Language: NOR | ENG

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

 • Varighet: Høstsemester
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du er opptatt av virksomheters samfunnsansvar 
 • Du ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling

Om utdanningen

Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Til tross for at mange bedrifter er opptatt av sitt samfunnsansvar og ønsker å innrette virksomheten for å bidra til en bærekraftig utvikling, er det fremdeles et kompetansegap og behov for utdanning på området. For å bidra til å redusere kompetansegapet tilbyr Høgskolen i Innlandet derfor et deltidsstudium i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller, som med noe tilrettelegging i arbeidssituasjonen kan tas ved siden av jobb.

Nytt spennende studietilbud på Kongsvinger

Spirende plante i EURO

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert, med samlinger på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Hele studiet gjennomføres i høstsemesteret.

Emner

Emne

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan gjøre rede for etisk grunnbegreper, -prinsipper og -teorier 
 • kan gjøre rede for FNs bærekraftsmål og ulike perspektiver på bærekraft
 • kan gjøre rede for perspektiver på samfunnsansvar, samt sentrale teorier og verktøy for samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for bestemte moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til ulike aspekter ved privat, frivillig og offentlig virksomhet
 • kan gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller og kan relatere disse til virksomheters samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper innen etikk og samfunnsansvar til å 
  • identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner.
  • foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • kan analysere og formulere utfordringer på en måte som gjør det klart hva som moralsk sett er på spill i dem
 • kan bruke relevante rammeverk for å belyse sentrale mekanismer og praksiser som fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse
 • kan drøfte og bedømme virksomheters arbeid innen samfunnsansvar/bærekraft ut i fra et sett av begreper, teorier og rammeverk om forretningsmodeller og samfunnsansvar
 • kan drøfte sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet i konkrete situasjoner og vurdere i hvilke situasjoner man kan oppnå begge målsetting
 • kan drøfte og vurdere forretningsmodeller fra et bærekraftsperspektiv, samt anvende verktøy for bærekaftig innovasjon i forretningsmodeller

Generell kompetanse

Kandidaten

 •   kan analysere og kritiske reflektere over relevante faglige og praktiske problemer knyttet til ansvar og lønnsomhet
 •   kan anvende sine kunnskaper om forholdet mellom ansvar og lønnsomhet til å gjennomføre organisasjonsendringer
 •   kan håndtere etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og utøve økonomisk-administrative yrkesroller («profesjonsetikk»)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser