Language: NOR | ENG

Digital sikkerhetskultur

Digital sikkerhetskultur
 • Varighet:
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Nytt kull lyses ut våren 2021- søknadsweben åpner 1. februar. Søknadsfrist 1. juni
Digital sikkerhetskultur
 • Digitale sikkerhetskultur
 • Forstå muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt
 • Cybersikkerhet

Om utdanningen

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det. Dette handler om å forstå både muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt og prosesser. Trusler kan ramme virksomheten dersom informasjonssikkerhet ikke tas på alvor. Virksomheter må bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Dette studiet har som mål at deltakerne skal kunne utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur. Det sentrale er å utvikle kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette.
    
Målgruppe

Studiet er relevant for de som trenger økt kompetanse på cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur. Andre aktuelle målgrupper er aktører i privat og offentlig sektor som har cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt. Ledere som forvalter IKT-systemer, systemeiere, innkjøpere eller andre med ansvar for å ivareta en virksomhets informasjon, er også aktuelle for studiet.

  
Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av 2 hovedtema:

Cybersikkerhet

1. Innføring i cybersikkerhet
2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
3. Den menneskelige faktoren

 Digital sikkerhetskultur

1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
2. Organisasjonslæring for atferdsendring
3. Utvikling av digital sikkerhetskultur
    
Det gjennomføres 2 samlinger på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (Se praktisk informasjon vedr. datoer). Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal.

 

 

Slik søker du:

Klikk på den grønne knappen("Søk opptak") for å starte søknaden:
1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten" 
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
5) Velg deretter 7006 Digital sikkerhetskultur i "Velg søknadsalternativ"

   

Studiet er utviklet i samarbeid med:

 

logo_stor

 

 

 

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 209 7006. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer (med forbehold om endringer)

 • 21.-22. september 2021
 • 18. januar 2022

 

 

Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal. Det er valgfritt om du ønsker å ta eksamen eller ikke.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Læringsutbytte for studiet
Kandidaten skal, etter gjennomført emne, ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om hva informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er
 • Har kunnskap om sikkerhetsledelse og risikostyring
 • Har kunnskap om hvordan organisasjoner lærer og hvordan kultur kan skapes og endres
 • Har innsikt i relevante lover, herunder personopplysningsloven.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan vurdere sikkerhetsrisikoen i en virksomhet ut fra aktuelt trusselbilde og virksomhetens informasjonsverdier og infrastruktur
 • Kan påvirke atferd og holdninger i en organisasjon ved å bidra til at ansatte tilegner seg sikker atferd som sikrer ivaretakelse av virksomhetens informasjonsverdier
 • Kan analysere relevante problemstillinger knyttet til informasjonsbehandling, virksomhetsprosesser og industriprosesser.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Forstår hva informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er, og hvordan enkeltpersoner og bedrifter kan sikre seg
 • Forstår trusselbildet i forhold til hva ansatte og bedrifter er utsatt for som et grunnlag for å sikre bedriften
 • Forstår menneskelige aspektene ved informasjonssikkerhet for å kunne lære opp egne ansatte innen temaet.

 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet består av ett emne à 15 studiepoeng. Det gis innføring i bakgrunn og historikk for informasjonssikkerhet som tema. Her har teknologisk utvikling, sett i lys av sosiokulturelle perspektiver, sentral plass. Kandidaten får innføring i relevante trusler og sikkerhetstiltak, herunder sikkerhetsledelse. Det gis innføring i relevant lovverk, blant annet personopplysningsloven. Lovverket knyttes til aktuell tematikk og konkrete eksempler. Tilnærmingen er anvendt, og kandidaten får kunnskap og trening i hvordan man kan bidra til å se informasjonssikkerhet som en helhetlig del av virksomheten.

Videre er teorier om kommunikasjon og påvirkning, generell pedagogikk og læring, organisasjoner og læring i organisasjoner sentralt. Eksemplene vil kobles til arbeid med digital sikkerhetskultur, og fokus er på analyse, planlegging og gjennomføring av tiltak på ulike nivå, og på opplæring.

Studiet er oppbygd med to hovedtema som er delt i undertema. Det gis tilbud om deltakelse på tre undervisningssamlinger på høgskolen; en i oppstarten, en midtveis og en i forkant av eksamen. Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal.  Det er mulig å gjennomføre studiet som student eller som kursdeltaker.

Innholdet er organisert rundt følgende temaer:

Cybersikkerhet

 1. Innføring i cybersikkerhet
 2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
 3. Den menneskelige faktoren.

Digital sikkerhetskultur

 1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
 2. Organisasjonslæring for atferdsendring     
 3. Utvikling av digital sikkerhetskultur.

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 19.500.- I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur. i tillegg til semesteravgift