Language: NOR | ENG

Faglærerutdanning i musikk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Har du en lidenskap for musikk som du ønsker å dele med andre? Da er dette studiet for deg! Du får en praktisk og teoretisk utdanning, og lærer å undervise i musikk.

Om utdanningen

Faglærerutdanningen i musikk gir deg undervisningskompetanse i grunnskolen, videregående opplæring, kulturskolen og ellers i det frivillige musikklivet. Utdanningen har fokus på utvikling av dine musikalske og profesjonsfaglige ferdigheter. 

Fag som formidling, musikkpedagogikk/generell pedagogikk, praksis og musikkdidaktikk tar stor plass, ved siden av tradisjonelle emner som samspill, ensembleledelse, musikkteori, musikkhistorie og hovedinstrument. Muligheter for hovedinstrument er blant annet vokalensemble, studioarbeid, komponering, komponering av film- og spillmusikk, direksjon, sang/vokal og alle ordinære instrumenter.

Musikkutdanningen i Hamar er unik i den forstand at den er omgitt av og har mulighet for samspill med et aktivt kultur- og musikkmiljø som blant annet omfatter noen av landets fremste folkehøgskoler og videregående skoler med fokus på musikk. Studiet har praksis alle tre årene. 

Ved Høgskolen i Innlandet kan du ha musikk som hovedfokus fra første dag i grunnutdanningen og frem til ferdig doktorgrad. Begynner du her, blir du en del av et musikkmiljø med en enorm bredde og en høy musikalsk kvalitet.

Jobbmuligheter

Dette studiet gir deg et godt grunnlag for å bli musikklærer i grunnskolen og kulturskolen, samt undervise i det frivillige musikklivet. Det vil bli stort behov for lærere innenfor alle fagområder i årene som kommer, da også innenfor musikkfeltet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og

 • minst 35 skolepoeng
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)

Den digitale opptaksprøven består av et egenerklæringsskjema. I skjemaet gjør søker rede for egen musikalske erfaring og kompetanse. Som vedlegg til skjemaet skal det sendes inn minimum 3 og maksimum 7 opptak (lyd og bilde) av eget spill/direksjon/komposisjon etter nærmere anvisning i skjemaet. Komposisjoner kan eventuelt dokumenteres ved partitur. Opptakene lastes opp etter nærmere anvisning på høgskolens nettsider. Både bredde- og spisskompetanse teller positivt. 

Les mer om opptaksprøven her.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende pedagogiske kunnskaper, faglig dybde i eget fagområde og inngående fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen 
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag 
 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen 
 • har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og vurdering
 • har kunnskap om individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i de praktiske og estetiske fagene
 • har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og barne- og ungdomskultur, livsløpsutvikling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige situasjoner og og om deres rettigheter i et nasjonalt og intenasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen og de praktiske og estetiske fagene, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andre 
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter 
 • kan bruke ulike uttrykk, former og teknikker i utøvende og skapende aktiviteter, reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning samt vurdere behov for HMS-tiltak 
 • kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske dimensjonene i alle fag og i skolen som helhet 
 • kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn 
 • kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring 
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skolen 
 • kan beherske norsk muntlig og skriftlig og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng 
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen 
 • kan bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og sammen med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak 
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Utenlandsopphold

Hva med å ta praksis i Tanzania i Afrika? Studenter på faglærer musikk kan i sitt fjerde semester gjennomføre obligatorisk praksis ved Darajani Secondary School i Marangu som ligger ved foten av Kilimanjaro. Praksisen knyttes til faget Theatre Arts, og bygger på det du lærer i emnet sal og scene. Gjennom et utvekslingsprosjekt har vi noen stipender tilgjengelig for å ta praksis i Marangu.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 70 dager fordelt over 3 år.

Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet:  https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her:  https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer/politiattest

Videre studiemuligheter

Selv om faglærerutdanningen i seg selv gir formell kompetanse til å undervise i videregående skole, kan det lønne seg å kvalifisere seg ytterligere. Etter fullført faglærerutdanning kan du ta en mastergrad i musikk, for eksempel Master i kultur- og språkfagenes didaktikk med musikk som fordypning og slik kvalifisere deg til å undervise i videregående skole. Du kan også ta andre fag (f.eks. norsk eller engelsk) hvis du ønsker å bli lærer i flere fag enn musikk i grunnskolen.

Har du lyst på en karriere som forsker innenfor det musikkpedagogiske feltet, kan du så søke deg inn på vårt nye doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Jente i studio.

Toppkarakter til faglærerutdanningen i musikk

Vår faglærerutdanning i musikk var blant studiene som fikk toppkarakter på det overordnede spørsmålet om studenttilfredshet i Studiebarometeret 2020.