Årsstudium i naturmangfold

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du er interessert i klima og miljø
 • Du ønsker kunnskap om naturmangfold
 • Du ønsker å bidra til et grønnere samfunn

Om utdanningen

Naturmangfoldet er i dag under et enormt press, blant annet som følge av befolkningsvekst og stadig økende behov for vann, mat og energi. Naturmangfoldet er grunnlaget for naturens mange kretsløp, og uten fungerende kretsløp vil livsgrunnlaget på jorden bli betydelig dårligere.

Stadig flere politikere snakker om at den «fossile tiden» er forbi, og at vi trenger et “grønt skifte”. For å utvikle et bærekraftig grønt skifte er vi nødt til å forstå hvilke miljøutfordringer vi står overfor, og de komplekse sammenhengene og prosessene som skjer i vår mangfoldige natur.  

Årsstudium i naturmangfold gir deg kunnskap som samfunnet trenger for å kunne drive bærekraftig forvaltning av naturressursene i en fremtid preget av stadig større menneskelig påvirkning på sammenhengene og prosessene i naturen. Det er også viktig for grunneiere og skog- og utmarksforvaltere å ha kunnskap om hva som skal til for en levedyktig skog og velfungerende økosystem.

Dette er en utdanning for deg som ønsker å påvirke naturforvaltningen og å få i gang en grønn omstilling.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Bilde av student Fredrik Sunde

- Læringsutbyttet er stort på Evenstad

Fredrik Sunde tar nå et årsstudium i naturmangfold. Det lille, sosiale og inkluderende miljøet på Campus Evenstad har falt i smak.  

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Studiet avsluttes med et valgemne hvor det anbefales at studenten tar emnet Fordypningsoppgave, eller et emne fra første år på utmarksforvaltning for å forenkle overgangen til Bachelor i utmarksforvaltning.

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet har som mål å gi kandidatene en forståelse om sammenhengen mellom naturens kretsløp og naturmangfold og å se det i sammenheng med forvaltningen lokalt, nasjonalt og globalt. Det vil styrke kandidatens forståelse for helthetlig naturforvaltning.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har bred kunnskap om ulike naturtyper og biologisk mangfold i Norge
 • har kunnskap om sammenhengen mellom naturens kretsløp og naturmangfold og kan se det i sammenheng med forvaltningen av naturressursene lokalt, nasjonalt og i et globalt perspektiv
 • har kunnskap om velfungerende økosystemer og dets betydning for vekst og velfungerende samfunn

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende sin faglige kunnskap til å planlegge, utvikle, gjennomføre og dokumentere undersøkelser av naturmangfold
 • kan reflektere over betydningen av naturmangfold opp mot andre samfunnsinteresser
 • kan anvende kunnskaper og prinsipper for utvikling og opprettholdelse av naturmangfold i forvaltning av natur

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan gjøre vurderinger av problemstillinger knyttet til utviklings- og endringsarbeid som involverer naturmangfold
 • kan formidle og presentere ulike tema eller problemstillinger knyttet til naturmangfold
 • kan utveksle kunnskap og erfaringer med andre innen fagområdet både skriftlig og muntlig og på norsk og engelsk
 • reflektere over egen rolle som forbruker av naturressursene

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Fullført og bestått årsstudium kan godkjennes som en del av Bachelor i utmarksforvaltning eller kombineres med andre utdanninger og derved gi grunnlag for masterstudier.