Language: NOR | ENG

Ledelse av prosesser (LAP) - Del 1

 • Annet studiested Wood Hotel, Brumunddal
 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet blir søkbart 1. februar 2021

Et praksisnært lederutviklingsprogram hvor nærmere 2000 ledere og fagspesialister i kommunesektoren har deltatt til nå! Gjennomføres som nasjonalt åpent studieprogram eller på oppdrag!
    
"Totalt sett noe av det mest virksomme jeg har vært med på i voksen alder" (Student 2016)

Om utdanningen

Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir mer komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser. Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter o.l. Ledere må kunne forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgavene blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene.

Ledelse av prosesser er et studietilbud som:

 • i organisering og innhold tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet
 • vektlegger at det er organisasjonens oppgave som er styrende for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt i og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen
 • vektlegger varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer
 • gir deltakerne mulighet til trening og utforsking av egen lederrolle
 • gir 30 sp på masternivå og kan søkes innpasset i andre relevante mastergradsløp
 • kan bygges videre på med en del 2 (også 30 sp)

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ledere, stabsmedarbeidere og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor for øvrig, samt ledere og konsulenter i organisasjoner med oppdrag for offentlig sektor. Studiet henvender seg også til andre som ønsker å utvikle kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til å lede arbeidsprosesser i ulike arbeidsgrupper, ledergrupper, prosjekter m.m.

  
Dette studiet kan gjennomføres som oppdrag

Ledelse av prosesser er gjennomført i litt ulike varianter og med forskjellige navn de siste 10 årene. I tillegg til det åpne tilbudet er oppdragsvarianten gjennomført i en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige organisasjoner. Noen kommuner har gjennomført programmet i flere omganger. Her kan du lese mer om både det åpne tilbudet og oppdragsvarianten.

Referanse:

Portrett Arne Sverre Dahl

“En kommune må kontinuerlig utvikle sin kompetanse. God ledelse er en forutsetning for å kunne lykkes med de mangfoldige og komplekse oppgavene som tilligger kommunen. Ledelsen må kunne håndtere endringer, omstillinger, nedbemanning og ikke minst bidra aktivt til at medarbeiderne mestrer sin arbeidshverdag. Molde kommune har valgt lederprogrammet “Ledelse av prosesser” og oppnådd meget gode resultat. En vesentlig suksessfaktor er at i dette lederprogrammet kombinerer vi muligheten for å gi den enkelte deltaker økt formalkompetanse samtidig med at vi hele tiden anvender deltakernes faktiske arbeidssituasjon som læringsreferanser.”
Arne Sverre Dahl, Rådmann Molde kommune
  

logo LAP_750

   

 • Nytt kull planlegges Høst- 2021, med første samling i august. Mer informasjon kommer.

  Studiet blir søkbart 1. februar 21.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 12 dager og gjennomføres på Wood Hotel i Brumunddal. 

Samlingsdatoer:
1. samling: Datoer kommer
2. samling: Datoer kommer
3. samling: Datoer kommer
4. samling: Datoer kommer
5. samling: Datoer kommer
6. samling: Datoer kommer

Kostnader:
Deltakeravgift: Kr 40 000,-. Studieavgift kommer i tillegg på kr 13 000,- for de som ønsker å ta eksamen samt semesteravgift på kr. 789 per semester.(Studiet går over 2 semester)
Kost og losji under samlingene kommer i tillegg.

Offentlig ansatte kan søke OU-fondet om tilskudd. Tidligere er det gitt støtte til kurs- og studieavgift.
Forbehold om oppstart ved mindre enn 20 studenter.

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning/180 studiepoeng og minst 2 års arbeidserfaring. Søkere med 2-årig høyere utdanning/120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

 • For studiealternativ A: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i oppdragsgivers organisasjon. Deltakerne på studiet velges på dette grunnlaget ut i samarbeid med oppdragsgiver.
 • For studiealternativ B: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i relevant stilling for målgruppen. Det tas opp minimum 15 og maksimum 40 studenter til hvert kull. Ved eventuell rangering har de med profesjonsrettet bachelorgrad fortrinn. Utover dette benyttes antall år med relevant arbeidserfaring som kriterium.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Målsettingen for studiet er å utvikle økt forståelse for og dypere innsikt i vilkår for ledelse i offentlige organisasjoner og utvikle evnen til å håndtere disse vilkårene i egen praksis. Spesielt vektlegges utvikling av innsikt i og håndtering av prosesser og samspill i grupper, team og organisasjonen som helhet.

Studiet har som målsetting å gi følgende læringsutbytte:

 • Kunnskaper og forståelse:
  • organisatoriske prosesser i folkevalgt styrte organisasjoner og rammebetingelser for ledelse av slike organisasjoner
  • kompliserte prosesser av rasjonell og følelsesmessig karakter innad i grupper og delsystemer i offentlige organisasjoner og i deres samspill med omgivelsene
  • betingelser for gruppedanningsprosesser og utvikling av gruppeidentitet
 • Ferdigheter:
  • analysere organisatoriske prosesser
  • analysere organisatoriske og prosessuelle rammer for utøvelse av egen lederrolle
  • skape tydelighet og aksept for oppgaver og roller
  • identifisere og håndtere de ulike krefter som spiller seg ut i organisasjoner i utvikling, omstilling og endring
  • håndtere dilemmaer knyttet til ledelse og delegasjon i folkevalgt styrte organisasjoner i utvikling og endring
  • håndtere dilemmaer knyttet til ledelse av prosesser i ulike grupper og team 
 • Generell kompetanse:
  • utvikle egen faglig og personlig autoritet i lederrollen
  • lede samarbeid på tvers av fag/profesjoner/tjenesteområder for å skape helhetlige tilbud til brukerne
  • videreutvikle grunnlaget for samhandling i folkevalgt styrte organisasjoner
  • mestre de sammensatte utfordringene i lederrollen

Studiets faglige oppbygging

Studiets faglige innhold er gruppert i fire hovedtemaer, med tilhørende undertemaer. Studiets ulike temaer representerer en helhet som innebærer at hovedtemaer og undertemaer har flere berøringspunkter med hverandre. Dette vil klargjøres gjennom studiet. Undertemaene er veiledende og kan kombineres forskjellig og tillegges ulik vekt i hvert enkelt tilbud. For studiealternativ A vil oppdragsgivers behov og ønsker legge føringer for dette. Det forutsettes at de valg som gjøres på dette punkt skjer innenfor kravene til nødvendig bredde, helhet og faglig nivå.

Hovedtema 1. Grunnleggende organisasjonsforståelse

 • Kultur, struktur og prosesser i offentlige organisasjoner
 • Profesjon, makt og konflikt
 • Organisatoriske prosesser og rammebetingelser
 • Oppgaver og roller – relasjoner mellom nivåer
 • Endring og utvikling i organisasjoner
 • Dynamikken i organisasjoners ulike krefter
 • Samhandling mellom enheter i flate strukturer – arenaer og oppgaver

Hovedtema 2.  Ledelse av arbeidsprosesser

 • Ulike forståelser av ledelse
 • Ledelse i folkevalgt styrte organisasjoner
 • Delegasjon og delegering – intervensjon
 • Tydelighet, avklaring og aksept for oppgaver og roller
 • Etablering og ledelse av arbeidsgrupper/team/ledergrupper
 • Prosessledelse – strukturelle forutsetninger
 • Deltakelse, involvering, ansvar og myndiggjøring
 • Ledelse av/i lærings- og utviklingsprosesser
 • Den veiledende/konsultative rollen

Hovedtema 3. Underliggende prosesser – spenning – motstand

 • Identifisere, forstå og håndtere bevisste og ubevisste krefter
 • Lese, se og analysere motstand mot de formulerte arbeidsoppgavene
 • Avvergeteknikker i sosiale systemer
 • Reformulering – avdekke underliggende prosesser og formulere åpne, akseptable oppgaver
 • Forutsetninger for utvikling av internt læringsmiljø
 • Organisasjonskultur – bevisstgjøring og endring
 • Motstand og konflikt
 • Grenser og grensesetting som felles forståelsesgrunnlag

Hovedtema 4. Egen rolle og autoritet

 • Arbeide med forståelsen av egne reaksjoner i rollen som leder
 • Om å se og tåle motstand
 • Arbeide med prosesser som befinner seg under «overflaten», men som ofte er styrende
 • Autoritet i lederrollen

Videre studiemuligheter

Ved fullført LAP 1, kan du bygge videre på Ledelse av prosesser 2

Hva koster det?

Deltakeravgift kr. 53.000,- i tillegg til semesteravgift