Language: NOR | ENG

Bachelor i eiendomsmegling

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å arbeide med salg av eiendommer
 • Du får kunnskap innen juridiske emner
 • Du blir attraktiv på arbeidsmarkedet

Om utdanningen

Bachelor i eiendomsmegling gir deg den nødvendige kompetansen hvis du ønsker å arbeide med salg og utleie av boliger. Du får en allsidig innføring i meglerspesifikke fag, juss, markedsføring og økonomiske fag.

 Når du har fullført eiendomsmeglerstudiet og deretter fullført praksistiden på et meglerkontor i 2 år, er du kvalifisert til å søke Finanstilsynet om å bli eiendomsmegler.

 Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som eiendomsmegler først og fremst. Erfaring fra tidligere studenter viser at studiet også gir god kompetanse til å arbeide med mange tilgrensende fagområder som for eksempel ved privat eller offentlig eiendomsforvaltning, offentlig myndighetsutøvelse, bank og utlånsvirksomhet og ved salg av ferdighus/-hytter.

Stor etterspørsel etter nyutdannede

Marcus Gramstad Engebretsen ønsker en arbeidshverdag der hver dag er unik. Derfor studerer han Bachelor i eiendomsmegling. 

- Planen er å bli ferdig på normert tid, men også sikre meg en jobb som eiendomsfullmektig før jeg er ferdig med bachelorgraden.

Les hele intervjuet med Marcus her. 

Tidligere studenter og eiendomsmeglerbransjen melder om stor etterspørsel etter nyutdannede eiendomsmeglere.  Morten Nordstrøm Surén (bilde) fikk jobb allerede før studiestart. 

Morten Nordstrøm Surén fikk relevant jobb etter studiene.
Dette lurer folk på om eiendomsmegling

Blogger om studiet

Vår studentambassadør Alexandra startet på Bachelor i eiendomsmegling høsten 2018, og blogger om studenttilværelsen og livet som eiendomsmeglerstudent ved studiested Rena.

Praktisk informasjon

Programmet for åpningsuka finner du her

Studiet er et heltidsstudium over 3 år, med forelesninger hver uke.

Gjennom studiet vil det brukes bransjefolk som gjesteforelesere og rådgivere.

Studiet er praktisk rettet med mange eksempler fra bransjen, med en god del feltarbeid. Gjennom studiet må studentene vise sine ferdigheter ved løsning av praktiske caser. Studentene blir også kvalifisert til å ta gode digitale bilder. 

Ved slutten av studiet må man enten gjennomføre en praksisperiode med en påfølgende praksisrapport og fordypningsoppgave eller skrive en bacheloroppgave innen relevante emner.

Emner

Emneoversikt Bachelor i eiendomsmegling

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Kandidaten med fullført kvalifikasjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar
 • har kunnskap om formidling, salg og utleie av fast eiendom
 • har kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har bred kunnskap i juridiske emner for eiendomsmeglere
 • har kunnskap om hvordan eiendomsinvesteringer blir finansiert
 • forstår hvordan landets økonomi blir påvirket av endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk og internasjonale forhold
 • har kunnskap om fagets egenart og historie
 • har kunnskap innen regnskap og økonomi, administrasjonsfag og metodefag
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis

 Ferdigheter

 • kan anvende analysemetoder, har kunnskap og anvender resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger
 • er i stand til å vurdere investeringer og analysere inntekter og kostnader
 • er i stand til å behandle klientmidler og transaksjonene rundt inn- og utbetalinger knyttet til et eiendomsoppgjør
 • kan anvende kunnskapene innen metodeemner på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap og erfaringer, både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre for utvikling av god praksis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i bransjen

Utveksling

I femte semester er det muligheter for et utenlandsopphold. Flere læresteder kan være aktuelle. 

Veien videre

Studiet er yrkesrettet og du kan jobbe med salg av eiendommer og eiendomsmegling, eller innenfor organisasjon, markedsføring og andre administrative områder. Du kan også drive med eiendomsforvaltning for bedrifter og organisasjoner eller være rådgiver innen juridiske spørsmål knyttet til fagområdet eiendom.

Allerede etter første året kan du jobbe som medhjelper i et eiendomsforetak. Etter det andre året kan du jobbe med oppgjør for eiendomsmeglere, og etter fullført studium og to års relevant praksis oppfylles kravene til eiendomsmeglerbrev og du kan søke om autorisasjon. 

Masterstudier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til   Master i offentlig styring og ledelse (MPA) og  Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse.  Hvis du også velger spesifikke valgemner i bachelorstudiet vil du kunne få tittelen Siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.