Language: NOR | ENG

Grønt entreprenørskap

 • Samlinger på Bjørkelangen, Evenstad og Rena
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet tilbys ikke dette semesteret, mulig senere oppstart, informasjon kommer

Om utdanningen

 
I dagens samfunn er vi generelt opptatt av nyskaping, innovasjon og entreprenørskap. Det er allmenn enighet om at kunnskap om innovasjon og entreprenørskap er sentralt for utvikling og verdiskaping, for så vel næringslivsaktører som samfunn og offentlige virksomheter. Det finnes samtidig bred enighet om at dette skal skje i samfunnsmessig bærekraftige former.

Årsstudium i grønt entreprenørskap er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Høgskolestiftelsen for innovasjon & entreprenørskap på Bjørkelangen. Det er samlingsbasert og kjøres på deltid slik at du kan studere ved siden av annet arbeid.

Studiet skal gi deg kunnskap slik at du kan identifisere og utvikle landsbygdsrelaterte virksomheter. Som en del av studiet skal du kunne gjennomføre et prosjekt hvor du deltar i utviklingsarbeidet og ulike former av entreprenørielle aktiviteter. Studiet kombinerer kunnskap og kreativitet i praksis, gjennom konkret handling og refleksjon. Hensikten er at studentene gjennom løpende praktisk arbeid kobler teoretisk kunnskap og prosjektarbeid i et virkelig utviklingsprosjekt. Det legges vekt på ressursutnyttelse og hensyn til miljø/klima- og markedsmessige utfordringer i perspektiv av økonomi, bærekraft og miljøhensyn.

Studiet skal i tillegg gi grunnleggende kompetanse for arbeid med innovasjon og entreprenørskap i lokalsamfunn og rurale strøk. Behov og muligheter for utvikling og nyskapende tiltak vektlegges gjennom fokus på oppstart av ny virksomhet eller videreutvikling av etablerte foretak.  

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for bærekraftig innovasjon og entreprenørskap og aktuelle samfunnsrelevante problemstillinger med dette som utgangspunkt  
 • har kunnskap i arbeid med innovasjon og entreprenørskap, herunder idéutvikling,  prosjektarbeid, forretningsplan, markedsføring og økonomi
 • har kunnskap om personlig utvikling, selvledelse og coaching
 • har kunnskap om de naturgitte forutsetningene som skaper grunnlag for lokale og rurale næringer
 • har kunnskap om spesifikke forutsetninger for bransjer som mat- og næringsmidler, energi, skogbruk og trevareproduksjon, naturbasert reiseliv og turisme
 • har kunnskap om et bærekraftig utviklingsperspektiv i studiets temaområder

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende og integrere kunnskapen og planlegge, utvikle, gjennomføre og dokumentere nyskapingsprosjekter i et bærekraftig, lokalt perspektiv
 • kan anvende kunnskapen og identifisere, formulere og løse problemstillinger knyttet til bærekraftig nyskaping og forretningsutvikling
 • kan anvende kunnskaper og prinsipper for prosjektledelse, selvledelse, coaching og personlig utvikling i nyskapings- og prosjektarbeid

 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygd opp med tanke på en naturlig progresjon med utgangspunkt i kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i et lokalsamfunnsperspektiv. Tabellen under viser studiets oppbygging i emner og studiepoeng.

 

  Høst år 1     Vår år 1     Høst år 2     Vår år 2  
  Innovasjon, entreprenørskap og samfunnsmessige   forutsetninger 7,5 sp     Selvledelse og coaching 7,5 sp     Forretningsutvikling 7,5 sp     Prosjektutvikling og prosjektledelse i praksis 7,5   sp  
  Naturgrunnlaget og dets bærekraft 15 sp     Bærekraftig landbruk 15 sp  

 

Betalingsstudium med mulighet for finansiering fra Statens lånekasse for utdanning. Verdiskapingsfondet m.fl. støtter denne utdanningen og studieavgiften for den enkelte vil bli beregnet ut fra det.

Læringsutbytte

 En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for bærekraftig innovasjon og entreprenørskap og aktuelle samfunnsrelevante problemstillinger med dette som utgangspunkt  
 • har kunnskap i arbeid med innovasjon og entreprenørskap, herunder idéutvikling,  prosjektarbeid, forretningsplan, markedsføring og økonomi
 • har kunnskap om personlig utvikling, selvledelse og coaching
 • har kunnskap om de naturgitte forutsetningene som skaper grunnlag for lokale og rurale næringer
 • har kunnskap om spesifikke forutsetninger for bransjer som mat- og næringsmidler, energi, skogbruk og trevareproduksjon, naturbasert reiseliv og turisme
 • har kunnskap om et bærekraftig utviklingsperspektiv i studiets temaområder

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende og integrere kunnskapen og planlegge, utvikle, gjennomføre og dokumentere nyskapingsprosjekter i et bærekraftig, lokalt perspektiv
 • kan anvende kunnskapen og identifisere, formulere og løse problemstillinger knyttet til bærekraftig nyskaping og forretningsutvikling
 • kan anvende kunnskaper og prinsipper for prosjektledelse, selvledelse, coaching og personlig utvikling i nyskapings- og prosjektarbeid

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan gjøre vurderinger av problemstillinger knyttet til utviklings- og endringsarbeid
 • kan formidle og presentere prosjektideer
 • kan reflektere over egen rolle og samspill i gruppeprosesser, samarbeid og nettverksbygging
 • kan identifisere behov for komplementær kunnskap og utvikling av egne ferdigheter i forhold til fagområdets/landbrukets tematiske profileringer og bransjemessige spesialiseringer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og kan inngå  som en del av en fri bachelorgrad i henhold til Høgskolen i Hedmarks forskrift om krav til bachelorgrad 3c.

Mer informasjon

Pris

Betalingsstudie. Pris kommer.