Language: NOR | ENG

Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert

 • Varighet: 3 år
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du er interessert i samfunnssikkerhet
 • Du tilegner deg analyseferdigheter 
 • Du får kunnskap i å lede beredskaps- og krisearbeid

Om utdanningen

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Studiet gir deg god innsikt i organisering og ledelsens rolle når det gjelder risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser.

Utdanningen passer til leder-, konsulent- og rådgiverstillinger innen beredskap, sikkerhet, HMS og krisestøtte i offentlig og privat virksomhet samt frivillige organisasjoner.

Nyutdannede har fått stillinger som beredskapsrådgiver i kommune og fylke/fylkesmann, vaktleder i vekterselskap, og sikkerhetsrådgiver i Forsvaret.

Bilde av Caroline Aune og familien.

Hvordan er man en god leder i kriser?

Caroline Aune mistet sin kjære til det hun beskriver som "krigen i hodet". Nå studerer hun Bachelor i beredskap og krisehåndtering. 

Praktisk informasjon

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger á 2-4 dager per semester.

Det er mulig å innpasse  Årsstudium i krisehåndtering og  halvårsenhet i Risiko, sårbarhet og beredskap i bacheloren. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om viktige organisatoriske elementer og lederens og ledelsens rolle med hensyn til risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner
 • har kunnskap om elementer i systemet for sikkerhetsstyring (HMS), risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og trusler mot samfunnet
 • har kunnskap om hvordan planlegging av beredskap og krisehåndtering gjennomføres i praksis
 • har kunnskap om krisekommunikasjon
 • har kunnskap om hvordan trening og øving kan planlegges og gjennomføres på en måte som fremmer en organisasjons krisehåndteringskompetanse
 • har kunnskap om internasjonal krisehåndtering
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre en kritisk vurdering av en organisasjons arbeid med risiko, sårbarhet og beredskap
 • kan anvende verktøy for å analysere risiko (ROS)
 • kan vurdere og analysere sentrale teoretiske og praktiske utfordringer i krisehåndtering
 • kan utarbeide planer for beredskap og håndtering av kriser
 • kan omsette kunnskap til praktisk støtte og ledelse under håndtering av en krisehendelse i en organisasjon
 • kan planlegge og gjennomføre hensiktsmessig trening og øving som del av en organisasjons beredskapsarbeid
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av å bringe etiske vurderinger inn i beslutningsprosessene under håndtering av kriser
 • viser proaktiv refleksjon, ansvarlighet for etiske aspekter ved krisehåndtering, og ivaretar hensiktsmessig krisekommunikasjon
 • har innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til beredskap og sikkerhet, og kan formidle relevant fagstoff om dette
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre med forebygging, risikoerkjennelse, krisehåndtering, evaluering og læring som del av en organisasjons virksomhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor beredskap og krisehåndtering

Veien videre

Studiet forbereder for leder- og rådgiverstillinger innen beredskap og kriseforebygging i offentlige og private virksomheter, samt for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration – MPA) ved Høgskolen i Innlandet.