Language: NOR | ENG

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du mer kunnskap om ledelse, forvaltningsøkonomi og stats- og kommunalkunnskap? I dette studiet får du en grundig innføring i det politiske system.

Om utdanningen

Årsstudiet i offentlig styring, ledelse og økonomi gir deg en tverrfaglig innføring i økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap. Du får en grundig innføring i vårt politiske system.

Du vil møte engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis. Studiet "Offentlig styring, ledelse og økonomi" er utviklet i samarbeid med arbeidslivet ut i fra deres behov.

Studiet kan være en start på veien til en sammensatt bachelorgrad og kan kombineres med Halvårsstudium i kunnskapsledelse.

Vi har lang erfaring med å tilby utdanning innen dette feltet. Vi tilbyr også utdanning på masternivå ( MPA-studiet ).

Les mer om årsstudiet under "Praktisk informasjon". 

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to år.
 • Samlingsbasert med 4-5 todagerssamlinger i halvåret på Høgskolesenteret i Kongsvinger
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Kongsvinger. Se vurderingsform for hvert av emnene i emnebeskrivelsene.

Jobbmuligheter

I kombinasjon med annen utdanning og/eller erfaring fra arbeid i offentlig sektor vil studiet gi deg kompetanse som kreves for å kunne utøve ledelse i offentlig sektor. Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, fylkeskommunene og annen offentlig virksomhet.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Studiet skal gi nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor
 • har kunnskap om å utøve lederskap i henhold til det offentliges krav og målsetninger
 • har kunnskap om lederrollen i spennet mellom tjenesteyter, beslutningstaker og folkevalgt ledelse
 • har kunnskap om verktøy til støtte i daglig lederutøvelse
 • har kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig
 • har kunnskap om begrunnelsen for og særpreget ved offentlig sektor

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende tilegnede kunnskaper, basert på forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå
 • kan anvende ledelsesverktøy i daglig utøvelse
 • kan anvende de grunnleggende  prinsippene for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor, behersker i tillegg prinsippene for kostnadsfordeling og utvikling av målerapporter

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har evne til å arbeide selvstendig og reflektere over egen tjenesteutøvelse
 • har kommunikativ kompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og evne til samarbeid
 • har evne til innovasjon og endring av organisasjonens kultur for læring

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Videre studiemuligheter

Årsstudiet kan etter nærmere regler inngå som del av en «fri» bachelorgrad i kombinasjon med andre studier. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper