Language: NOR | ENG

Master i digital kommunikasjon og kultur

 • Varighet: 2 år
 • Heltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Dette er en fleksibel master som vil åpne mange dører for deg som er interessert i digitale medier, språk og tekster.

Om utdanningen

Hva er digital kommunikasjon og kultur? Hva er digitale tekster og medier? Hvilken betydning har digitale medier for kommunikasjon, meningsskaping og opplevelse? Hvorfor er det viktig å studere digitale medier?

Master i digital kommunikasjon og kultur gir deg grundig innsikt i disse spørsmålene. Studiet gir deg avansert kunnskap om digitale medier, om ulike digitale sjangere, om språklig mangfold og språkbruk på nett. Dataspill og digital litteratur, digital etikk og estetikk er andre sentrale tema i studiet. Dette er kunnskap som i dag etterspørres, og som er sentral i en rekke yrker innen blant annet kultur- og kommunikasjonsbransjen. For eksempel i og utenfor utdannings-, bibliotek- og kultur- og mediesektoren. 

Studiet er samlingsbasert og nettstøttet. Det er fem obligatoriske samlinger som alle går over to dager på studiested Hamar hvert semester - se datoene i boksen Praktisk informasjon. Studiet går på heltid over to år.

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med fem obligatoriske samlinger over to dager (onsdager og torsdager) på studiested Hamar hvert semester. Mellom samlingene må studentene regne med omfattende selvstudium, oppgaver og aktivitet på digital læringsplattform. Et heltidsstudium tilsvarer ca. 40 timers arbeidsuke.

Samlingsdatoer høsten 2021:

 • Onsdager og torsdager i ukene 34, 36, 40, 43 og 45

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid med digital kommunikasjon i det private næringsliv og i undervisningssammenheng. Du kan jobbe med digital kompetanse og multimodale sjangrer og kulturuttrykk i medie-, kultur- og kommunikasjonssektoren. Studenter som tar dette studiet som en del av en lærerutdanning, kan kvalifisere seg for undervisning innen medie- og kommunikasjonsfag, samt språk- og litteraturfag.

Tidligere studenter har etter endt utdanning fått jobb i videregående skole, eller i biblioteks- og museumssektoren. Vi har også hatt studenter som i dag arbeider som journalister, eller som konsulenter i bedrifter som arbeider med kulturformidling. Noen har fortsatt i en akademisk karriere og underviser på høgskolenivå eller arbeider med en doktorgrad. 

Opptakskrav

Opptakskravet til studiet er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen språk, litteratur eller medie- og kommunikasjonsfag.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Master i digital kommunikasjon og kultur skal styrke studentenes teoretiske, analytiske og metodiske forutsetninger for å analysere og forstå språklige, estetiske  og kulturelle uttrykk som springer ut av de nye samhandlingssituasjonene og teknologiske mulighetene som det digitale informasjonssamfunnet fører med seg. Studiet skal også utvikle studentenes evner til kritisk å vurdere digitale tekster og praksiser, kommunikasjonsformer samt deres samfunnsmessige betydning. Videre skal det gi forutsetninger for å vurdere ulike former for forskning innenfor fagområdet og gi grunnlag for opptak til doktorgradsstudier.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor språklige, litterære og estetiske fagområder, og har spesialisert innsikt innenfor digital kommunikasjon og digital kultur
 • har styrket sin innsikt i språklige, litterære og estetiske emner, og da særlig knyttet til digitale medier og digital kommunikasjon i et humanistisk perspektiv, og ha særlig kunnskap om språklige, litterære og kulturelle uttrykk, multimodale og digitale sjangrer, og den rollen lesing og skriving spiller i den digitale tidsalder
 • har inngående kunnskap om språkteori, litteraturteori og tekstteori, samt metoder knyttet til språk- og litteraturfaget
 • kan anvende kunnskap om språk og estetikk på andre områder innenfor digitale medier, og også innenfor andre medier og kommunikasjonssituasjoner

Ferdighet

Kandidaten

 • kan analysere problemstillinger knyttet til kommunikasjon med utgangspunkt i faghistorie, -tradisjoner, samt fagets egenart og plass i samfunnet
 • kan analysere og forholde seg selvstendig og kritisk til språk-, litteratur-, kultur- og estetisk teori innenfor digitale medier
 • kan bruke teorier og begreper fra språk- og litteraturvitenskap i analyser av tekster i digitale medier
 • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt innenfor fagområdet digital kommunikasjon under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innenfor kommunikasjon i digitale medier på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid som på ulike måter tematiserer digital kommunikasjon, og behersker sentrale teorier, metoder og begreper innenfor digital kommunikasjon som fagområde
 • kan kommunisere om kommunikasjonsfaglige, språkfaglige og litteraturfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser tilknyttet digital kommunikasjon

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2

Utenlandsopphold

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Studenter på Master i digital kommunikasjon og kultur kan ta et semester som utvekslingsstudent i tredje semester. Høgskolen har en rekke utvekslings- og samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter og høgskoler som kan brukes til dette formålet. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus for nærmere informasjon, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Studiestart for Master i digital kommunikasjon og kultur er onsdag 25. august kl. 08.30. Nærmere informasjon om studiestart finner du her:  https://www.inn.no/student/studiestart/studiestart-hamar 

Skjermdump av spillet Firewatch

- Veldig inspirerende å ta del i forskning

Stian Angel Eriksen fikk tildelt stipend til masterprosjektet sitt. Nå har han fått publisert et essay om oppgaven på Kulturrådets nettsider.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema