Language: NOR | ENG

Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

 • Annet studiested Hamar
 • Varighet: 1 år
 • Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode 21.08.2020

Om utdanningen

Vil du lære mer om beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen? Høgskolen i Innlandet tilbyr deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er skreddersydd for VA-bransjen. Det er utviklet i samarbeid med blant annet Norsk Vann, Drammen kommune Vann og avløp og Nedre Romerike vann og avløpsselskap. Første kull ble uteksaminert våren 2019 og et nytt kull har avsluttende eksamen våren 2020. Vi kombinerer teori, analyse og praksis i dette studiet. 

 

BAKGRUNN FOR STUDIET:

Hensikten med studiet å bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale vann- og avløpsvirksomhetene over hele landet står best mulig rustet til å håndtere større uforutsette hendelser. Som forvaltere av kritisk infrastruktur har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann levert til enhver tid. Et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk gjennomført av Mattilsynet i 2016 viser at beredskapen i VA-bransjen må bli bedre. Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og beredskapsøvelser. VA-bransjen må forvente at Mattilsynet vil intensivere sin oppmerksomhet på beredskap i VA-bransjen de neste årene. Dette studiet skal bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale VA-etatene står best mulig rustet til å håndtere større, uforutsette hendelser. For bransjen er det nødvendig med spisskompetanse i beredskap og krisehåndtering og studiet skal sette medarbeidere i bedre stand til å imøtekomme blant annet drikkevannsforskriftens krav om oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner og jevnlige øvelser.

 

MÅLGRUPPE: Studiet er skreddersydd  for ansatte i VA-bransjen ; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige, samt for ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunene.

 

INNHOLD: Studiet består av emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging (15 studiepoeng) i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon (15 studiepoeng) i semester 2. Det er faglig progresjon og sammenheng mellom emnene så studiet forutsettes tatt i sin helhet. Emnene er delt inn i følgende temaer:

 • ROS-analyse
 • Beredskapsplanlegging
 • Fysisk sikkerhet
 • Samhandling og koordinering ved kriser
 • Øvelser
 • Krisekommunikasjon
 • Proaktiv stabsmetodikk
 • Øvelsesplanlegging

 

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

VEIEN VIDERE: Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet. Vi har utviklet et påbyggingsstudium på 30 studiepoeng, les gjerne mer om det  her.

OPPSTART: Studiet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. 

Praktisk informasjon

 • 1 års deltidsstudium 
 • 8 samlinger av 2 dagers varighet, 4 pr semester
 • Første samling 1.-2. september
 • Andre samling: 12.-14.10
 • Tredje samling: 3.-4.11
 • Fjerde samling 8.-9.12 
 • Undervisning på Hamar
 • Skreddersydde presentasjoner og oppgaver for VA-bransjen
 • Pensum: 2000 sider faglitteratur, hovedsakelig på norsk
 • Eksamen semester 1: Hjemmeeksamen, i grupper på 2-4 personer, 10.-17.12 
 • Eksamen semester 2: Hjemmeeksamen, individuell, 48 timer

 

illustrasjon

Lyst til å lese mer om hva det første kullet synes om studiet? Ta en titt her! 

Opptakskrav

 

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap 

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen risikoanalyse og beredskapsplanlegging
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen operativ kriseledelse og krisekommunikasjon
 • har kjennskap til aktuelle trusler rettet mot samfunnet, med vekt på vannforsyningen
 • har kunnskap om målgruppeanalyse for krisekommunikasjon, mediehåndtering, ulike kommunikasjonskanaler
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser innen vannbransjen
 • har kunnskap om fysisk sikring av installasjoner og IKT-systemer, herunder analyse av sikringsrisiko (VTS), skallsikring og personellsikkerhet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen risikoanalyse og beredskapsplanlegging
 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen operativ kriseledelse, krisekommunikasjon og fysisk sikring
 • kan bidra til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser for en virksomhet, med vekt på vannbransjen
 • kan bidra til utarbeidelse av beredskapsplaner for en virksomhet, med vekt på vannbransjen
 • kan bidra til analyse av sikringsrisiko og planlegging av skallsikring og personellsikkerhet
 • kan bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser innen vannbransjen

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har økt forståelse for beredskap, krisehåndtering og sikkerhet knyttet til vannbransjen i Norge.

Hva koster det?

kr. 34 000,-. Du betaler selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift