Language: NOR | ENG

Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten - Helselederutdanning - Emne 3 + 7

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:
En student med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om rammeverket og de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, herunder inntektsdannelsen i kommunen og de mest sentrale prosessene innenfor kommunal økonomiforvaltning
 • har kunnskap om økonomisk planlegging, styring og kvalitetsutvikling som en integrert og sentral funksjon ved lederrollen, samt konsekvensene for økonomisk planlegging og budsjettering
 • har kunnskap om den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og internkontrollforskriftene for egen sektor
 • har kunnskap om løpende økonomisk styring, økonomirapportering og regnskapsoppfølging
 • kan gjøre rede for hvordan økonomiske rammer, organisasjonsutvikling og kvalitetsutvikling henger sammen
 • har kunnskap om prinsippene for detaljbudsjettering, periodisering og regnskapsoppfølging
 • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenester kan drive et kontinuerlig arbeid for resultatforbedring både i et produktivitets- og et kvalitetsperspektiv
 • har kunnskap om utvikling av systemer for kvalitetsforbedring, herunder systemer for måling av kvalitet i flere perspektiv
 • har kunnskap om metoder for registrering og måling av objektiv og subjektiv kvalitet

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan delta aktivt i kommunale plan- og utviklingsprosesser innen helse- og omsorgstjenesten
 • kan delta aktivt i den kommunale budsjetterings- og økonomistyringsprosessen
 • kan ivareta en helhetlig kvalitetsledelse etter prinsippene for balansert målstyring og i henhold til internkontrollforskriftene
 • har kunnskap om utvikling av resultatindikatorer for økonomisk styring og kvalitetsutvikling
 • har kompetanse til å iverksette og drifte kontinuerlige kvalitetsforbedringsprosesser
 • kan gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
 • kan integrere digitale verktøy for registrering og lukking av avvik i egen/egne virksomheter
 • kan gjennomføre analyser av resultater av kvalitetsmålinger og avviksrapportere
 • kan identifisere forbedringsområder
 • kan gjennomføre intern evaluering etter prinsippene for total kvalitet (CAF)

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har lederkompetanse generelt og forutsetninger for økonomistyring og kvalitetsledelse spesielt
 • har grunnlag for å kunne arbeide systematisk med å videreutvikle produktiviteten og kvaliteten i egen/egne virksomhetsområder
 • har metodekunnskap som utgjør et tilstrekkelig grunnlag for egenevaluering av virksomheten og virksomhetens resultater
 • kan utvikle systemer for registrering, resultatmåling og utvikling av virksomheten i hht. den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring

Praktisk informasjon

Som overordnede prinsipper for læring, vektlegges tverrfaglighet, samarbeid, relasjonskompetanse og studentaktive arbeidsformer. Undervisning og læring skjer gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og oppgaveskriving.

Mellom samlingene, og for å oppnå tverrfaglig erfaringsutveksling, skal studentene arbeide i grupper og ha et ansvar for å følge opp de obligatoriske arbeidskravene i emnet. Deler av dette arbeidet vil være basert på veiledning via høgskolens nettbaserte e-læringsverktøy.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.