Language: NOR | ENG

Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å jobbe i og med reiselivsnæringen
 • Du får kompetanse innen planlegging, utvikling og tilrettelegging for verdifulle opplevelser innen reiseliv
 • Du får kunnskap om utvikling og drift av turismeopplevelser

Om utdanningen

Er du interessert å arbeide med planlegging, utvikling og tilrettelegging for verdifulle opplevelser innen reiseliv? Da kan Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser være noe for deg.

Utdanningen har hovedfokus på utvikling og drift av turismeopplevelser. 

Du får en grundig innføring i fagområder knyttet til arbeidet som ideutvikling, planlegging og drift av en opplevelsesbedrift samt planlegging, organisering og ledelse av arrangementer og events.

Studiet kombinerer innsikt fra opplevelsesproduksjon, prosjektstyring, markedsføring, bedriftsøkonomi og innovasjon/nyskapning. Entreprenørskap er en integrert del av studiet. 

 Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser kvalifiserer deg til jobber innen arrangements- og opplevelsesutvikling, markedsføring og ledelse av virksomheter. 

Våre studenter har blitt rekruttert til arrangementsbedrifter som Lillehammer Olympiapark og Hafjell Event, markedsmedarbeidere i virksomheter som Pellestova og Alpinco, digitale innholdsprodusenter, arrangementsmedarbeidere, prosjektledere, med mer.

Informasjon til søkere

En hilsen til søkerne fra studieprogramansvarlig reiseliv Helene Kvarberg Tolstad:

Tidligere student om Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

Margrethe Bæverfjord studerte markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Under studiene startet hun å jobbe i resepsjonen i Hafjell Hotell AS. Nå jobber hun fast i Hafjell Event.

Les hele intervjuet med Margrethe

Margrethe Bæverfjord
Portrettbilde av Gyda Nordhagen fra World Cup på Lillehammer.

- Engasjer deg og vær et ja-menneske

Gyda Nordhagen er en student utenom det vanlige. På tre år tar hun ta bachelorgrader samtidig, kombinert med mange frivillige verv. 

Praktisk informasjon

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Noen aktuelle valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om opplevelsesproduksjon, kreative prosser, marked og markedsføring.
 • har kunnskap om bedriftsetablering.
 • har kunnskap om hvordan man utvikler, planlegger og gjennomfører ulike events og arrangementer.
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utvikle, bidra og lede gjennomføringen av arrangementer og events.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med relevante aktører med bakgrunn fra fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.
 • kan formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere, i arbeidslivet generelt og i reiselivsnæringen spesielt. Som student på Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  I tillegg har reiselivsstudiet avtale med og tilbyr dobbeltgrad ved Universitetet i Normandie i Frankrike. 

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.         

 

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

 

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

 

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

 

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

 

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. 

I emnet "Event management" og "Arrangementsledelse og opplevelsesutvikling", jobber studentene med prosjekter knyttet til ett eller flere arrangementer i regionen. 

Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes ferdigheter.  Relevante gjesteforelesere fra næringen bidrar til at undervisningen er dagsaktuell.

Veien videre

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon, som for eksempel  Master i Innovasjon og Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

 

Jobbmuligheter

Norsk reiselivsnæring opplever i dag et økt press for å kunne hevde seg i konkurransen med andre reiselivsaktører både nasjonalt og internasjonalt. Norske reiselivs- og opplevelsesbedrifter er følgelig avhengig av å styrke evnen som tilrettelegger og produsent av individuelle reiselivsopplevelser.

Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved Høgskolen i innlandet har som mål å tilføre studentene kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for at reiselivsvirksomheter kan planlegge, utvikle og tilrettelegge for verdifulle opplevelser for sine markeder samtidig som krav til lønnsomhet ivaretas.

Således er Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser i samsvar med regjeringens økte fokus på reiselivet i Norge gjennom den nasjonale reiselivsstrategien hvor visjonen for strategien er ”verdifulle opplevelser”.  

Etter endt utdanning, er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i :

 • Arrangementer og arrangementsselskaper
 • Aktivitets- og attraksjonsfirmaer
 • Overnattingsbedrifter med egne aktivitets- og arrangementstilbud
 • Museumssektoren
 • Aktivitets- og arrangementsselskaper generelt med arbeidsoppgaver knyttet til prosjekt- og markedsføringsarbeid.
 • Festivalledelse etc.

 I tillegg har studentene forutsetninger for å etablere egen bedrift

 

Traineeordning for reiselivet

Høgskolen i Innlandet har avtale med tre fylkeskommuner om tilskudd til et traineeprogram for ferdige reiselivskandidater. Ordningen går ut på at traineen arbeider et år i en reiselivsvirksomhet i fylkeskommunen med et konkret utviklingsprosjekt.

Traineen har faglig støtte til løsning av oppgaven gjennom en veileder fra høgskolen.