Language: NOR | ENG

Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Kunnskap som er etterspurt blant arbeidsgivere og muligheter for mange ulike typer jobber
 • Kvalifiserer for mange videre studier
 • Mulighet for studieopphold i utlandet

Om utdanningen

 

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel plattform både i forhold til videre studier og senere yrkesliv og karriere. Dette skyldes blant annet at studiet er flerfaglig slik at du får med deg innsikt i ulike fagområder, som for eksempel økonomistyring, investering og finansiering, regnskap, markedsføring, samfunnsøkonomi, organisasjon- og ledelse, strategi og metodefag.

Høgskolen i Innlandet tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Lillehammer og Rena. Studiestedene tilbyr ulike muligheter for valgfag og fordypninger, men begge gir samme grunnutdanning som følger en anbefalt nasjonal plan for økonomisk/administrative studier.  Studiet, på begge studiesteder, tilfredsstiller kravene for å ta en mastergrad innen dette fagområdet. Dette betyr at du kan studere videre for å bli siviløkonom, enten ved Høgskolen i Innlandet, eller ved andre høgskoler eller universiteter. 

Studiestedene tilbyr ulike muligheter for valgfag og fordypninger. På Lillehammer vil det, for studenter som tas opp fra og med høsten 2019, være mulig å ta fordypning/valgemner innen Business Analytics (dataanalyse).

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Mange karrieremuligheter

Andreas Aalby, BØADM 2014

Seks måneder på utveksling i Stellenbosch i Sør Afrika

Til vanlig er jeg bachelorstudent på økonomi og administrasjon på Lillehammer, men bestemte meg for å dra et semester på utveksling. De seks månedene på utveksling i Stellenbosch i Sør Afrika var sannsynligvis noen av de mest opplevelsesrike månedene jeg har hatt, forteller Andreas Aalby.

Praktisk informasjon

Emner

Emnesammensetning for Bachelor i økonomi og administrasjon (Lillehammer)

Studieplanen for 2019 er undrer oppdatering og det kan komme justeringer i studieplanen/emnebeskrivelser.

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgemner innen økonomifag:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgemner som inngår i fordypning i Business Analytics:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Studentene kan også velge andre valgemner som hentes fra andre studier. Valgfagstilbudet vil bestå av utvalgte emner innen innen organisasjon og ledelse, markedsføring og reiseliv og opplyses nærmere i forkant av semesteret. Valgfagstilbudet vil kunne variere noe fra år til år.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:
  • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes
  • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres.
  • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling 
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekrafts mål
 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstå hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn
 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. I tillegg inneholder studiet obligatorisk engelskspråklig undervisning i deler av andre og tredje studieår. Som student på BA i Økonomi og administrasjon har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

 

Veien videre

Studiet omfatter mange anvendelige fagområder til nytte både i bedrifter, offentlig forvaltning og organisasjoner på alle nivåer. Du kan for eksempel jobbe som konsulent, rådgiver eller leder innen regnskap, budsjettarbeid, økonomiske analyser, finans, organisasjonsutvikling, markedsføring eller personalarbeid.

Masterstudier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til  Master i offentlig styring og ledelse (MPA) og  Master i økonomi og ledelse. Kombinasjonen av Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen Siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Jobbmuligheter

Med en bachelor i økonomi og administrasjon har du en bred og anvendelig plattform som kan benyttes på ulike nivåer i en rekke virksomheter. Tidligere studenter hos oss arbeider i dag som eiendomsforvaltere, bedriftsrådgivere, mellom- og toppledere, regnskapsførere, revisorer, konsulenter, markedsførere og analytikere, for å nevne noen eksempler.