Language: NOR | ENG

Emnegruppe innen teamledelse og coachende lederskap

 • Varighet: 1 år
 • Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist utgått.

Om utdanningen

Dette er et studie som er utviklet i samarbeid med Fagforbundet, det tilbys Fagforbundets medlemmer i studieåret 2018/2019. 

Studiet  er samlingsbasert og går over to semestre. Det består av til sammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i enkeltemner. Studiet består av tre emner:

1. ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI (7,5 studiepoeng)

Emnet gir deg kunnskaper og analytiske ferdigheter i å arbeide selvstendig med ulike praktiske og psykologiske problemstillinger i organisasjoner. Undervisning og eksamen i høstsemesteret. Det er en obligatorisk innlevering i tillegg til en fire timers skriftlig eksamen.

 

2. ARBEIDSGRUPPER OG TEAM I ORGANISASJONER (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskaper om team og grupper som arbeidsmåte og operativt/strategisk verktøy i organisasjoner. Undervisning og eksamen i høstsemesteret. Det er en obligatorisk innlevering i tillegg til en fire timers skriftlig eksamen.

 

3. COACHENDE LEDERSKAP (15 studiepoeng)

Emnet gir kunnskaper og ferdigheter i coachende teknikker, spørsmål og bevissthet omkring selvledelse og effektivisering med utgangspunkt i den enkelte medarbeiders potensiale. Undervisning og eksamen i vårsemesteret.

 FORKUNNSKAPSKRAV:

Det er ingen forkunnskapskrav til emne 1.

Til emne 2 er det følgende forkunnskapskrav:  Organisasjonsforståelse eller Kriseledelse eller  Beredskap og ledelse eller tilsvarende. I noen tilfeller vil relevant arbeidserfaring kunne tilsvare forkunnskapskravet, det gjøres individuell vurdering i forbindelse med søknadsbehandling.

Til emne 3:  Fullført og bestått emne 1 og 2. 

SØKNAD:

Når du sender inn søknaden din er det viktig at du legger ved dokumentasjon på generell studiekompetanse, f. eks. vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende. Du kan også bli tatt opp på realkompetanse, da må du i så fall dokumentere det med attest fra arbeidsgiver der stillingsbetegnelse, periode og omfang bekreftes. Hvis du har utdanning utover videregående skole er det viktig at du sender inn kopier av vitnemål slik at det kan brukes i vurdering av om du innfrir forkunnskapskravet til emne 2. Oppgi arbeidserfaring på søknadsskjemaet.

Studiet er forbeholdt Fagforbundets medlemmer. Du søker ved å laste ned og fylle ut søknadsskjema under. Sendes høgskolen pr post, legg ved dokumentasjon.

PRAKTISK

 

SAMLINGSTIDSPUNKTER  HØST 2018

11., 12. og 13. september

16. og 17. oktober

20. og 21. november 

EKSAMEN

5. desember

12. desember

Tidspunktene er foreløpige og kan bli endret.

 

emnegruppe

 Student fra første kullet, Anna Dyrendahl, sier dette om studiet: "Studiet er smart oppbygget med organisasjonspsykologi og team på høsten og coachende lederskap på våren. Vi hadde god nytte av det vi lærte på høsten når vi gikk videre på coachende lederskap på våren. Det har vært moro med  ulike undervisningsformer med både teorifokus og praksisbetont undervisning med øvelser i grupper. Et tvert gjennom interessant år på høgskolen!"

Klassebilde av et kull bestående av 27 studenter.

Det er aldri for sent å studere

Et kull på 27 studenter fra «Teamledelse og coachende lederskap» er nå ferdig med det samlingsbaserte studiet som går over to semestre.  

Praktisk informasjon

SAMLINGSTIDSPUNKTER  HØST 2018

11., 12. og 13. september

16. og 17. oktober

20. og 21. november 

EKSAMEN

5. desember

12. desember

Tidspunktene er foreløpige og kan bli endret.

STED: Første samling er på Rena, de neste vurderes holdt på Elverum.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om begreper, temaer og teorier som er sentrale innenfor ledelse på individ- og gruppenivå og kan relatere disse til hverandre
 • har kunnskap om hvordan individer bearbeider og tolker informasjon, hvordan individer forholder seg til problemløsning og beslutningstaking, samt hva som påvirker individers handlinger i jobbsammenheng
 • har kunnskap om arbeidsgrupper og team som strategisk verktøy for læring og endring i organisasjoner og hvordan man kan fremme effektivitet i arbeidsgrupper og team
 • har kunnskap om arbeidsmodeller, metoder og virkemidler innenfor coachende lederskap og hvordan coachende lederskap kan integreres i lederrollen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevante teorier og begreper til å gjenkjenne og analysere problemstillinger innenfor ledelse både på individ- og gruppenivå, samt definere og reflektere over praktiske og etiske ledelsesdilemmaer på begge nivåer
 • kan anvende relevante metoder og verktøy innenfor teamledelse og coachende lederskap for å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid, intern og ekstern samhandling, læring, jobbtilfredshet og økte prestasjoner i organisasjoner
 • kan kritisk reflektere over og vurdere egen og andres rolle innenfor arbeidsgrupper, team og coachingrelasjoner

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har et bevisst forhold til holdninger, verdier, ansvar og etiske problemstillinger i lederrollen
 • kan kommunisere på en måte som uttrykker aksept og verdsetting av mangfold i organisasjoner
 • kan bidra til kritisk tenkning, selvinnsikt og refleksjon hos andre, samt skape bevissthet omkring nye muligheter gjennom en reflekterende holdning til mekanismer i arbeidslivet
 • kan identifisere behov for komplementær kunnskap  og utvikling av egne og andres ferdigheter, samt bidra til nytenkning i organisasjoner

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, samt gjennomført og bestått 3ORG100 Organisasjonsforståelse eller 3KRI110 Kriseledelse eller 3RIS100 Beredskap og ledelse eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet kan, etter nærmere regler, inngå i bachelorgrader fra Høgskolen i Innlandet. I de tilfeller der studiet inngår i en bachelorgrad, vil det etter nærmere regler kunne inngå i opptaksgrunnlaget for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration – MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Studiet betales av Fagforbundet. Pensumlitteratur og øvrige utgifter dekkes av den enkelte student i tillegg til semesteravgift