Language: NOR | ENG

Personvern – en grunnopplæring i personvernregelverk

  • Varighet: 0,5 år
  • Samlingsbasert , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode:
Logo Personvernstudiet

I mai 2018 trådde EUs nye personvernforordning i kraft (GDPR) og fra samme tidspunkt fikk vi også ny personvernlovgivning i Norge. Det nye regelverket har betydd skjerpede krav til alle norske virksomheter, private så vel som offentlige, store som små. Alle bedrifter, organisasjoner og offentlige etater behandler personopplysninger, enten det dreier seg om opplysninger om kunder, medlemmer, innbyggere eller ansatte. Studiet passer for deg som er eller skal bli personvernombud eller har andre sentrale roller innenfor personvern. Studiet er utviklet i nært samarbeid med Datatilsynet!

Om utdanningen

Dette deltidsstudiet i personvern har som mål å gi en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen. Forståelse av disse prinsippene og de nærmere reglene som gjelder for behandling av personopplysninger vil bidra til at studentene etter endt studie kan spille en viktig rolle i virksomhetens etterlevelse av personvernlovgivningen. Ivaretakelse av personvernhensyn bidrar til å bygge tillit og kan kanskje til og med gi konkurransemessige fordeler.

Alle virksomheter har behov for personvernkompetanse innen både juridiske aspekter, internkontroll og informasjonssikkerhet. Alle disse temaene vil derfor bli behandlet i studiet. Studiet vil også se på hvordan man kan overholde kravene i personvernlovgivningen sett i forhold til andre lover og regler, blant annet adgangen til å iverksette kontrolltiltak på arbeidsplassen og markedsføring mot kunder. Mange flere virksomheter enn i dag vil nå også bli pålagt å ha personvernombud, og kurset er skreddersydd for de som blir nye i denne viktige rollen.

Studiet på 15 studiepoeng gjennomføres over ett semester, første gang i vårsemesteret 2018. Det arrangeres to samlinger på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer, og studiet er nettstøttet med digitale læringsressurser via en felles nettportal.
  
Målgruppe:
Dette studiet passer for alle som ønsker å lære mer om personvern og ny lovgivning på området. Studiet er særlig egnet for personvernombud og andre med sentrale roller innen personvern, f.eks. daglig leder, informasjonssikkerhetsansvarlig, HR-leder, kundeansvarlige mv, som vil få ansvar til å ivareta personvernlovgivningen i virksomheten. Det er ikke noe krav om juridiske eller tekniske forkunnskaper.

Opptak:
Søk opptak via lokalt opptak her (lenken er ikke aktiv før 1. februar)
Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.
Søknadsfrist: 1. juni for kull Høst-2021 

    
Faglig innhold:
Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng med disse hovedtemaene:

• Hva er personvern og hvorfor er det viktig
• Ny personopplysningslov
• Sentrale krav til behandling av personopplysninger
• Roller, ansvar og rettigheter
• Ansvarlighet og systematisk behandling
• Informasjonssikkerhet og risiko
• Personvern i arbeidslivet
• Andre relevante regler i ny personopplysningslov
 
Mer detaljert om fagtemaene i studieplanen.

Studiet er utviklet i samarbeid med Datatilsynet

Neste gjennomføring: Høst - 2021. Lenke til søknadsskjema kommer her.

ove-69_300

Den nye personopplysningsloven og personvernforordningen har gitt virksomhetene et mye tydeligere ansvar enn tidligere, samtidig som den enkelte, du og jeg, har fått nye og viktige rettigheter. Dette har ført til et betydelig økt kunnskapsbehov og en etterspørsel etter kompetansebygging i norske virksomheter.  Dette er et behov som vi i Datatilsynet ikke på noen måte har mulighet til å dekke, og det er heller ikke vårt ansvar, sier Ove Skåra, fagdirektør i Datatilsynet. Virksomhetene må finne andre aktører som gir faglig god opplæring.

Vi har bistått Høgskolen i Innlandet i utviklingen av studiet. Etter hva jeg kjenner til er dette det utdanningstilbudet på høgskolenivå som gir flest studiepoeng (15) som går spesifikt på personvernlovgivningen. Målet er at deltakerne skal tilegne seg en grunnleggende kompetanse om personvernregelverket som gjør dem kvalifisert til å bidra til å etterleve den nye lovgivningen i sine virksomheter. Høgskolen tilbyr en velegnet studiemodell for voksne som er i full jobb, med sin kombinasjon av samlinger på høgskolen og læringsressurser på nett, sier Skåra.

Praktisk informasjon

Samlinger:
Neste gjennomføring skjer i høstsemesteret 2021. Det arrangeres 2 undervisningssamlinger på Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.
Samling 1: Dato kommer
Samling 2: Dato kommer

Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser er tilgjengelig via en felles nettportal.

Eksamen:
Eksamensformen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen. Det er valgfritt om du ønsker å ta eksamen eller ikke. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng. De som ikke ønsker å ta eksamen får kursbevis etter fullført kurs.

Pris:
Studieavgift: kr. 19.500.- I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur
  
Forbehold om igangsetting ved mindre enn 20 studenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Formålet med studiet er at kandidaten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør de kvalifisert til å bidra til å etterleve personvernlovgivningen i norske eller utenlandske virksomheter.

 

Etter gjennomført studium har kandidaten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Kandidaten har

 • god og helhetlig kunnskap og oversikt over personvernregelverket

• forståelse for hva personvern innebærer

• kunnskap om hva kravene som stilles for virksomheten som behandler personopplysninger betyr i praksis

 • et godt grunnlag for jobben som personvernombud

 

Ferdigheter

 Kandidaten kan   

 • anvende personvernregelverket i arbeidet med behandling av personopplysninger i virksomheten

 • bidra til utvikling og ivaretakelse av gode rutiner for internkontroll i virksomheten

 • stille krav til leverandører og egen virksomhet om tilfredsstillende informasjonssikkerhet for å ivareta personvernet til de registrerte

• kommunisere og lære bort kravene til personvern til øvrige ansatte i virksomheten som behandler personopplysninger

 

Generell kompetanse (anvende kunnskap på generelt vis, kritisk tenkning)

 Kandidaten

• forstår viktige krav og rettigheter i samfunnet knyttet til personvern

• forstår viktige krav og rettigheter i arbeidslivet knyttet til personvern

• kjenner til andre tilstøtende myndighetskrav

• forstår behovet for personvern for den enkelte

• har innsikt i trusler mot personvernet

Videre studiemuligheter

Studiet er relevant for personer som ønsker å jobbe som personvernombud i virksomheter. Studiet er også relevant for ledere og for personer som behandler personopplysninger i virksomheter. 

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 19500.- + semesteravgift kr. 789.-