Language: NOR | ENG

Bachelor i landbruksteknikk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Studiet kombinerer teori med praktiske øvelser, og gjør deg i stand til å kunne utvikle teknologi for fremtidens landbruk, og gir deg kompetanse som er svært etterspurt i arbeidsmarkedet.

Om utdanningen

Landbruket er i stor endring, og økt kunnskapsnivå er nødvendig for å møte utfordringene næringen står overfor.

Utdanningen i landbruksteknikk kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske øvelser. Studiehverdagen består av forelesninger, verkstedøvelser, utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. De praktiske øvelsene spenner vidt fra teknisk tegning på datamaskin til traktorreparasjoner i verkstedet. De praktiske øvelsene foregår for det meste i verksteder og laboratorier.

Hvis du vil ha en treårig utdanning i landbruksteknikk uten å reise utenlands er Blæstad eneste stedet.

Studiested Blæstad har ideell beliggenhet på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. 

Studiested Blæstad

 

 

Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert for arbeid med blant annet utvikling og markedsføring av landbruksutstyr, rådgiving innen offentlig forvaltning eller selvstendig næringsdrift i yrker som krever kompetanse på teknologi for landbruket. Mange tidligere studenter jobber innen landbruksmaskinbransjen.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred teknisk kunnskap om traktorer og landbruksmaskiner, samspillet mellom teknologi, jord og planter, valg av mekaniseringsløsninger samt de deler av fysikkfaget, hydraulikk, maskinteknikk, verkstedarbeid og konstruksjon som er grunnleggende for landbruksteknikken.
 • har bred kunnskap om bygningsmaterialer og byggemåter for driftsbygninger i landbruket, om utforming av husdyrmiljø og teknisk utstyr som er vanlig i en moderne driftsbygning, samt om økonomiske betraktninger og analyser i landbruket.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen landbruksteknikk, kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet og har kunnskap om landbrukets betydning i samfunnet, samt samspillet mellom landbruk og naturmiljø.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen fagområdet, behersker faglige verktøy og teknikker og kan treffe begrunnede valg.
 • behersker dataassistert konstruksjon, praktiske planleggingsverktøy og teknikker som brukes innenfor landbrukstekniske problemstillinger.
 • kan gjennomføre og rapportere prosjekter innenfor landbruksteknikk, samt reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser landbrukstekniske problemstillinger.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante landbrukstekniske og yrkesetiske problemstillinger og kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid; alene eller som deltaker i ei gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt landbruksteknisk fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen landbruksteknikk.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Du kan søke om et utenlandsopphold i siste semester på bachelorstudiet.

Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Norden, Europa, og Canada.

Les om  Tores erfaring på utveksling ved Lakeland College i Canada sammen med medstudenter fra Bachelor i agronomi!

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en   NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Profilbilde av Syver Bjørgo.

Samspill mellom teori og praksis i et inspirerende fagmiljø

Landbruk, teknologi og fagdiskusjoner – høres disse ordene spennende ut for deg? Vår tidligere landbruksteknikkstudent Syver Bjørgo forteller om hvordan disse tingene henger sammen på Blæstad.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema