Language: NOR | ENG

Bachelor i utmarksforvaltning

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du å jobbe med forvaltning og bærekraftig bruk av biologiske ressurser? Studiet gir deg kunnskap innen disse områdene, og du får i tillegg anledning til å delta i spennende forskningsarbeid.

Om utdanningen

Dagens miljøutfordringer, inkludert menneskeskapte klimaendringer, fører til at kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser er etterspurt.

Denne treårige utdanningen i utmarksforvaltning kombinerer praktiske øvelser og teori for å gi deg en bred kunnskap om biologisk mangfold, bærekraftig bruk og forvaltning av vilt- og fiskeressurser og næringsvirksomhet i utmark.

Du kan gi utdanningen din egen profil ved å velge blant våre valgfrie emner innen for eksempel viltøkologi, rovvilt, fiskeforvaltning, biomedisin, naturoppsyn, offentlig forvaltning, GIS (geografiske informasjonssystemer) eller skogbruk.

Studieløpet gir deg muligheten til å delta i det aktive forskningsarbeidet som foregår på Evenstad, og du vil møte dedikerte forskere som forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som kan skrives som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt.

Jobbmuligheter

Med Bachelor i utmarksforvaltning er du kvalifisert for arbeid som oppsynsmann eller forvalter av skog og fjellområder. Du kan arbeide med utmarksforvaltning i miljøavdelinger i kommuner, fylker, departement eller for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring.

Hvis du ønsker deg en forskerkarriere, kan du gå videre på en masterutdanning og en doktorgrad innen anvendt økologi.

Dette lærer du

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjene totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har brei kunnskap om utmarka, naturmangfaldet i den boreale klimasonen, dei biologiske ressursane og forvaltning av desse i Noreg, med spesiell vekt på anvendt økologi, skog, fisk og vilt.
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeid innan økologi, fisk og vilt.
 • kan oppdatere sin kunnskap innan anvendt økologi og utmarksforvaltning
 • har kunnskap om utmarksforvaltinga si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet.

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap og relevante resultat frå forsking og undervisningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffa velgrunna val.
 • kan reflektere over eigen utmarksfaglig utøving og justere denne under rettleiing.
 • kan finne, vurdera og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det lyser opp ei problemstilling.
 • kan meistre relevante verktøy, teknikkar og uttrykksformer innan økologi og forvaltning av areal og biologiske ressursar.
 • kan kommunisere sin kunnskap innan anvendt økologi, vilt og fisk til ulike publikum og målgrupper.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante problemstillingar i utmarksforvaltinga.
 • kan på sjølvstendig grunnlag planleggje og gjennomføre varierte forvaltningstiltak og arbeidsoppgåver, og prosjekter som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningsliner.
 • kan formidle sentrale økologiske teoriar, forvaltningsmessige problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innan utmarksforvaltning eller økologi, og gjennom dette medverke til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innan økologi og utmarksforvaltning, og kan vurdere deira nytte frå ein sjølvstendig ståstad

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Studenten kan velge mellom en forskningsbasert bacheloroppgave (6EV299) eller bacheloroppgave som innovasjonsprosjekt (6EV299BI)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

I tillegg til disse valgemnene er det mulig å velge valgemner fra bachelor i skogbruk

Utenlandsopphold

Lær om problemstillinger knyttet til utmarksforvaltning i en internasjonal perspektiv og ta deler av utdanningen i utlandet. Hva med et semester i Danmark, Sveits eller kanskje Tanzania? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

 Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre studiemuligheter

Du kan gå videre på en  masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet. Hvis du vil ha en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet. Du kan også gå videre på en masterutdanning ved andre høgskoler eller universitet i Norge.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde av en jerv utenfor en jervebås i skogen.

- Vi trenger unge kloke hoder

Hvor mange jerv er det i skogen? Dette er ett av spørsmålene student Erlend Furuhovde søker svar på i barskogen ved Evenstad. 

Profilbilde av Ruben Bøtun.

- Alt jeg kan om skog lærte jeg på Evenstad

Etter tre år som student på Bachelor på Evenstad gikk Ruben Bøtun rett ut i fast jobb.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?