Language: NOR | ENG

Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

 • Varighet: 2 eller 4 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige studieplasser
 • Du ønsker å fordype deg i fagene norsk, engelsk eller musikk
 • Du får innsikt i aktuelle problemstillinger i dagens samfunn og skole.
 • Du kan kvalifisere deg for doktorgradsstudium

Om utdanningen

Utdanningen tar opp aktuelle problemstillinger i dagens samfunn og skole. Studiet tilbyr fordypning i norsk, engelsk og musikk, og gir innblikk i diskusjoner og tradisjoner som er felles for kultur- og språkfagene.

Du får god innsikt i aktuelle kulturelle, språklige og estetiske spørsmål, og det er rikelig anledning til å reflektere rundt fagenes innhold og arbeidsmåter i lys av de utfordringene skolen står overfor.

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet med fem obligatoriske samlinger på Hamar hvert semester - les mer og se samlingsdatoene i boksen Praktisk informasjon

Heltidsstudenter kan se hvilke emner de skal ta hvert semester i boksen Emner. Det er også utarbeidet en egen studiemodell for deltidsstudenter.

Studiemodellen for deltidsstudenter ser du her (PDF 399 kb).

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4461, 4462, 4470, 4471, 4472, 4473. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Informasjon til søkere

Studiestart for Master i kultur- og språkfagenes didaktikk er torsdag 27. august 2020 kl. 08.15 på studiested Hamar. Les mer under "Informasjon om studiestart" og "Praktisk informasjon" lenger ned.

Studiestart HamarStudiested
Bilde av student Sunniva Høiberg Pehrson som tar Master i kultur- og språkfagenes didaktikk.

- En master for alle mulige lærere

Inkluderende, berikende og løsningsorientert. Slik beskriver student Sunniva Høiberg Pehrson Master i kultur- og språkfagenes didaktikk.

Informasjon om studiestart

Studiestart for Master i kultur- og språkfagenes didaktikk er torsdag 27. august 2020 kl. 08.15 på studiested Hamar. 

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med fem obligatoriske samlinger over to dager (torsdager og fredager) på studiested Hamar hvert semester. Mellom samlingene må studentene regne med omfattende egenstudier og aktivitet på digital læringsplattform. Heltidsstudenter må være til stede to hele dager på hver samling. Deltidsstudenter har undervisning sammen med heltidsstudentene, men tar færre emner hvert semester, og deltar 1 - 1,5 dag på hver samling.

Samlingene i studieåret 2020 - 2021:

 • Høsten 2020 torsdager og fredager i ukene 35, 37, 40, 42 og 46
 • Våren 2021 torsdager og fredager i ukene 1, 6, 10, 15 og 18

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner - studenter med fordypning i norsk eller engelsk velger enter 2M312-1 eller 2M310-1, studenter med fordypning i musikk har 2M313-1

Studiepoeng År 1 År 2

Fordypningsemner (utvalg) - hvilke emner som tilbys oppgis semesteret før

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

Mastergraden i kultur- og språkfagenes didaktikk skal gi en bred innføring i humanvitenskapelige problemstillinger og styrke studentenes teoretiske, analytiske og metodiske forutsetninger for å forstå og håndtere kultur- og språkfagene som didaktiske, sosiokulturelle og estetiske fenomener. Studiet gir fordypning i norsk, musikk eller engelsk. Videre skal studiet gi forutsetninger for å vurdere ulike former for forskning innenfor kultur- og språkfagene. Sentralt i studiet er det selvstendige arbeidet med en masteroppgave over et selvvalgt tema. Arbeidet med masteroppgaven og studiet av et spesialområde i tilknytning til denne gir spesialisering innen ett av fordypningsemnene. Samtidig sikrer studiets fellesdeler at studentene også møter andre innfallsvinkler til studiet av kultur- og språkfagenes didaktikk.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om kultur- og språkfagenes teorigrunnlag og disse fagenes sentrale, fagdidaktiske spørsmål samt deres allmenne og tverrfaglige/flerfaglige tradisjoner og potensial, samt spesialisert innsikt i tilsvarende innenfor et av fagområdene norsk, musikk eller engelsk
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori og metode
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk og forskerens ansvar

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om vitenskapsteori og metode i et selvstendig, systematisk arbeid med teoretiske og empiriske problemstillinger og kan kommunisere dette i en masteroppgave
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og innenfor gjeldende forskningsetiske retningslinjer og regelverk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike former for forskning innenfor kultur- og språkfagene

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kultur- og språkfagene med fagmiljøet, spesialister og allmennhet, og med hovedvekt på formidling og undervisning rettet mot elever i de høyeste klassetrinnene i grunnskolen og i videregående skole
 • kan på et vitenskapelig grunnlag arbeide med gehør og respekt for kulturell og språklig variasjon og mangfold i utdanningssystemet og ellers i samfunnet, og dermed bidra til nytenkning og innovasjon

Opptakskrav

Opptakskravet er minimum en 3-årig lærerutdanning, bachelorgrad eller annen tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen engelsk, musikk eller norsk (eller 60 studiepoeng i ett av de tre fagene og 20 studiepoeng i et annet kultur- eller språkfag). 

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Har du norsk eller engelsk som fag, har du i vårsemesteret i ditt 1. studieår mulighet til å søke om å reise til  Zambia i 3 måneder med gode stipendordninger. 

Datainnsamling i utlandet kan også organiseres. Kontakt internasjonal koordinator på studiested Hamar på international.hamar@inn.no for mer informasjon.

Veien videre

Studiet gir fordypning i ett av skolefagene engelsk, musikk eller norsk. Det gir grunnlag for lektorkompetanse forutsatt at graden er en del av en lærerutdanning, og kvalifiserer for arbeid innen utdanningssystemet og i kultursektoren. Mastergraden kvalifiserer også for doktorgradsstudier. Tidligere studenter arbeider blant annet som lærere i grunnskolen og videregående skole, som ledere i kultursektoren og som forskere.

Studiet kan danne grunnlag for doktorgradsstudier. Les mer om vårt doktorgradsprogram innen Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.