Language: NOR | ENG

Bachelor i Sport Management

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Idrett, organisasjon og ledelse står i sentrum for dette studiet som åpner for praksis og utenlandsopphold. Er du også interessert i arrangementsledelse og markedsføring kan dette være studiet for deg.

Om utdanningen

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse, kan Bachelor i Sport Management være et godt utdanningsalternativ. 

Studiet gir en bred og grundig innføring i fag knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett og arrangement. Studiet gir også innsikt i økonomi, idrettsjuss, arbeidsrett, markedsføring, medierelasjoner, samt innovasjon og entreprenørskap. 

Praktisk tilnærming

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten utvikle både studentenes analytiske og praktiske ferdigheter. Studiet arbeider nært med partnere innen idrett og arrangementer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mulighet til å studere i et idretts-eldorado

Lillehammer-regionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både eliten og mosjonister, med blant annet OL (Vinter-OL i 1994 og Ungdoms-OL i 2016), ulike World Cup arrangementer og Birkebeiner-arrangementene.

De populære arrangementene gir store ringvirkninger lokalt, og betyr mye for regionen, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Praksis i utdanningen

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Jobbmuligheter

Bachelor i Sport Management kvalifiserer deg til ulike stillinger innen idrettsbevegelsen, i offentlig forvaltning og næringsliv. Innen idretten vil det kunne være stillinger i klubbledelse, kretser, forbund og øvrige idrettsrelaterte stillinger.

I offentlig sektor vil det kunne være innen idrettsadministrasjon på ulike forvaltningsnivåer. I privat sektor vil det dreie seg om sportsrelatert næringsliv. Som student på studiet vil du også kunne starte din egen bedrift.

Jobbmuligheter

 • Ledelse og organisering av store arrangement
 • Jobbe med sponsorprogram og profilering
 • Ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
 • Ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og idrett
 • Frivillige organisasjoner
 • Offentlig sektor: Idrettskonsulenter, anleggsansvarlige, etc.

Våre studenter er rekruttert til ulike forbund, klubber, kretser og andre organisasjonsledd innen idretten. De arbeider med ulike sportsarrangementer, og noen har etablert sine egne event-selskaper. Andre går videre på relevante mastere i inn- og utland.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om generelle teorier og modeller for organisasjon og ledelse, samt ledelse av idrettsrelaterte virksomheter spesielt
 • Kandidaten har kunnskap om organisering og ledelse av arrangement, herunder fagområder som kommunikasjon, økonomi, logistikk, sikkerhet og ledelse av frivillige.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor organisasjon og ledelse, prosjekt- og arrangementsledelse, og har innsikt i hva som gjør et arrangement vellykket for utøvere, for frivillige og for publikum.
 • Kandidaten har kunnskap om idrettens og idrettsarrangementers samfunnsmessige betydning.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan formidle kunnskap om og bidra med faglige innspill knyttet til ledelse av idrettsrelaterte virksomheter og gjennomføring av arrangement.
 • Kandidaten kan delta i faglige og offentlige diskusjoner knyttet til idrettsadministrasjon og idrettsarrangement med kunnskapsbaserte argumenter.
 • Kandidaten kan foreta selvstendige og grundige analyser av idrettsrelaterte organisasjoner og arrangementer, samt forberede, gjennomføre og evaluere arrangementer.
 • Kandidaten har kjennskap til faglig relevante samfunnsvitenskapelige metoder og analyseverktøy, og kan formulere relevante faglige problemstillinger og gjennomføre ulike typer undersøkelser knyttet til relevante problemstillinger.  
 • Kandidaten kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dette i ulike arbeidsoppgaver.

 Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver knyttet til organisering og ledelse av idrettsrelaterte virksomheter og arrangementer.
 • Kandidaten kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet.
 • Kandidaten kan samarbeide om praktiske oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding og innspill til forbedringer i prosjekter, organisasjoner og arrangementer.

 

Emner

Bachelor i Sports Management: Emnestruktur

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

For studentene er det tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Det er tilrettelagt for at du kan reise på utveksling i fjerde semester. 

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.

                 

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

 

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

 

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

 

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

 

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten. I forbindelse med studieemnet Arrangementsledelse i studiets andre år skal studentene gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer.

 • Observasjonspraksis som en del av emnet SPM1001
 • Praksis som frivillig i emnet MLT2001
 • Praksis med ledelse av frivillige i SPM2001
 • Mulighet for å velge praksis hele 5.semester (alternativt andre emner eller utenlandsopphold)

Videre studiemuligheter

Du kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i innovasjon

Master i offentlig styring og ledelse

Master i markedsføringledelse

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Ida Stake som har studert Bachelor i Sport Management.

- Vi må bruke stemmen vår

Gyda, Ida og Karoline har alle studert Bachelor i Sport Management. Drømmen var å få en idrettsrelatert jobb, noe de nå har fått.

Toppidrettsutøver Mikko Kokslien

Slik er det å kombinere toppidrett med studier

Ved Høgskolen i Innlandet er det gode muligheter for å kombinere studier med egen idrettskarriere. Vår tidligere student og kombinertløper Mikko Kokslien har her skrevet om denne erfaringen.