Language: NOR | ENG

Landbruksregnskap

 • Annet studiested Samlinger på Gardermoen
 • Varighet: Halvårsstudium
 • Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Tilbys ikke høst 2020

Om utdanningen

Dette studiet tilbys ikke hvert år. Det tilbys ikke høsten 2020.

Regnskapsdelen av økonomistudier konsentreres i hovedsak om forretningsregnskap uten tilknytning til noen bestemt næring. Landbrusregnskap har gjennom mange år skilt seg fra øvrige regnskap ved at man her har rapportert til skattemyndighetene med egne næringsoppgaver og tilleggsskjemaer.

Selv om man har forsøkt med en tilnærming i de senere år, har man i denne bransjen fortsatt særegenheter. I tillegg har kompleksiteten blitt større ved at næringsutøverne ofte driver flere typer næringer samtidig. Behovet for styrking av regnskapskompetansen i denne næringen er derfor absolutt tilstede. Dette studiet er utviklet for å møte det særskilte kompetansebehovet knytte til føring av landbruksregnskap. Vi tilbyr studiet i samarbeid med Økonomiforbundet.

 

MÅLGRUPPE: Studiet er egnet for deg som ønsker en spesialisering innen landbruksregnskap. Studiet er også relevant for personer som nylig har avsluttet et bachelorstudium i regnskapsførerfaget, og som ønsker en fordypning innen de særregler som gjelder for landbruket. Det egner seg også for deg som har jobbet en stund på et regnskapskontor, men som ønsker å satse sterkere på landbruksregnskap, samt for gårdbrukere som ønsker å føre sitt eget regnskap. 

 

INNHOLD:

Deltakerne får en yrkesrettet utdanning rettet mot landbruksnæringen. Deltakerne som har fullført studiet, kan bokføringsreglene for alle typer landbruk, samt for landbruk med annen tilleggsnæring. I tillegg kan de også de spesielle avgifts- og skattereglene som gjelder for landbruksnæringen, og vil ha vært gjennom et fullstendig årsoppgjør med alle de skjemaer som benyttes i forbindelse med skatteregnskapet. Ved tilegnelsen av disse kunnskaper vil alle deltakerne benytte seg av et maskinelt regnskapssystem.

 

SØKNAD: Påmelding til studiet via Økonomiforbundet, www.okonomiforbundet.no 

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert, samlingsdatoer blir satt opp i forkant av hvert semester. 

 

 

Se studieplan for detaljer om innhold, med forbehold om mindre justeringer.

 

illustrasjon Landbruksregnskap

 

 

Praktisk informasjon

Du må selv betale for eventuell overnatting 24. -25.10.

Emner

Emne

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bokføringsregler og regler for god regnskapsføringsskikk
 • har kunnskap om spesielle avgifts- og skatteregler som gjelder landbruksnæringen
 • har kjennskap til alle skjemaer som benyttes i skatteregnskapet
 • har kunnskap om bruken av tømmerkonto og skogfond

 

Ferdigheter

 

Kandidaten 

 • kan anvende bokføringsreglene for de tradisjonelle landbruksvirksomhetene
 • kan anvende regler for landbruk med tilleggsnæring
 • kan anvende maskinelt regnskapssystem for føring av landbruksregnskap
 • kan avslutte et skatteregnskap for en landbruksenhet
 • kan fylle ut skattemelding for eier av en landbruksenhet
 • kan fylle ut de skjemaer som benyttes i forbindelse med skatteregnskapet
 • kan vurdere om landbruksenheten kommer inn under næringsbegrepet

Generell kompetanse

 

Kandidaten

 • har et bevisst forhold til og kunnskap om etablering av et landbruksforetak
 • kan bidra til en best mulig økonomisk tilpassing for landbruksvirksomheter

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Etter fullført studium vil deltakerne ha lært bokføringsreglene for alle typer landbruk samt for landbruk med annen tilleggsnæring. Deltakerne vil også lære de spesielle avgifts- og skatteregler som gjelder for landbruksnæringen. I løpet av studiet vil deltakerne ha vært igjennom et fullstendig årsoppgjør med alle de skjemaer som benyttes i forbindelse med skatteregnskapssystemet. Til dette vil vi benytte Duett Økonomisystem som deltakerne får elektronisk tilgang til.

Studiet kan, etter nærmere regler, inngå i bachelorgrader fra Høgskolen i Innlandet. I de tilfeller der studiet inngår i en bachelorgrad, vil det etter nærmere regler kunne inngå i opptaksgrunnlaget
for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration – MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Kr. 17 300,- for medlemmer i Økonomiforbundet, kr 19 300,- for ikke- medlemmer i tillegg til semesteravgift