Bachelor i organisasjon og ledelse

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse og HR
 • Du liker å jobbe med mennesker i organisasjoner
 • Du får mulighet til praksis fra fagfeltet 

Om utdanningen

 

Er du interessert i å arbeide med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse, og være med å utvikle organisasjoners menneskelige ressurser (HR)? Da kan Bachelor i organisasjon og ledelse være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelses-, organisasjons- og personalspørsmål i et moderne arbeidsliv. Her kombineres innsikt fra samfunnsvitenskap, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, med juss og økonomi. Innovasjon og entreprenørskap er en integrert del av studiet.

Studiet er både teoretisk og praktisk. Du kan velge praksis både første studieår og gjennom student-traineeordningen som er en del av studiets tredje år. Du kan også starte din egen studentbedrift, som en del av studiet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Bachelor i organisasjon og ledelse

Christer Giske jobber nå som HR-rådgiver i selskapet Azets. Han studerte Bachelor i organisasjon og ledelse, og via nettverket sitt fikk han jobb kort tid etter fullførte studier.

Les hele studentintervjuet med Christer

Bachelor i organisasjon og ledelse

Følg med på studentbloggen

Maurits Wesøe studerer Bachelor i organisasjon og ledelse. Han blogger om studenttilværelsen, blant annet fra da han var på utveksling våren 2018. 

 

 

Emner

Bachelor i organisasjon og ledelse: Emnestruktur

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Tilleggsemnemulighet

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Etter gjennomført studium har kandidatene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap innenfor de forskjellige fagdisiplinene studiet bygger på. Det omfatter teoretisk kunnskap og kunnskap om hvordan teorier og modeller kan legges til grunn for praktisk yrkesutøvelse.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om det brede faglige grunnlaget for organisasjon og ledelse, og for HR-/ personalarbeid spesielt, og hvilken betydning dette arbeidet har for enkelt­individ, virksomhet og samfunn.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og analytiske ferdigheter til å håndtere praktiske oppgaver og utfordringer, og kan bidra til reflekterte valg i praktisk problemløsning innen­for fagfeltet.
 • Kandidaten kan grunnleggende teori innenfor fagfeltet, og kan selvstendig søke og vur­dere ny informasjon, og formulere sentrale faglige problemstillinger.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan formidle fagstoffet fra studiet skriftlig om muntlig, og kan utveksle syns­punkter og erfaringer innenfor fagområdet, oppdatere sin kunnskap og kjenner til nytenk­ning og innovasjonsprosesser innenfor sentrale fagområder av studiet (formidlingskompetanse).
 • Kandidaten kan finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Kandidaten kan vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring (informasjonskompetanse).
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innenfor praksisfeltet, og kjenner til aktuelle fag- og yrkesetiske problemstillinger dette kan skape (praktisk kompetanse).

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student ved Bachelor i organisasjon og ledelse har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. I tillegg har det vært tradisjon for å ta en studietur til Berlin.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i frivillig sektor (ideelle organisasjoner, idrettsorganisasjoner m.fl.).

I studiets tredje år kan studentene velge Praksisemnet og arbeide som student-trainee i en bedrift eller en offentlig virksomhet. Praksis er et pedagogisk virkemiddel, som skal gjøre studentene i stand til å reflektere systematisk over praksis i lys av de teorier de lærer ved studiet (prakademisk).

Veien videre

Studiet gir en bred innføring til å arbeide med organisasjon, ledelse, administrasjon og mer spesielt personalarbeid (HR-arbeid) innenfor alle deler av arbeids- og samfunnslivet. Studiet er flerfaglig og bygger hovedsakelig på samfunnsfaglige emner, som kombineres med juss og noe økonomi.

Sentrale emner er organisasjons- og ledelsesteori, arbeidslivskunnskap, strategi og grunnleggende økonomiforståelse, prosjektledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, personal- og kompetanseledelse og organisasjonsendring. I tillegg skal studentene tilegne seg kunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, og de skal skrive en selvstendig bacheloroppgave.

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere aktuelle  masterstudier innenfor økonomi, ledelse og innovasjon som kan være aktuelle for studenter som fullfører Bachelor i organisasjon og ledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Yrkesmuligheter

Studiet gir en bred kompetanse til å arbeide med ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med personalarbeid og HR.

Studiet kvalifiserer for forskjellige jobber i bedrifter i det private næringsliv, i offentlige virksomheter (kommunal og statlig sektor), samt frivillige organisasjoner (ideelle, humanitære, politiske organisasjoner og idrettsorganisasjoner). Aktuelle arbeidsområder med denne kompetansen vil være knyttet til ledelse og styring av formelle organisasjoner, prosjektledelse, endring og utvikling av organisasjon og arbeidsmiljø, forskjellige typer personalarbeid, rekruttering, forebyggende helsearbeid i arbeidslivet, osv.

Personalarbeid, eller det som internasjonalt omtales som Human Resources (HR), betegner arbeidsoppgaver som rekruttering av nye medarbeidere, kompetanseutvikling i arbeidslivet, arbeidsmiljø og motivasjon, personalpolitikk og personalplanlegging, og dessuten om HR-arbeidets strategiske betydning i organisasjonen, og dets samfunnsmessige betydning. Arbeidet utføres av personer i en rekke stillinger, alle slags ledere, dessuten av konsulenter og rådgivere som er spesialisert på en eller flere av disse arbeidsoppgavene. Studiet gir et bredt og godt faglig grunnlag for å starte en yrkeskarriere på dette området.