Language: NOR | ENG

Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert

 • Varighet: 3 år
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du er interessert i samfunnssikkerhet
 • Du tilegner deg analyseferdigheter 
 • Du får kunnskap i å lede beredskaps- og krisearbeid

Om utdanningen

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Studiet gir deg god innsikt i organisering og ledelsens rolle når det gjelder risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser.

Utdanningen passer til leder-, konsulent- og rådgiverstillinger innen beredskap, sikkerhet, HMS og krisestøtte i offentlig og privat virksomhet samt frivillige organisasjoner.

Nyutdannede har fått stillinger som beredskapsrådgiver i kommune og fylke/fylkesmann, vaktleder i vekterselskap, og sikkerhetsrådgiver i Forsvaret.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Bilde av Caroline Aune og familien.

Hvordan er man en god leder i kriser?

Caroline Aune mistet sin kjære til det hun beskriver som "krigen i hodet". Nå studerer hun Bachelor i beredskap og krisehåndtering. 

Praktisk informasjon

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger á 2-4 dager per semester.

Det er mulig å innpasse  Årsstudium i krisehåndtering og  halvårsenhet i Risiko, sårbarhet og beredskap i bacheloren. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om viktige organisatoriske elementer og lederens og ledelsens rolle med hensyn til risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner
 • har kunnskap om elementer i systemet for sikkerhetsstyring (HMS), risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og trusler mot samfunnet
 • har kunnskap om hvordan planlegging av beredskap og krisehåndtering gjennomføres i praksis
 • har kunnskap om krisekommunikasjon
 • har kunnskap om hvordan trening og øving kan planlegges og gjennomføres på en måte som fremmer en organisasjons krisehåndteringskompetanse
 • har kunnskap om internasjonal krisehåndtering
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre en kritisk vurdering av en organisasjons arbeid med risiko, sårbarhet og beredskap
 • kan anvende verktøy for å analysere risiko (ROS)
 • kan vurdere og analysere sentrale teoretiske og praktiske utfordringer i krisehåndtering
 • kan utarbeide planer for beredskap og håndtering av kriser
 • kan omsette kunnskap til praktisk støtte og ledelse under håndtering av en krisehendelse i en organisasjon
 • kan planlegge og gjennomføre hensiktsmessig trening og øving som del av en organisasjons beredskapsarbeid
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av å bringe etiske vurderinger inn i beslutningsprosessene under håndtering av kriser
 • viser proaktiv refleksjon, ansvarlighet for etiske aspekter ved krisehåndtering, og ivaretar hensiktsmessig krisekommunikasjon
 • har innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til beredskap og sikkerhet, og kan formidle relevant fagstoff om dette
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre med forebygging, risikoerkjennelse, krisehåndtering, evaluering og læring som del av en organisasjons virksomhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor beredskap og krisehåndtering

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet forbereder for leder- og rådgiverstillinger innen beredskap og kriseforebygging i offentlige og private virksomheter, samt for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration – MPA) ved Høgskolen i Innlandet.