Language: NOR | ENG

Bachelor i organisasjon og ledelse

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Organisasjon og ledelse er grunnleggende for deg som vil jobbe med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse og HR. Studiet er praktisk rettet med case og praksis i arbeidslivet.

Om utdanningen

Vil du lære mer om mennesker i organisasjoner? I dette studiet vil du få kunnskap om ledelse, organisasjonsendring og personalutvikling.

Denne bacheloren i organisasjon og ledelse, gir deg en bred innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR, i et moderne arbeidsliv. 

Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og innovasjon. 

Studiet er praktisk rettet og gir deg en innsikt i de ulike fagfeltene, slik at du skal kunne håndtere aktuelle oppgaver i arbeidslivet. Studentene utvikler også kompetansen gjennom praktisk arbeid i ulike organisasjoner.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Jobbmuligheter

Studiet gir bred kompetanse for ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med personalarbeid som i vår tid ofte omtales med det internasjonale begrepet Human Resources (HR). 

Det er mange forskjellige stillinger i bedrifter i privat næringsliv, og i offentlige virksomheter både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. En rekke frivillige organisasjoner (ideelle, humanitære, politiske organisasjoner og idrettsorganisasjoner) søker lignende kompetanse. Også interesseorganisasjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, med flere, behøver denne kompetansen.  Det samme gjør en rekke bedrifter innen rådgivning.

Personalarbeid, eller Human Resources (HR), omfatter arbeidsoppgaver som rekruttering av medarbeidere, opplæring og kompetanseutvikling i arbeidslivet, arbeidsmiljø, motivasjon, forebyggende helsearbeid, personalpolitikk og personalplanlegging, og dessuten om HR-arbeidets strategiske betydning i organisasjoner og samfunnslivet generelt. 

Dette arbeidet utføres av mennesker i en rekke stillinger, alle ledere, dessuten av konsulenter og rådgivere som er spesialisert på en eller flere av disse arbeidsoppgavene. Studiet gir et bredt og godt faglig grunnlag for å starte en yrkeskarriere innenfor disse arbeidsfeltene.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Etter gjennomført studium har kandidatene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap innenfor de forskjellige fagdisiplinene studiet bygger på. Det omfatter teoretisk kunnskap og kunnskap om hvordan teorier og modeller kan legges til grunn for praktisk yrkesutøvelse.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om det brede faglige grunnlaget for organisasjon og ledelse, og for HR-/personalarbeid spesielt, og hvilken betydning dette arbeidet har for enkeltindivid, virksomhet og samfunn.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og analytiske ferdigheter til å håndtere praktiske oppgaver og utfordringer, og kan bidra til reflekterte valg i praktisk problemløsning innenfor fagfeltet.
 • Kandidaten kan grunnleggende teori innenfor fagfeltet, og kan selvstendig søke og vurdere ny informasjon, og formulere sentrale faglige problemstillinger.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan formidle fagstoffet fra studiet skriftlig om muntlig, og kan utveksle synspunkter og erfaringer innenfor fagområdet, oppdatere sin kunnskap og kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor sentrale fagområder av studiet (formidlingskompetanse).
 • Kandidaten kan finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Kandidaten kan vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring (informasjonskompetanse).
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innenfor praksisfeltet, og kjenner til aktuelle fag- og yrkesetiske problemstillinger dette kan skape (praktisk kompetanse).

Emner

Bachelor i organisasjon og ledelse: Emnestruktur

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Tilleggsemnemuligheter:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student ved Bachelor i organisasjon og ledelse har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. I tillegg har det vært tradisjon for å ta en studietur til Berlin.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Studiets praktiske orientering søker ivaretatt i alle emner. To emner peker seg likevel spesielt ut. Prosjektledelse i første studieår har en teoretisk del, og en praktisk del der studentene gjennomfører prosjektarbeid for oppdragsgivere i frivillig sektor (ideelle organisasjoner, idrettsorganisasjoner m.fl.). 

I tredje studieår kan studentene velge et praksisemne der studentene utfører praktiske oppgaver i en bedrift eller en offentlig virksomhet. Praksis et er virkemiddel som skal gjøre studentene i stand til å reflektere systematisk over praksis i lys av teori fra studiet.

Videre studiemuligheter

Studiet gir en bred innføring til arbeidsoppgaver innen administrasjon, organisasjon, ledelse og mer spesielt med personalarbeid (HR), i alle deler av arbeidslivet. Studiet er typisk flerfaglig som bygger først og fremst på samfunnsfag. Studentene tilegner seg også kunnskap i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, blant annet for å skrive en selvstendig bacheloroppgave.

Med dette utgangspunktet er studentene godt rustet til stillinger innenfor en rekke områder. Dessuten har de et godt utgangspunkt studier videre på masternivå.

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere  masterstudier innenfor økonomi, ledelse og innovasjon som kan være aktuelle for studenter med Bachelor i organisasjon og ledelse. Studiet kvalifiserer også for mange ulike masterstudier ved flere høgskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Eirin Braatlund Fossberg

Blogger om studenttilværelsen

Vår studentambassadør Eirin er student på Bachelor i organisasjon og ledelse. Jevnlig vil hun blogge om sin egen studenttilværelse, studiet og mye annet. 

Portrettfoto av Per Løberg Eriksen.

Attraktiv på arbeidsmarkedet

Per Løberg Eriksen tok bachelor i organisasjon og ledelse ved studiested Lillehammer. Nå jobber han som bærekraftansvarlig i Coop.