Language: NOR | ENG

Bachelor i ledelse og digitalisering

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil jobbe med ledelse og utvikling i et digitalt arbeidsliv
 • Du er interessert i mennesker og deres samspill
 • Du får lære om ledelse og digitalisering i et organisasjonsperspektiv

Om utdanningen

Bachelor i ledelse og digitalisering vil gi deg god forståelse av hvordan organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer og hvordan mennesker samhandler med særlig fokus på digital interaksjon.

Du vil få kunnskap om ulike fagområder, som sosiologi, psykologi, økonomi, jus og tjenesteforskning.

Gjennom studiet vil du særlig knytte kjennskap til temaer som ledelse, arbeidsformer, prosesser, kommunikasjon og sosiale medier, samt utfordringer og muligheter knyttet til en stadig mer digital hverdag.

Bachelor i ledelse og digitalisering kvalifiserer deg til leder- og rådgiverstillinger i private og offentlige virksomheter.

Informasjon til søkere

Hilsen til søkerne fra studieprogramansvarlig Mona Strand:

Bli klar for det digitale arbeidsliv!


Hilsen fra instituttleder

- En Bachelor i digitalisering og ledelse handler om hvordan den raske digitale utviklingen får konsekvenser for samfunnet, sier instituttleder Jens Petter Madsbu.  Les mer om hva han sier om studiet her

Bilde av instituttleder Jens Petter Madsbu
Portrettbilde av Kristin Aldridge.

- Jeg ønsket kompetanse innen digitalisering

Kristin Aldridge er del av det første kullet som studerer Bachelor i ledelse og digitalisering.

Praktisk informasjon

Studiet er normert til tre år, og er en heltids grunnutdanning. Fullført studium gir 180 stp, og gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i ledelse og digitalisering. Studiet er basert på ukentlig undervisning på HINN studiested Rena.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om digitaliseringsprosessers muligheter og begrensninger i moderne organisasjoner, innenfor ulike bransjer, samt i forbindelse med utøvingen av ulike former for lederskap
 • har bred kunnskap om ledelsesteorier og lederrollen i ulike kontekster
 • har kunnskap om digitale arbeidsformer
 • har kunnskap om hvordan man legger til rette for endring og omstilling i organisasjoner, spesielt gjennom anvendelse av digitale prosesser
 • har kunnskap om strategisk personalledelse og Human Resource Management (HRM)
 • har kunnskap om forvaltningsrettslige og arbeidsrettslige spørsmål
 • har kunnskap om sentrale tema innenfor tjenesteinnovasjon, både digitalt og analogt
 • har kunnskap om økonomi, markedsføring og strategi, samt kan relatere dette til organisasjon, ledelse og digitaliseringsprosesser
 • kjenner til aktuell forskning og utvikling innenfor organisasjonsfaget og ledelsesfaget, samt kan oppdatere sin fagkunnskap innenfor fagområdet

 

Ferdigheter
Kandidaten

 • har metodiske og analytiske ferdigheter og kan anvende og kombinere kunnskapen for å identifisere, formulere og løse organisasjon- og ledelsesfaglige problemstillinger innenfor en digital kontekst
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser når det gjelder IKT, digitalisering og digitale tjenester innenfor konteksten organisasjon og ledelse
 • kan planlegge, lede og evaluere organisasjonsutviklingsprosesser i ulike virksomheter, f.eks. gjennom bruk av digitale verktøy
 • kan bidra til å tilrettelegge for og integrere digitale tjenester i forbindelse med organisasjonsendring
 • kan definere, analysere og reflektere over praktiske utfordringer i brukerrettet og samfunnsrettet tjenestevirksomhet
 • kan gjenkjenne og anvende forskningsbasert kunnskap fra organisasjon- og ledelsesfag på praktiske og teoretiske problemstillinger

 

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan utøve ledelse innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre, også gjennom bruk av digitale verktøy
 • har forståelse for den samfunnsmessige betydningen av ulike digitaliseringsprosesser og kan kritisk vurdere anvendelse av teknologi ut fra organisasjons- og ledelsesfaglige perspektiver
 • kan formidle fagstoff innenfor det organisasjons- og ledelsesfaglige feltet, både skriftlig og muntlig
 • kan kommunisere med kollegaer og andre interessenter på en måte som fremmer gode resultater i endrings- og omstillingsprosesser
 • har kjennskap til hvordan man legger til rette for kreativitet, nytenkning og innovasjon i organisasjoner

Utveksling

Utenlandsopphold er mulig i fjerde semester og er et tilbud til studenter som ønsker å kombinere en bachelorgrad i ledelse og digitalisering med studier i utlandet. Utenlandsopphold skal være godkjent på forhånd av fakultetet.

Veien videre

Studiet kvalifiserer for leder- og rådgiverstillinger i private og offentlige virksomheter.

Bachelorstudiet gir opptaksgrunnlag til   Master i offentlig ledelse og styring (MPA),   Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse og  Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet, samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.