Language: NOR | ENG

Helse og omsorg i sammenslåtte kommuner – en stor lederutfordring

Fra 1. januar 2020 ble landets tidligere 428 kommuner til 356. 119 av de tidligere kommunene har altså blitt til 47 helt nye kommuner. Det har til nå vært samhandlingsutfordringene som har vært på overordnet, strategisk og politisknivå.

Nå er det lederne ned i organisasjonene som møter sine utfordringer. Barnevern, VAR, skole, NAV, vil alle møte vanskelighetene knyttet til at tjenestene fra to, tre eller fire kommuner med sine styrker og svakheter skal syes sammen til en ny tjeneste. En tjeneste som skal ha systemer, organisering, personalkabal og lederfunksjoner klar til effektiv og forsvarlig tjenesteproduksjon fra og med 1. januar.

Høgskolen i Innlandet, RO og Fagakademiet har gjennom "lederutdanning – helse og omsorg", møtt flere tusen av lederne innenfor dette feltet i løpet av de siste 8 - 9 årene. Samarbeidspartene kjenner også, gjennom kurs, utdanninger og rådgivningsoppdrag i kommunene, godt til utfordringer med organisering, tjenestekvalitet, saksbehandling og profesjonsstrid innenfor tjenestefeltet. Denne kjennskapen sier oss at utfordringene lederne vil møte i sine sammenslåingprosesser sannsynligvis vil være større enn for alle andre sektorer. Men erfaringen gjør at vi også kan tilby god hjelp til å holde prosessene på skinner.

Det som vil være særlig utfordrende når tjenestene innenfor helse og omsorg skal slås sammen, vil være at det generelt er store forskjeller mellom kommuner når det gjelder prioriteringer, tjenesteinnretning, rapporteringssystemer og samhandling i disse tjenestene. Det er sterke fagmiljøer som i de forskjellige kommunene er prioritert forskjellig, og det er gjerne sterke brukerorganisasjoner med lokale lag som vil forsvare tjenestetilbud lokalt.

Lokal tilpasning

Vår lederutdanning tilbyr lokal tilpasning. Prinsippet er at høyskolen kommer ut til studentene i stedet for at lederne må bruke mye ekstra tid og kostnader på reise- og oppholdsutgifter. Kommunen kan finansiere lederutdanningen gjennom OU-midler og tilskuddsmidler fra fylkesmannen.

På bakgrunn av dette tilbyr vi aktuelle kommuner å kjøpe et tilpasset opplegg for modulen "Samarbeid, kommunikasjon og forhandlingskompetanse" til alle lederne i helse- og omsorgstjenestene i sammenslåtte kommuner. Modulen er en del av et årsstudium i ledelse og gir 7,5 studiepoeng.

Når kommunene kjøper dette opplegget vil vi legge til rette for at vi tar utgangspunkt i mest mulig konkrete, lokale utfordringer. Vi vil se på sammenslåingsprosessene så langt, sammenlikne registerdata og bruke lokale forhold slik oppdragsgiver beskriver dem til å lage case og scenarier lederne (studentene) skal jobbe med.

Dette opplegget vil gjøre at lokale ledere går inn i sammenslåings- og organisasjonsutviklingsprosessen med trygghet for å kunne lede konstruktive forhandlingsprosesser, se forskjellen på gode og mindre gode samarbeidsprosesser og ikke minst; kunne kommunisere på en måte som ikke skaper unødige konflikter.