Language: NOR | ENG

Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Deltidsstudiet gir innføring i organisasjons- og ledelsesfag. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling.

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse er satt sammen av emner fra ulike fagområder; organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, HRM, juss og økonomifag. Samlet skal disse perspektivene gi ulike bidrag til å øke forståelsen for hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan organisasjoner kan ledes i et moderne arbeidsliv. 

Arbeidslivet i dag preges av raske endringer og vi må stadig omstille oss. Derfor vil flere av våre emner ha et særskilt fokus på ledelse av endringer. Studiet vårt er handlingsorientert og praksisnært, og vi vektlegger varierte arbeidsmåter. Gjennom diskusjoner, arbeid med case og ulike problemstillinger knyttet til arbeidslivets kontekst, er det vår målsetting at studentene skal oppnå relevant kompetanse for et arbeidsliv i stadig endring. Vi vektlegger utviklingen av et godt og trygt læringsmiljø, både digitalt og on-campus, slik at studentene våre gis muligheter til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon".

 

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to år.
 • Samlingsbasert med ca 4-5 todagers-samlinger i halvåret på studiested Rena (ikke nettbasert undervisning).
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Jobbmuligheter

Du får kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har kunnskap om digitale arbeidsformer i organisasjoner
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig

Videre studiemuligheter

Synes du årsstudiet virker spennende, men ønsker deg mer kompetanse innenfor fagområdet? Årsstudiet gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, både et 3-årig bachelorstudium og en fri bachelorgrad. 

Med en  Bachelor i ledelse og digitalisering kan du fordype deg enda mer i organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på  masterstudier ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført  Halvårsstudium i kunnskapsledelse eller  Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en  sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper