Language: NOR | ENG

Naturoppsyn

  • Varighet: 3 måneder
  • Deltid, Samlingsbasert
  • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
  • Det er et stort behov for naturoppsyn innen ulike kategorier av utmarksområder, strafferettslige og straffeprosessuelle regler, etterforskning og rapportskriving, miljø- og faunakriminalitet, med mer
  • Det legges vekt på tilrettelegging, kommunikasjon og informasjon som en viktig del av naturoppsynets oppgaver

Om utdanningen

Kurset forutsettes å tilfredsstille Justisdepartementets minimumskrav for å kunne søke politimester om begrenset politimyndighet (BP).

Faglig sett inneholder del 1 en introduksjon til naturoppsynets ansvars- og virkeområder, viktige juridiske og politifaglige tema som strafferett, straffeprosess, etterforskning og rapportskriving. I tillegg kommer sentrale tema som miljøkriminalitet, med særlig vekt på faunakriminalitet, kulturminner i skog og utmark, samt utvalgte deler av viltloven og motorferdselloven.

I del 2 er det lagt vekt på relevante naturfaglige sider ved oppsynets virksomhet, herunder viltforvaltning, skogbruk/barskogvern, artskunnskap, samt rovdyrenes rolle som konfliktskaper i dagens samfunn.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 5050. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Om emnet Naturoppsyn

Emnet skal gi studentene både generelle og utdypende kunnskaper innen sentrale tema knyttet til oppsynsvirksomhet i utmarksområder, både i privat og offentlig regi.

Det er lagt opp til 3 samlinger. 

Klikk her for å søke dette studiet

Emner

Naturoppsyn

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:  

Kunnskaper:
• Kandidaten har bred og grunnleggende kunnskap knyttet til virksomhet som naturoppsyn i Norge, både i privat og offentlig regi  
• Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor naturoppsyn, lover og regler  
• Kandidaten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  

Ferdigheter:
• Kandidaten kan anvende faglig kunnskap for å utøve naturoppsyn  
• Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til lover og regler  

Generell kompetanse: 
• Kandidaten kan søke om begrenset politimyndighet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?