Language: NOR | ENG

Naturoppsyn

  • Varighet: 3 måneder
  • Deltid , Samlingsbasert
  • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: 1. september - 1. oktober
  • Det er et stort behov for naturoppsyn innen ulike kategorier av utmarksområder, strafferettslige og straffeprosessuelle regler, etterforskning og rapportskriving, miljø- og faunakriminalitet, med mer
  • Det legges vekt på tilrettelegging, kommunikasjon og informasjon som en viktig del av naturoppsynets oppgaver

Om utdanningen

Kurset gir studenten teoretisk bakgrunn og rolleforståelse tilstrekkelig for å kunne søke politimester om begrenset politimyndighet (BP).

Faglig sett inneholder del 1 en introduksjon til naturoppsynets ansvars- og virkeområder og studentene jobber med relevante miljølover og gjennomfører praktisk oppsyn i henhold til instruks.

I del 2 er det lagt vekt på viktige juridiske og politifaglige tema som begrenset politimyndighet, strafferett, straffeprosess, etterforskning og rapportskriving. I tillegg kommer sentrale tema som miljøkriminalitet, med særlig vekt på faunakriminalitet og kulturminner i skog og utmark.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 5050 (du finner studiet under "våropptak 2021" inne i søknadsweb, men oppstart her er i november 2020). Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Om emnet Naturoppsyn

Emnet skal gi studentene både generelle og utdypende kunnskaper innen sentrale tema knyttet til oppsynsvirksomhet i utmarksområder, både i privat og offentlig regi.

Det er lagt opp til 3 samlinger, disse vil foregå i uke 45, 49 og 1. 
Samlingene vil være fra onsdag til fredag.

Klikk her for å søke dette studiet

Emner

Naturoppsyn

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:  

Kunnskaper:
• Kandidaten har bred og grunnleggende kunnskap knyttet til virksomhet som naturoppsyn i Norge, både i privat og offentlig regi  
• Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor naturoppsyn, lover og regler  
• Kandidaten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  

Ferdigheter:
• Kandidaten kan anvende faglig kunnskap for å utøve naturoppsyn  
• Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til lover og regler  

Generell kompetanse: 
• Kandidaten kan søke om begrenset politimyndighet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?