Language: NOR | ENG

Bachelor i bærekraftsøkonomi

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Landets eneste heltidsstudium i bærekraftsøkonomi
 • Kombinerer økonomikompetanse med kunnskap om bærekraftig forretningsdrift
 • Kvalifiserer for opptak til siviløkonomutdanning 

Om utdanningen

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et nytt studium som gir deg bred økonomisk-administrativ kunnskap, som kombineres med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Målet er å utdanne framtidige konsulenter, rådgivere og ledere i virksomheter som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter er avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Gjennom emner innen etikk, samfunnsansvar, miljøpsykologi, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjonsprosesser for bærekraft, bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering, virksomhetsstyring for bærekraft og miljø- og ressursøkonomi oppnår du spesialisert kompetanse innen bærekraft. 

Studiet er basert på undervisningssamlinger på Høgskolesenteret i Kongsvinger, med støtte i digitale undervisningsressurser. Det forventes generelt at studentene møter til undervisningssamlingene på Kongsvinger. I noen av emnene er det obligatorisk frammøte på samlingene.

Studiet retter seg både mot førstegangs-studerende og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker å ta en økonomisk-administrativ utdanning som kombinerer kunnskap om tradisjonelle økonomi- og ledelsesfag med kunnskap om hvordan man kan få til samfunnsnyttig og lønnsom bærekraft i organisasjoner.

Bachelorstudiet i bærekraftsøkonomi kvalifiserer til alle jobber som en vanlig bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til. Med andre ord jobber som for eksempel prosjektleder, bedriftsrådgiver og mellomleder. I tillegg gir studiet særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar som gjør at man er spesielt egnet til å jobbe som bærekraftsansvarlig i organisasjoner innen privat eller offentlig sektor.

Fylkesrådet i Innlandet har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, med fokus på bærekraft, herunder
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier generelt og bærekraftige strategier spesielt
  • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres, samt hvordan man styrer, måler og rapporterer resultatene av virksomheters bærekraftsarbeid
  • hvordan virksomheter organiseres og ledes slik at de også understøtter innovasjons- og endringsprosesser for bærekraft
  • hvordan produkter og tjenester markedsføres og hvordan forbrukere kan påvirkes til å ta miljøvennlige beslutninger
  • hvordan markedet fungerer, hvordan forbrukere og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av bærekraftsutfordringer, økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, med særlig vekt forventinger om at virksomheter skal bidra til en bærekraftig utvikling
  • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål
 • har kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode tilpasset studiets fagområde og nivå, samt hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid og kan relatere dette til fagområdets perspektiver på bærekraftsutfordringer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon for gjennomføre analyser av økonomisk-administrative problemer generelt og problemer knyttet til bærekraft spesielt
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig 
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping for virksomhet og samfunn
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • kan bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked, med særlig vekt på innovasjonsprosesser for bærekraft

 

Utveksling

Studenten kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i 4. semester. Aktuelle lærersteder for utenlandsopphold er de skoler Høgskolen i Innlandet til enhver tid har utvekslingsavtaler med eller andre former for faglig samarbeid, som for eksempel ”Study Abroad Agreement”. Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet. Alle fagdisiplinene som inngår i studiene er internasjonale forskningsfelt. Internasjonale forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og belyses fra ulike perspektiver gjennom emnene i studiet. Noen av emnene i studiet vil derfor kunne tilbys på engelsk, avhengig av om det er utvekslingsstudenter på studiet. Engelskspråklig pensum benyttes også i flere av emnene selv om undervisningsspråket ellers er norsk, både i form av internasjonale lærebøker og vitenskapelige artikler. Deler av undervisningen vil legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og utveksling av vitenskapelig ansatte.

Praksis

Det er ikke obligatorisk praksis i studiet, men det er mulig å velge emnet Bærekraftprosjekt (15 studiepoeng) i stedet for bacheloroppgave. I dette emnet inngår utplassering hos en organisasjon som del av emnet, og studentene som tar dette emnet skal skrive prosjektoppgave om en problemstilling som organisasjonen ønsker å få belyst.

Veien videre

Studiet utdanner kandidater som har et grunnlag for å bli ledere med bestiller- og brukerkompetanse innen både økonomisk-administrative ekspertområder og bærekraftsrelaterte ekspertområder. Som et eksempel på dette: En bærekraftsøkonom skal med like stor selvfølgelighet kunne bestille, lese og analysere henholdsvis finansielle regnskapstall og CO2-regnskapstall for sin virksomhet. Studieplanen oppfyller kravene til Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA) slik disse er vedtatt av Universitets- og høgskolerådet i november 2018. Det vil framkomme av teksten i vitnemålet for Bachelor i bærekraftøkonomi at studiet oppfyller dette kravet. Det innebærer at studiet både gir den generelle økonomisk-administrative kompetansen som en tradisjonell Bachelor i økonomi og administrasjon og en spesialisert kompetanse innen bærekraftsøkonomi.

Studiet kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse/Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller tilsvarende utdanninger ved Høgskolen i Innlandet, samt andre norske og utenlandske høgskoler og universiteter. Studiet kvalifisere også til opptak på Master i innovasjon og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet, samt at det kan kvalifisere til andre masterutdanninger ved norske og utenlandske høgskoler og universiteter.