Language: NOR | ENG

Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

 • Annet studiested Hamar
 • Varighet: 1 år
 • Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode 15.07.2020

Om utdanningen

Vil du lære mer om beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen? Høgskolen i Innlandet tilbyr deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er skreddersydd for VA-bransjen. Det er utviklet i samarbeid med blant annet Norsk Vann, Drammen kommune og Nedre Romerike vann og avløp. Første kull ble uteksaminert våren 2019 og et nytt kull har avsluttende eksamen våren 2020. Vi kombinerer teori, analyse og praksis i dette studiet. 

 

BAKGRUNN FOR STUDIET: Å sikre høy kompetanse for å forvalte kritisk infrastruktur som vann og avløp. Bransjen skal sikre befolkningen godt og nok drikkevann, levert til enhver tid. Et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk gjennomført av Mattilsynet i 2016 viser at beredskapen i VA-bransjen må bli bedre. Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og beredskapsøvelser. VA-bransjen må forvente at Mattilsynet og Folkehelseinstituttet vil intensivere sin oppmerksomhet på beredskap i VA-bransjen de neste årene. Dette studiet skal bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale VA-etatene står best mulig rustet til å håndtere større, uforutsette hendelser. For bransjen er det nødvendig med spisskompetanse i beredskap og krisehåndtering og studiet skal sette medarbeidere i bedre stand til å imøtekomme Drikkevannsforskriftens krav om oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner og jevnlige øvelser.

 

MÅLGRUPPE: Studiet er skreddersydd  for ansatte i VA-bransjen ; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige i VA-etat og VA-virksomheter.

 

INNHOLD: Studiet består av emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging (15 studiepoeng) i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon (15 studiepoeng) i semester 2. Det er faglig progresjon og sammenheng mellom emnene så studiet forutsettes tatt i sin helhet. Emnene er delt inn i følgende temaer:

 • ROS-analyse
 • Beredskapsplanlegging
 • Fysisk sikkerhet
 • Samhandling og koordinering ved kriser
 • Øvelser
 • Krisekommunikasjon
 • Proaktiv stabsmetodikk
 • Øvelsesplanlegging

 

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

VEIEN VIDERE: Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet. Vi har utviklet et påbyggingsstudium på 30 studiepoeng, les gjerne mer om det  her.

OPPSTART: Studiet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7063 (du finner studiet under Betaling- og oppdragsstudier: Handelshøgskolen høst 2020). Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • 1 års deltidsstudium 
 • 6-7 samlinger av 2-3 dagers varighet
 • Undervisning på Hamar
 • Skreddersydde presentasjoner og oppgaver for VA-bransjen
 • Pensum: 2000 sider faglitteratur, hovedsakelig på norsk
 • Eksamen semester 1: Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer, 7 dager
 • Eksamen semester 2: Hjemmeeksamen, individuell, 48 timer.

 

illustrasjon

Lyst til å lese mer om hva det første kullet synes om studiet? Ta en titt her! 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap 

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen risikoanalyse og beredskapsplanlegging
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen operativ kriseledelse og krisekommunikasjon
 • har kjennskap til aktuelle trusler rettet mot samfunnet, med vekt på vannforsyningen
 • har kunnskap om målgruppeanalyse for krisekommunikasjon, mediehåndtering, ulike kommunikasjonskanaler
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser innen vannbransjen
 • har kunnskap om fysisk sikring av installasjoner og IKT-systemer, herunder analyse av sikringsrisiko (VTS), skallsikring og personellsikkerhet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen risikoanalyse og beredskapsplanlegging
 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen operativ kriseledelse, krisekommunikasjon og fysisk sikring
 • kan bidra til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser for en virksomhet, med vekt på vannbransjen
 • kan bidra til utarbeidelse av beredskapsplaner for en virksomhet, med vekt på vannbransjen
 • kan bidra til analyse av sikringsrisiko og planlegging av skallsikring og personellsikkerhet
 • kan bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser innen vannbransjen

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har økt forståelse for beredskap, krisehåndtering og sikkerhet knyttet til vannbransjen i Norge.

Opptakskrav

 

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

kr. 34 000,-. Du betaler selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift