Language: NOR | ENG

Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling. Studiet gir innføring i organisasjon- og ledelsesfag.

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon- og ledelsesfag. Emner innen juss og økonomi inngår også i studieløpet. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Du får kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personalavdeling, både i privat og offentlig sektor. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har kunnskap om digitale arbeidsformer i organisasjoner
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig

Videre studiemuligheter

Synes du årsstudiet virker spennende, men ønsker deg mer kompetanse innenfor fagområdet? Med en  Bachelor i ledelse og digitalisering kan du fordype deg enda mer i organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på  masterstudier ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført  Halvårsstudium i kunnskapsledelse eller  Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper