Language: NOR | ENG

Digitaliseringsskolen for næringslivet - emne 1: Praktisk innføring i digital strategi

 • Varighet: Høst 2020
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Løpende

Om utdanningen

Vil du lære mer om hvordan digitalisering kan effektivisere din bedrift og øke konkurransekraften? Er du nysgjerrig på nye teknologier? Vil du ha metoder og praktiske verktøy som kan forbedre din virksomhets digitale hverdag og forberede deg på fremtiden.

Digitaliseringsskolen for næringslivet består av totalt 4 emner à 7,5 studiepoeng, og gir en bred faglig plattform for å forstå hvilke utfordringer handel, industri og servicebedrifter har i den digitale tidsalderen og hvordan de kan møte disse.

Praktisk innføring i digital strategi er innføringsemnet i Digitaliseringsskolen og må gjennomføres før de øvrige emnene. Dette emnet vil gi en generell forståelse til digitalisering og digital transformasjon i privatsektor med hovedvekt på små og mellomstore bedrifter. I tillegg skal studenten lære å lage digital strategi som sikter på å øke bedriftens intern og ekstern effektivitet, gjennom praktisk arbeid med case fra handel, industri og servicebedrifter og egen bedrift.

Målgruppe
Målgruppen for studiet er ledere, de som ønsker å bli ledere og alle som har en rolle i digital transformasjon i organisasjoner, f eks. de som jobber med utvikling av nye arbeidsprosesser i en organisasjon samt IKT ansatte med ansvar for bedriftens digitaliseringsløp.

Studiemodellen 
Studiemodellen består av undervisning via nett og samlinger, og har som utgangspunkt at studentene jobber med læringsressurser i studiets læringsportal (lesing av fagstoff, se forelesninger via video, høre podkast og gjøre oppgaver) før de deltar på samlingene. På samlingene legges det vekt på casearbeid hvor utvalgte lokale bedrifter viser vei og beste praksis.

Pilotering
Praktisk innføring i digital strategi gjennomføres som pilot for samarbeidspartnere. Det er begrenset antall plasser. Det vil bli gjort et utvalg hvis det melder seg for mange søkere.

Samarbeidspartnere
Lillehammer Næringsforening, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og Sør-Østerdal Næringshage. 
Kompetanse Norge har finansiert utvikling og pilotgjennomføring.

Digitaliseringsskolen

digskolen

Se også mer informasjon om hele studiet på www.digskolen.no

Praktisk informasjon

Søknad
Deltakelse på piloten gjelder kun for samarbeidspartnere (Lillehammer Næringsforening, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og Sør-Østerdal Næringshage). Det er begrensede plasser og det vil derfor velges ut deltakere hvis det melder seg flere deltakere enn det er plasser til. Søknad om deltakelse på pilot gjøres i første omgang ved å fylle ut skjemaet om pilotdeltakelse på: www.digskolen.no. Deretter vil de utvalgte få tilsendt nærmere informasjon om registrering.

Opptakskrav
Opptakskravet for å avlegge eksamen og få studiepoeng er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse (over 25 år i søknadsåret og minst 5 års relevant arbeidserfaring).Deltakere som ikke har utdanning tilsvarende opptakskravet kan tas opp som kursdeltaker, og få utstedt kursbevis etter gjennomføringen.

Viktige datoer

 • Nærmere informasjon om viktige datoer for pilotgjennomføringen kommer

Læringsressurser i studiet

 • Jobbe med eget prosjekt – egen bedrift som case
 • Samlinger med seminar, presentasjoner av beste praksis fra Case bedrifter
 • Refleksjonsnotat og presentasjoner i samlinger

Nettportalen består av

 • Videoforelesninger
 • Podcast av forelesninger samt nedlastbare manus (pdf)
 • Nanolæringsmoduler 
 • Oppgaver og Quiz 

Veiledende tidsbruk pr emne 
Timeantallet vil variere fra student til student og gir bare en pekepinn på omfanget:

 • Webinar og oppstart i læringsplattform (ca. 2 – 3 timer)
 • Gjennomgang av fagstoff i læringsportalen, 4 moduler (ca. 75 timer) 
 • Lesing av litteratur (35 timer)
 • Delta på samlinger (ca. 15 timer)
 • Jobbe med arbeidskrav (ca. 45 timer)
 • Eksamensarbeid (ca. 30 timer)

Emner

Emne:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan definere utfordringer og muligheter som organisasjoner i handel, industri og servicenæringer møter i den digitale tidsalderen
 • kan skille mellom hovedbegrepene digitisering, digitalisering og digital transformasjon
 • kan gjøre rede for hvordan digital transformasjon skiller seg fra digitalisering og skaper nye modeller for forretningsutvikling, endrer konkurranseforhold i ulike sektorer
 • kan beskrive hvordan digitaliserte arbeidsprosesser kan øke intern effektivitet i handel, industri og servicebedrifter
 • kan beskrive hvordan digital samhandling med kunder i handel, industri og servicebedrifter kan øke ekstern effektivitet
 • kan vurdere virksomhetens digitale strategi og foreslå ny digital strategi.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre en SWOT analyse for å identifisere styrker og svakheter i egen bedrift og utarbeide forslag til å øke intern effektivitet gjennom digitalisering av arbeidsprosesser
 • kan oppdage muligheter og trusler (SWOT) som påvirker ekstern effektivitet og foreslå tiltak for digital transformasjon
 • kan benytte Business Model Canvas for å dokumentere forretningsmodellen til egen bedrift og relatere dette til digitalisering og digital transformasjon
 • kan identifisere strategisk og praktisk nytte av nye teknologier for egen arbeidsplass og hvordan de ville øke inntjeningen
 • har praktisk kunnskap om verktøy for effektiv intern og ekstern digital kommunikasjon, og hvordan markedsføre bedriften på nettet
 • kan bedømme en bedrifts digitale modenhet og utarbeide digital strategi
 • kan vurdere om og hvordan digitalisering og digital transformasjon kan effektivisere og utvikle bedrifter i handel, industri og servicesektor

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle hvordan nye teknologier og informasjonssystemer kan fremme konkurranseevne
 • kan avveie nytte av disruptive teknologier i forhold til konkurranseforhold i egen sektor.

Opptakskrav

Opptakskravet for å avlegge eksamen og få studiepoeng er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Deltakere som ikke har utdanning tilsvarende opptakskravet kan tas opp som kursdeltaker og få utstedt kursbevis etter gjennomføringen.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Gratis for pilotdeltakere. Ordinær pris: kr. 12.500,- pr emne i tillegg til semesteravgift