Language: NOR | ENG

Årsstudium i norsk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Hvis du vil lære mer om forholdet mellom språk og samfunn, og vil få innsikt i litteraturhistorien og et bredt utvalg av forfattere, vil dette bli et spennende år for deg!

Om utdanningen

Årsstudium i norsk gir deg bakgrunnskunnskap og videre perspektiv på språket og samfunnet før og nå. Studiet dekker den språklige og litterære utviklingen i Norge fra vikingtida til i dag. Det blir lagt vekt på å utvikle gode lese- og skriveferdigheter gjennom blant annet analyse og vurdering av tekster.

Utdanningen er både for deg som ønsker et enkeltstående studium, for deg som ønsker å ta norsk (nordisk) som en del av en bachelorgrad og for deg som tar norsk som del av en integrert lektorutdanning ved Høgskolen i Innlandet. 

Ved Høgskolen i Innlandet har vi mange gode og engasjerte lærere med høy kompetanse. I tillegg har vi lange tradisjoner med å undervise i språklige og litterære emner.

Praktisk informasjon

Studiet har obligatorisk undervisning på studiested Hamar.

Jobbmuligheter

Kompetanse i språk og litteratur er nyttig i jobb som lærer, forfatter, journalist, saksbehandler og i administrative stillinger med brev og rapportskriving. Videre er det god kompetanse å ha i forlagsbransjen, i reklamebransjen, i rettssystemet og forsikringsbransjen og i kultursektoren. Kort sagt er det nyttig overalt der en jobber med språk, tekster og kultur i en eller annen form. 

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i et bredt utvalg av forfattere og litterære sjangrer
 • har kunnskap om litteraturhistorie og litteraturkritikk
 • har god beherskelse av begreper og framgangsmåter ved språklig og litterær analyse og tolkning
 • har bred kunnskap om språk som system, språkutvikling og språkhistorie
 • har god innsikt i språkbruk og forholdet mellom språk og samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over språk og litteratur på en analytisk og tolkende måte
 • har god uttrykksevne både skriftlig og muntlig
 • kan skrive informerte, velformulerte og velstrukturerte fagtekster på bokmål og nynorsk
 • kan innhente faglig informasjon og vurdere den kritisk og selvstendig
 • kan trenge inn i og drøfte ulike teoridannelser, perspektiver og problemstillinger knyttet til språk, tekst, samfunn, vitenskap og tenkning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har personlig og akademisk dannelse i form av en både empatisk og kritisk holdning til og forvaltning av kunnskaper og ferdigheter i humanistiske fag
 • kan formidle og gi opplæring og veiledning i språk, litteratur og humanistisk tenkemåte til elever, studenter, allmennheten og fagmiljøet
 • har global dannelse i form av en kunnskapssøkende og kritisk holdning til både fortidige og samtidige kulturdannelser og kulturuttrykk som en ikke i utgangspunktet er fortrolig med
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på fantasifulle og mangfoldige måter og i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Hvis du fortsetter med norsk påbygging etter årsstudiet, er du halvveis til å få en bachelorgrad med hovedvekt på norsk. Med en bachelorgrad kan du også søke opptak til en mastergrad.

Relevante mastergrader er master i kultur- og språkfagenes didaktikk og master i digital kommunikasjon og kultur som tilbys ved Høgskolen i Innlandet. Høgskolen tilbyr også et PhD-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, hvor norskfaget utgjør et av fire kjerneområder.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
- Planen er å jobbe som lærer

- Planen er å jobbe som lærer

Silje Kristiansen Tollhaug kommer fra Flisa. Hun går på Årsstudium i Norsk på studiested Hamar, og drømmer om å bli forfatter.