Ph.d. i anvendt økologi

 • Varighet: 3
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Om forskerutdanningen

Ph.d.-programmet i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet (HINN) har som mål å utdanne forskere som kan knytte økologiske teorier, konsepter, modeller og metoder til dagens forvaltning. Programmet fokuserer på hvordan slike økologiske grunnprinsipper kan anvendes til å forstå hvordan utnyttelse av naturresurser påvirker vårt økosystem.

Vårt hovedmål er å utdanne dyktige og kompetente forskere, forvaltere og rådgivere som kan bidra til både å videreutvikle «anvendt økologi» som fagfelt, samt utvikle bedre forvaltningsstrategier.

Våre forskningsprosjekter er ofte relatert til økonomisk viktige biologiske ressurser slik som vilt, fisk, skog, avlinger og husdyr, og hvordan disse kan utnyttes langsiktig på en bærekraftig måte. Ph.d.-programmet i anvendt økologi tar opp fire hovedtemaer:

 1. Menneskets påvirkning på naturen
 2. Metoder for å redusere negative effekter av mennesket på naturen
 3. Bærekraftig bruk av biologiske ressurser
 4. Overvåkning av populasjoner og habitat/leveområder for å oppnå mer bærekraftig bruk av naturressurser

Hvorfor anvendt økologi?

Anvendt økologi tar for seg menneskets relasjon til naturen, slik som bærekraftig utnyttelse og bruk av naturresurser som høsting av fisk og vilt, samt andre økosystemtjenester. Ikke all utnyttelse av naturresurser er bærekraftig, og anvendt økologi kan også brukes som metode for å bevare biologisk mangfold som trues av våre virksomheter.

Virksomheter som fragmentering og ødeleggelse av landskap, høsting, biologisk kontroll, introduksjon av fremmedarter, samt utslipp av gift og klimagasser bidrar til å endre vårt naturlige økosystem. Slike klimatiske endringer blir stadig mer omfattende og registreres hyppigere, ofte raskere enn arter klarer å tilpasse seg.

Vi ønsker å utdanne dyktige forskere som kan anvende økologisk kunnskap for å redusere den ødeleggende effektene mennesket har på naturen.

Våre ph.d.-kandidater

Ph.d.-programmet i anvendt økologi er et fulltidsstudium av tre års varighet. Kandidaten skal skrive en selvstendig forskningsoppgave relatert til et eller flere av de ovennevnte hovedtemaene, og man må gjennomføre et teoretisk pensum med et omfang på 30 studiepoeng. Det stilles krav til at våre kandidater kommuniserer egenprodusert forskning både muntlig og skriftlig på en akademisk vitenskapelig og populærvitenskapelig måte. Kandidater som tas opp i vårt ph.d.-program får oppnevnt en veileder som følger deg gjennom hele prosessen. Det gis også muligheter for utenlandsopphold som del av forskerutdanningen.

Våre ph.d.-kandidater blir innlemmet i et forskningsmiljø som består av studenter, andre kandidater og forskere som aktivt jobber med ulike temaer innen anvendt økologi. Kandidatene får også tilbud om å delta på nasjonale og internasjonale konferanser, samt faglige nettverk som The International Research School in Applied Ecology. IRSAE er et akademisk nettverk for unge forskere, og det forventes at våre kandidater tar del i kurs og workshops som arrangeres av IRSAE.

Ph.d.-tillitsvalgt er Zea Walton. Vara er  Jeremy Monsimet.

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE)

IRSAE er et akademisk nettverk for unge forskere, og har 15 europeiske samarbeidspartnere. Fakultetet for anvendt økologi, landbruksteknikk og bioteknologi ved HINN er koordinator for IRSAE, og nettverket rommer mer enn 150 ph.d.-kandidater og 50 forskere. Formålet med IRSAE er å heve kvaliteten på ph.d.-utdanningen innen anvendt økologi i Europa, og produsere ansvarsfulle forskere og forvaltere som kan bidra til å lede fremtidens forskning innen anvendt økologi. Sommerskolen er forskerskolens årlige høydepunkt, og i 2019 møtes 60 ph.d.-kandidater og 20 forskere på en av IRSAEs samarbeidsinstitusjoner: Hólar University College på Island.

IRSAE er organisert i fem funksjonelle arbeidsgrupper, for å styrke samarbeidet mellom ph.d.-kandidater fra de ulike partnerne, og for å gi kandidater mulighet til å lede diskusjoner, utveksle ideer, promotere seg selv og sitt eget forskningsprosjekt, og knytte forskningsbånd som kan bestå etter endt ph.d.-utdanning. De fem arbeidsgruppene ledes av:

 1. Movement and Population Ecology ledet a Francesca Cagnacci (Fondazione Edmund Mach), Øyvind Steifetten (Universitetet i Sørøst Norge) og Erlend Nilsen (NINA).
 2. Ecosystem Services ledet av Harry Andreassen (HINN) og Anna Gudrun Thorhallsdottir (Agricultural University of Iceland/Hólar University College).
 3. Freshwater Ecology ledet av Jon Museth (NINA) og John Piccolo (Universitetet i Karlstad).
 4. Understanding and Managing Biodiversity Conflicts ledet av Steve Redpath (Aberdeen University) og Henrik Andrén (Sveriges lantbruksuniversitet).
 5. Climate Change Ecology ledet av Toke Thomas Høye (Aarhus Universitet), Jane Jepsen (NINA) og Rolf Anker Ims (UiT).

Sentrale dokumenter


Opptak til ph.d.-programmet i anvendt økologi

Hvis du ønsker å bli en av våre nye ph.d.-kandidater, oppfordrer vi deg til å søke.

Ledige ph.d.-stillinger vil bli annonsert under ledige stillinger.

Hvis du er egenfinansiert gjennom jobb eller lignende, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av våre medarbeidere for å diskutere muligheten for opptak i vårt ph.d.-program.


Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering