Language: NOR | ENG

Bachelor i reiselivsledelse

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe i reiselivsnæringen
 • Du får kunnskap om utvikling av konkurransedyktige og bærekraftige attraksjoner og destinasjoner
 • Du får mulighet til praksis i bransjen

Om utdanningen

Er du interessert i å arbeide med markedsføring, salg og utvikling av reiselivsdestinasjoner og reiselivsbedrifter, kan Bachelor i reiselivsutvikling være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Reiselivsnæringen vokser hurtig og er i rask utvikling pga. nye kommunikasjonskanaler, nye markeder og en bedre infrastruktur.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeidet med utvikling av konkurransedyktige og bærekraftige attraksjoner og destinasjoner. Her kombineres innsikt fra reiselivs-, og opplevelsesproduksjon, markedsføring, salg, økonomi  og innovasjon/nyskapning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Tett på reiselivsbransjen

Følg reiseliv på Facebook

Portrettbilde av May Linn Stordjord som tar en bachelorgrad i reiselivsledelse.

Fikk fast jobb før graden var fullført

May Linn Storjord tar en Bachelor i reiselivsledelse ved Høgskolen i Innlandet. Allerede før hun var ferdig hadde hun skaffet seg fast stilling i Visit Helgeland som regionsansvarlig i Sandnessjøen. 

Praktisk informasjon

Emner

Emnetabell Bachelor i reiselivsledelse

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Etter endt studium har kandidaten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Studenter skal ha kunnskap om reiselivsproduksjon, markeder, markedsføring og reiselivets virkninger på det øvrige samfunn.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan en destinasjon bør utvikles.
 • Studentene skal ha kunnskap hvordan man arbeider med innovasjons- og utviklingsprosesser i bedrifter og nettverk.
 • Studentene skal ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne delta aktivt i prosesser for å utvikle destinasjoner og destinasjonsprodukter.
 • Studentene skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Studentene skal kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

 • Kandidater skal kunne utveksle erfaringer og synspunkter med relevante aktører med bakgrunn fra fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Studentene skal kunne formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.  
 • Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Søkere med Årsstudium i reiseliv og turisme kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere, i arbeidslivet generelt og i reiselivsnæringen spesielt. Som student på Bachelor i reiselivsledelse har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  I tillegg har reiselivsstudiet avtale med og tilbyr dobbeltgrad ved Hochschule Harz i Tyskland.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Studiet legger vekt på å kombinere teori med praktiske tilnærminger. I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. I tredje studieår tilbys et eget praksisemne hvor studenten arbeider med oppgaver i en reiselivsvirksomhet i 6 uker.

Veien videre

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon, som for eksempel  Master i Innovasjon og  Master i økonomi og ledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Etter endt utdanning, er studentene kvalifisert til å jobbe i/med:

 • Destinasjonsselskaper (ledelses- og driftsfunksjoner)
 • Turoperatørvirksomhet
 • Markedssjef for attraksjoner/destinasjoner/nasjonalparker
 • Prosjektmedarbeider i offentlig og privat sektor
 • Ledelse og salg av aktivitetstilbud i reiselivet
 • Kurs og konferansemarkedet
 • Produktpakking og salg i reisearrangørvirksomhet,
 • Arbeid med reiselivs- næringsutvikling i fylkeskommuner og primærkommuner,
 • Salg og markedsarbeid i opplevelsesbedrifter og attraksjoner
 • Rådgivningsarbeid
 • Ulike stillinger i overnattingsbedrifter inkl. hotellkjeder,
 • Ulike driftsoppgaver i museumssektoren. 

Du er kvalifisert for mange jobber innen markedsarbeid og salg  innenfor tjenesteytende sektor generelt. Viktigste arbeidsoppgaver i en undersøkelse som kartla yrkeskarrieren til kandidater fra Bachelor i reiselivsledelse var salg, markedsføring, produktutvikling og prosjektarbeid.

Bedriftsstipendiatordningen for reiselivet

Høgskolen i Innlandet har avtale med flere fylkeskommuner om tilskudd til et stipendiatprogram for ferdige reiselivskandidater. Ordningen går ut på at stipendiaten arbeider tilnærmet et år i en reiselivsbedrift i fylket med et konkret utviklingsprosjekt. Stipendiaten har faglig støtte til løsning av oppgaven gjennom en veileder fra høgskolen.

Traineeordning for reiselivet

Høgskolen i Innlandet har avtale med tre fylkeskommuner om tilskudd til et traineeprogram for ferdige reiselivskandidater. Ordningen går ut på at traineen arbeider et år i en reiselivsvirksomhet i fylkeskommunen med et konkret utviklingsprosjekt. Traineen har faglig støtte til løsning av oppgaven gjennom en veileder fra høgskolen.