Language: NOR | ENG

Bachelor i utmarksforvaltning

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du lærer om bærekraftig bruk og forvaltning av naturressursene
 • Du ønsker å studere i et miljø der alle er opptatt av skog og utmark
 • Du får en praktisk og fremtidsrettet utdanning 

Om utdanningen

Dagens miljøutfordringer, inkludert menneskeskapte klimaendringer, fører til at kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser er etterspurt.

Den treårige utdanningen i utmarksforvaltning gir bred kunnskap om biologisk mangfold, bærekraftig bruk og forvaltning av fiske- og viltressurser, og næringsvirksomhet i utmark. I tillegg kan du gi utdanningen din egen profil ved å velge blant våre valgfrie emner innen f.eks. viltøkologi, rovvilt, fiskeforvaltning, biomedisin, naturoppsyn, offentlig forvaltning, GIS (geografiske informasjonssystemer) eller skogbruk .

Gjennom bachelorutdanningen i utmarksforvaltning får du mulighet til å delta i det omfattende forskningsarbeidet som foregår på Evenstad, og du vil møte aktive forskere som forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan skrives som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt.

Informasjon til søkere

Studiestart i Bachelor i utmark er tirsdag 18.august på studiested Evenstad. 

Studiestart  Studiested  Søke hybel

Timeplan  Pensum

Gikk rett ut i fast jobb

Ruben Bøtun startet på Bachelor i utmarksforvaltning i 2014. Etter fullført grad gikk han rett ut i arbeidslivet. 

-  Du blir mye mer trygg i en ny jobb når du har relevant utdanning. Alt jeg kan om skog lærte jeg på Evenstad. Den praktiske erfaringen ga meg en trygghet da jeg kom inn i arbeidslivet.

Les hele intervjuet med Ruben her. 

Ruben hovedbilde
Ta en grønnutdanning!
Bilde av en jerv utenfor en jervebås i skogen.

- Vi trenger unge kloke hoder

Hvor mange jerv er det i skogen? Dette er ett av spørsmålene student Erlend Furuhovde søker svar på i barskogen ved Evenstad. 

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Studenten kan velge mellom en forskningsbasert bacheloroppgave (6EV299) eller bacheloroppgave som innovasjonsprosjekt (6EV299BI)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

I tillegg til disse valgemnene er det mulig å velge valgemner fra bachelor i skogbruk

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjene totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har brei kunnskap om utmarka, naturmangfaldet i den boreale klimasonen, dei biologiske ressursane og forvaltning av desse i Noreg, med spesiell vekt på anvendt økologi, skog, fisk og vilt.
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeid innan økologi, fisk og vilt.
 • kan oppdatere sin kunnskap innan anvendt økologi og utmarksforvaltning
 • har kunnskap om utmarksforvaltinga si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet.

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap og relevante resultat frå forsking og undervisningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffa velgrunna val.
 • kan reflektere over eigen utmarksfaglig utøving og justere denne under rettleiing.
 • kan finne, vurdera og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det lyser opp ei problemstilling.
 • kan meistre relevante verktøy, teknikkar og uttrykksformer innan økologi og forvaltning av areal og biologiske ressursar.
 • kan kommunisere sin kunnskap innan anvendt økologi, vilt og fisk til ulike publikum og målgrupper.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante problemstillingar i utmarksforvaltinga.
 • kan på sjølvstendig grunnlag planleggje og gjennomføre varierte forvaltningstiltak og arbeidsoppgåver, og prosjekter som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningsliner.
 • kan formidle sentrale økologiske teoriar, forvaltningsmessige problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innan utmarksforvaltning eller økologi, og gjennom dette medverke til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innan økologi og utmarksforvaltning, og kan vurdere deira nytte frå ein sjølvstendig ståstad

Utveksling

Lær om problemstillinger knyttet til utmarksforvaltning i en internasjonal perspektiv og ta deler av utdanningen i utlandet. Hva med et semester i Danmark, Sveits eller kanskje Tanzania? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

 Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Med Bachelor i utmarksforvaltning er du kvalifisert for arbeid som oppsynsmann eller forvalter av skog og fjellområder. Du kan arbeide med utmarksforvaltning i miljøavdelinger i kommuner, fylker, departement eller for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Hvis du ønsker deg en forskerkarriere, kan du gå videre på en masterutdanning og en doktorgrad innen anvendt økologi.

Du kan gå videre på en  masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet. Hvis du vil ha en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet. Du kan også gå videre på en masterutdanning ved andre høgskoler eller universitet i Norge.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper