Language: NOR | ENG

Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert

 • Varighet: 3 år
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Beredskap og krisehåndtering hører vi ofte omtalt når en krise skjer. I studiet lærer du om hvordan være best mulig forberedt på kriser. Du lager risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplan og planlegger kriseøvelser.

Om utdanningen

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Studiet gir deg god innsikt i organisering og ledelsens rolle når det gjelder risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser.

Praktisk informasjon

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger á 2-4 dager per semester.

Samlingsdatoer høst 2021:

19. - 20. august

25. - 26. august

9. - 10. september

29. - 30. september

13. - 14. oktober

28. - 29. oktober

3. - 4. november

10. - 11. november

Med forbehold om endringer

 

 

Det er mulig å innpasse  Årsstudium i krisehåndtering og  halvårsenhet i Risiko, sårbarhet og beredskap i bacheloren. 

Jobbmuligheter

Utdanningen passer til leder-, konsulent- og rådgiverstillinger innen beredskap, sikkerhet, HMS og krisestøtte i offentlig og privat virksomhet samt frivillige organisasjoner.

Nyutdannede har fått stillinger som beredskapsrådgiver i kommune og fylke/fylkesmann, vaktleder i vekterselskap, og sikkerhetsrådgiver i Forsvaret.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht   Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om viktige organisatoriske elementer og lederens og ledelsens rolle med hensyn til risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner
 • har kunnskap om elementer i systemet for sikkerhetsstyring (HMS), risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og trusler mot samfunnet
 • har kunnskap om hvordan planlegging av beredskap og krisehåndtering gjennomføres i praksis
 • har kunnskap om krisekommunikasjon
 • har kunnskap om hvordan trening og øving kan planlegges og gjennomføres på en måte som fremmer en organisasjons krisehåndteringskompetanse
 • har kunnskap om internasjonal krisehåndtering
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre en kritisk vurdering av en organisasjons arbeid med risiko, sårbarhet og beredskap
 • kan anvende verktøy for å analysere risiko (ROS)
 • kan vurdere og analysere sentrale teoretiske og praktiske utfordringer i krisehåndtering
 • kan utarbeide planer for beredskap og håndtering av kriser
 • kan omsette kunnskap til praktisk støtte og ledelse under håndtering av en krisehendelse i en organisasjon
 • kan planlegge og gjennomføre hensiktsmessig trening og øving som del av en organisasjons beredskapsarbeid
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av å bringe etiske vurderinger inn i beslutningsprosessene under håndtering av kriser
 • viser proaktiv refleksjon, ansvarlighet for etiske aspekter ved krisehåndtering, og ivaretar hensiktsmessig krisekommunikasjon
 • har innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til beredskap og sikkerhet, og kan formidle relevant fagstoff om dette
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre med forebygging, risikoerkjennelse, krisehåndtering, evaluering og læring som del av en organisasjons virksomhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor beredskap og krisehåndtering

Videre studiemuligheter

Bachelor i krise og beredskap gir deg mulighet til å studere videre på masternivå ved høgskoler og universiteter i både inn- og utland. Der iblant vår egen Master i offentlig ledelse og styring  (Master of Public Administration – MPA) ved Handelshøgskolen Innlandet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Sigrid

Sigrid studerer krisehåndtering – vil jobbe i politiet

Relevant, nyttig og interessant. Slik beskriver Sigrid Flatås Storli bachelor i beredskap og krisehåndtering ved studiested Rena.

Kvinnelig student

Linn gikk rett fra studier til jobb i RAYVN

Fire måneder før fullførte studier fikk Linn Haaland relevant jobb innen krisehåndtering. Nå har hun fullført studiene, og startet i den nye jobben.