• Studiested:
  • Varighet: 3
  • Organisering Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Om forskerutdanningen

Ph.d.-programmet i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet (HINN) har som mål å utdanne forskere som kan knytte økologiske teorier, konsepter, modeller og metoder til dagens forvaltning. Programmet fokuserer på hvordan slike økologiske grunnprinsipper kan anvendes til å forstå hvordan utnyttelse av naturresurser påvirker vårt økosystem.

Vårt hovedmål er å utdanne dyktige og kompetente forskere, forvaltere og rådgivere som kan bidra til både å videreutvikle «anvendt økologi» som fagfelt, samt utvikle bedre forvaltningsstrategier.

Våre forskningsprosjekter er ofte relatert til økonomisk viktige biologiske ressurser slik som vilt, fisk, skog, avlinger og husdyr, og hvordan disse kan utnyttes langsiktig på en bærekraftig måte. Ph.d.-programmet i anvendt økologi tar opp fire hovedtemaer:

  1. Menneskets påvirkning på naturen
  2. Metoder for å redusere negative effekter av mennesket på naturen
  3. Bærekraftig bruk av biologiske ressurser
  4. Overvåkning av populasjoner og habitat/leveområder for å oppnå mer bærekraftig bruk av naturressurser

Hvorfor anvendt økologi?

Anvendt økologi tar for seg menneskets relasjon til naturen, slik som bærekraftig utnyttelse og bruk av naturresurser som høsting av fisk og vilt, samt andre økosystemtjenester. Ikke all utnyttelse av naturresurser er bærekraftig, og anvendt økologi kan også brukes som metode for å bevare biologisk mangfold som trues av våre virksomheter.

Virksomheter som fragmentering og ødeleggelse av landskap, høsting, biologisk kontroll, introduksjon av fremmedarter, samt utslipp av gift og klimagasser bidrar til å endre vårt naturlige økosystem. Slike klimatiske endringer blir stadig mer omfattende og registreres hyppigere, ofte raskere enn arter klarer å tilpasse seg.

Vi ønsker å utdanne dyktige forskere som kan anvende økologisk kunnskap for å redusere den ødeleggende effektene mennesket har på naturen.

Våre ph.d.-kandidater

Ph.d.-programmet i anvendt økologi er et fulltidsstudium av tre års varighet. Kandidaten skal skrive en selvstendig forskningsoppgave relatert til et eller flere av de ovennevnte hovedtemaene, og man må gjennomføre et teoretisk pensum med et omfang på 30 studiepoeng. Det stilles krav til at våre kandidater kommuniserer egenprodusert forskning både muntlig og skriftlig på en akademisk vitenskapelig og populærvitenskapelig måte. Kandidater som tas opp i vårt ph.d.-program får oppnevnt en veileder som følger deg gjennom hele prosessen. Det gis også muligheter for utenlandsopphold som del av forskerutdanningen.

Våre ph.d.-kandidater blir innlemmet i et forskningsmiljø som består av studenter, andre kandidater og forskere som aktivt jobber med ulike temaer innen anvendt økologi. Kandidatene får også tilbud om å delta på nasjonale og internasjonale konferanser, samt faglige nettverk som The International Research School in Applied Ecology. IRSAE er et akademisk nettverk for unge forskere, og det forventes at våre kandidater tar del i kurs og workshops som arrangeres av IRSAE.

 


Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering

Lurer du på noe?

Kristin Gangås

Kristin Evensen Gangås

Nestleder/førsteamanuensis
henriette.gelink@inn.no

Henriette Wathne Gelink

Seniorkonsulent