Language: NOR | ENG

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

 • Varighet: Høstsemester
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du er opptatt av virksomheters samfunnsansvar
 • Du ønsker å bidra til å skape bærekraftige organisasjoner
 • Du vil tilegne deg etterspurt kompetanse om det grønne skiftet

Om utdanningen

Studiet i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller vil gi deg etterspurt og konkret kunnskap som setter deg i stand til å arbeide systematisk for å øke bærekraftigheten til organisasjoner. Studiet kan, med noe tilrettelegging i arbeidssituasjonen, tas ved siden av jobb.

Både offentlige og private virksomheter har et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Det negative forventningspresset på enkeltorganisasjoner som ikke har kontroll på sitt samfunnsansvar og sin bærekraft øker. Samtidig øker de positive mulighetene for å høste strategiske fortrinn, slik som for eksempel økt lønnsomhet ved å jobbe godt med samfunnsansvar og  bærekraft.

Selv om mange er opptatt av og jobber aktivt for å ivareta sitt samfunnsansvar, er det fremdeles et kompetansegap og behov for utdanning på området. Slik kompetanse er etterspurt i organisasjoner som ønsker å unngå fallgruvene ved for svakt arbeid med samfunnsansvar/bærekraft og nyte fordelene fra godt arbeid.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert og består av rundt 4 todagerssamlinger på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Hele studiet gjennomføres i høstsemesteret. Det er obligatorisk frammøte i 75% av emnets underviste timer (på samlinger). Man vil derfor ha behov for noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, slik at man kan delta i undervisningen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan gjøre rede for etisk grunnbegreper, -prinsipper og -teorier 
 • kan gjøre rede for FNs bærekraftsmål og ulike perspektiver på bærekraft
 • kan gjøre rede for perspektiver på samfunnsansvar, samt sentrale teorier og verktøy for samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for bestemte moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til ulike aspekter ved privat, frivillig og offentlig virksomhet
 • kan gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller og kan relatere disse til virksomheters samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper innen etikk og samfunnsansvar til å 
  • identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner.
  • foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • kan analysere og formulere utfordringer på en måte som gjør det klart hva som moralsk sett er på spill i dem
 • kan bruke relevante rammeverk for å belyse sentrale mekanismer og praksiser som fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse
 • kan drøfte og bedømme virksomheters arbeid innen samfunnsansvar/bærekraft ut i fra et sett av begreper, teorier og rammeverk om forretningsmodeller og samfunnsansvar
 • kan drøfte sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet i konkrete situasjoner og vurdere i hvilke situasjoner man kan oppnå begge målsetting
 • kan drøfte og vurdere forretningsmodeller fra et bærekraftsperspektiv, samt anvende verktøy for bærekaftig innovasjon i forretningsmodeller

Generell kompetanse

Kandidaten

 •   kan analysere og kritiske reflektere over relevante faglige og praktiske problemer knyttet til ansvar og lønnsomhet
 •   kan anvende sine kunnskaper om forholdet mellom ansvar og lønnsomhet til å gjennomføre organisasjonsendringer
 •   kan håndtere etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og utøve økonomisk-administrative yrkesroller («profesjonsetikk»)

Emner

Emne

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper