserfaring som kriterium.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Deltakeravgift Kr 40.000,-, samt studieavgift på kr 13.000,- i tillegg til semesteravgift