Language: NOR | ENG

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

 • Varighet: 2 år
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får kunnskap om offentlig styring og ledelse
 • Du får kunnskap om samspillet mellom politikk og offentlig forvaltning
 • Du synes det er spennende å jobbe tverrfaglig 

Om utdanningen

Utdanningen gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap. Det gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å delta i økonomisk styring av offentlig virksomhet og til å kunne gjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet.

Du møter kunnskapsrike, engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis. Studiet er basert på praksisfeltets behov og utviklet i samarbeid med arbeidslivet.

Høgskolen i Innlandet har et etablert og godt fagmiljø innenfor offentlig styring, ledelse og økonomi. Vi har lang erfaring med å tilby utdanning innen dette feltet, også på masternivå ( MPA-studiet).

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to år.
 • Samlingsbasert med ca 5 todagers-samlinger i halvåret på Høgskolesenteret i Kongsvinger
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Kongsvinger. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

Studiet skal gi nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor
 • har kunnskap om å utøve lederskap i henhold til det offentliges krav og målsetninger
 • har kunnskap om lederrollen i spennet mellom tjenesteyter, beslutningstaker og folkevalgt ledelse
 • har kunnskap om verktøy til støtte i daglig lederutøvelse
 • har kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig
 • har kunnskap om begrunnelsen for og særpreget ved offentlig sektor

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende tilegnede kunnskaper, basert på forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå
 • kan anvende ledelsesverktøy i daglig utøvelse
 • kan anvende de grunnleggende  prinsippene for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor, behersker i tillegg prinsippene for kostnadsfordeling og utvikling av målerapporter

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har evne til å arbeide selvstendig og reflektere over egen tjenesteutøvelse
 • har kommunikativ kompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og evne til samarbeid
 • har evne til innovasjon og endring av organisasjonens kultur for læring

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

I kombinasjon med annen utdanning og/eller erfaring fra arbeid i offentlig sektor vil studiet gi deg kompetanse som kreves for å kunne utøve ledelse i offentlig sektor. Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, fylkeskommunene og annen offentlig virksomhet.

Årsstudiet kan etter nærmere regler inngå som del av en «fri» bachelorgrad i kombinasjon med andre studier.