Language: NOR | ENG

Bachelor i eiendomsmegling

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du en god selger som vil hjelpe andre med å realisere boligdrømmen? En eiendomsmegler legger til rette for kjøp og salg av eiendom, og er godt kjent med juridiske og økonomiske forhold i prosessen.

Om utdanningen

Bachelor i eiendomsmegling gir deg den nødvendige kompetansen hvis du ønsker å arbeide med salg og utleie av boliger. Du får en allsidig innføring i meglerspesifikke fag, juss, markedsføring og økonomiske fag.

Når du har fullført eiendomsmeglerstudiet og deretter fullført praksistiden på et meglerkontor i 2 år, er du kvalifisert til å søke Finanstilsynet om å bli eiendomsmegler.

 

Praktisk informasjon

Studiet er et heltidsstudium over 3 år, med forelesninger hver uke.

Gjennom studiet vil det brukes bransjefolk som gjesteforelesere og rådgivere.

Studiet er praktisk rettet med mange eksempler fra bransjen, med en del feltarbeid. Gjennom studiet må studentene vise sine ferdigheter ved løsning av praktiske caser. 

Ved slutten av studiet må man enten gjennomføre en praksisperiode med en påfølgende praksisrapport og fordypningsoppgave eller skrive en bacheloroppgave innen relevante emner.

Jobbmuligheter

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som eiendomsmegler først og fremst. Erfaring fra tidligere studenter, viser at studiet også gir god kompetanse til å arbeide med mange tilgrensende fagområder som for eksempel ved privat eller offentlig eiendomsforvaltning, offentlig myndighetsutøvelse, rådgiver innen juridiske spørsmål knyttet til fagområdet eiendom, bank og utlånsvirksomhet og ved salg av ferdighus/-hytter. være 

Allerede etter første året kan du jobbe som medhjelper i et eiendomsforetak. Etter fullført studium og to års relevant praksis oppfylles kravene til eiendomsmeglerbrev og du kan søke om autorisasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht   Forskrift om opptak til høgre utdanning.

        

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kandidaten med fullført kvalifikasjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar
 • har kunnskap om formidling, salg og utleie av fast eiendom
 • har kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har bred kunnskap i juridiske emner for eiendomsmeglere
 • har kunnskap om hvordan eiendomsinvesteringer blir finansiert
 • forstår hvordan landets økonomi blir påvirket av endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk og internasjonale forhold
 • har kunnskap om fagets egenart og historie
 • har kunnskap innen regnskap og økonomi, administrasjonsfag og metodefag
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis

 Ferdigheter

 • kan anvende analysemetoder, har kunnskap og anvender resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger
 • er i stand til å vurdere investeringer og analysere inntekter og kostnader
 • er i stand til å behandle klientmidler og transaksjonene rundt inn- og utbetalinger knyttet til et eiendomsoppgjør
 • kan anvende kunnskapene innen metodeemner på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap og erfaringer, både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre for utvikling av god praksis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i bransjen

Emner

Emneoversikt Bachelor i eiendomsmegling

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

I femte semester er det muligheter for et utenlandsopphold. Flere læresteder kan være aktuelle. 

Videre studiemuligheter

Masterstudier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til   Master i offentlig styring og ledelse (MPA) og  Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse.  Hvis du også velger spesifikke valgemner i bachelorstudiet vil du kunne få tittelen Siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette lurer folk på om eiendomsmegling

Blogger om studiet

Vår studentambassadør Alexandra startet på Bachelor i eiendomsmegling høsten 2018, og blogger om studenttilværelsen og livet som eiendomsmeglerstudent ved studiested Rena.

Bilde av student.

- Spennende, utfordrende og lærerikt

Slik beskriver Marcus Gramstad Engebretsen Bachelor i eiendomsmegling ved studiested Rena som han er godt i gang med.