Language: NOR | ENG

Årsstudium i musikk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du er glad i musikk og ønsker en praktisk og teoretisk musikkopplæring
 • Du får mulighet til å utvikle deg på hovedinstrumentet ditt
 • Du ønsker å skape egne musikkproduksjoner og spille sammen med andre

Om utdanningen

Ved Høgskolen i Innlandet kan du ha musikk som hovedfokus fra første dag i grunnutdanningen og fram til ferdig doktorgrad. Begynner du her, blir du en del av et musikkmiljø med en enorm bredde og en høy musikalsk kvalitet. 

Musikkutdanningen i Hamar er unik i den forstand at den er omgitt av og har mulighet for samspill med et aktivt kultur- og musikkmiljø som blant annet omfatter noen av landets fremste folkehøgskoler og videregående skoler med fokus på musikk. 

Det er ingen opptaksprøve til årsstudium i musikk ved Høgskolen. 

Årsstudium i musikk vektlegger praktisk og utøvende arbeid med musikk. Du får mulighet til å utøve musikk samtidig som du tilegner deg kunnskap innen musikk- og kulturteori, musikkdidaktikk, musikkvitenskapelige perspektiver og grunnleggende musikkteori/hørelære. Studiet gjør deg bedre rustet til å forstå musikkens plass og muligheter i skolen og samfunnet.

Som musikkstudent får du en aktiv studiehverdag!

#innmusikk

Bilde av Frida Hunshammer som tar årsstudium i musikk ved HINN Hamar.

- Ikke vær redd for å være deg selv

Frida Tryti Hunshammer tar Årsstudium i musikk. Drømmen er å ha spillejobber samtidig som hun jobber som sangpedagog. 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • kjenner til musikkens roller og betydning i barne- og ungdomskultur.
 • har kunnskap om utøving og formidling av musikk i konsert- og undervisningssammenheng
 • har bred kunnskap om ulike musikktradisjoner som for eksempel pop, rock jazz, barnesang og sangleker, vestlig kunstmusikk, folkemusikk fra flere kulturer og andre utvalgte musikkformer.
 • har kunnskap om generell musikkteori
 • har kunnskap om musikkpedagogikk
 • har kunnskap om musikk som profesjonsfag, musikk- og kulturdidaktikk, fagdidaktikk og metodikk
 • kjenner til aktuelle læreplaner

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan utøve og formidle musikk
 • kan bruke relevant teknologisk utstyr og programvare
 • kan reflektere over og bevisst gjøre seg nytte av sammenhenger mellom teoretiske og praktiske ferdigheter i musikk
 • kan initiere og lede kunstnerisk skapende og utøvende arbeid i konsert- og undervisningssammenhenger
 • kan initiere og lede elevers arbeid med å tilegne seg kunnskap om og forståelse av musikk
 • kjenner til relevante fagplaner og kan implementere disse i det faglige arbeidet

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har utviklet faglige, kulturelle og sosiale ferdigheter som setter ham/henne i stand til å etablere og utvikle et utøvende fellesskap, et lærende fellesskap, mestre de utfordringer som ligger i et flerkulturelt fellesskap, være lydhør for andre kulturuttrykk og kunne videreføre og videreutvikle kultur og kulturarv, særlig med hensyn til barne- og ungdomskultur.
 • kan fungere i et kollegabasert samarbeid.
 • har innsikt i opplæringssystemets verdigrunnlag og samfunnsoppgaver, og en bevisst og reflektert holdning til yrkesetikk og utøvelsen av sin rolle som musikkpedagog, særlig i forhold til barne- og ungdomskulturer.

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling på dette studiet.

Veien videre

Studiet kan inngå som et valgemne i en bachelorgrad. Studenter som har tatt en bachelorgrad kan bli faglærere hvis de tar ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som videreutdanning. Studiet kan også være en videreutdanning både for lærere og førskolelærere. 

Studiet kan inngå som første år i  faglærerutdanningen i musikk eller en del av en fri bachelorgrad. Du kan benytte deg av lokalt opptak om du søker deg videre på faglærerutdanningen. Dette kan du lese mer om her.