Language: NOR | ENG

Master i miljøpsykologi

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Nordens eneste masterstudium i miljøpsykologi
 • Fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser
 • Fokus på hvordan mennesker påvirker miljø, klima og fysiske omgivelser

Om utdanningen

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale funksjonsevner.

Sentralt i masterstudiet er ulike aspekter ved arbeidshelse og universell utforming. Du studerer utforming av miljøer hvor mennesker ferdes og hvilke påvirkning dette har på mennesket. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder.

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og vil dekke et behov på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i Norge – verken på bachelor- eller mastergradsnivå.

Tett på praksisfeltet

Høgskolen har samarbeidet med renovasjonsselskapene GLØR, Sirkula (Hias) og SØIR i Oppland og Hedmark. I tillegg har fagmiljøet og masterstudentene hatt en sentral rolle i Lillehammer kommunes byutviklingsprosjekt av Terrassen og bruparken i Lillehammer sentrum. Slike samarbeid gir masterstudentene en unik mulighet til å delta i ulike reelle prosjekter som omhandler miljøpsykologi på flere områder.

Naturlige samarbeidspartnere vil være arkitekter, by og regionplanleggere, designere, grafiske designere, utviklere av IT systemer, grupper som arbeider med organisasjonsutvikling, HR, personalarbeid, men også grupper som arbeider med miljøspørsmål og helsefremmende virksomhet på systemnivå.

Studiet for deg med psykolgibakgrunn

Målgruppen for studiet er personer med psykologibakgrunn som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Kandidatene får en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet både innenfor offentlig og privat sektor.

Miljøpsykologi er utpreget tverrfaglig. Du vil kunne arbeide som prosjektleder, premissleverandør eller som ekspert med forskningsbasert kunnskap om miljøtilknyttede effekter på psykisk helse og trivsel. Du vil ha dybdekunnskap om effektiv fungering i ulike settinger fra innendørs til utendørs, i bymessige og naturomgivelser, samt om atferdsrelaterte miljøproblemer på ulike nivåer. Studiet er rettet inn mot næringsliv og offentlig virksomhet.

Studiet passer for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.

 

Master i miljøpsykologi

Forskningsgruppen jobber med ulike deler av miljøpsykologien med særlig fokus på miljøadferd og restituerende omgivelser.

Les mer om  forskningen og ulike prosjekter.

 

Se filmen og få innblikk i hva studiet går ut på:

Mange av de tidligere studentene på Master i miljøpsykologi har fått relevante jobber i etterkant. Her kan du lese om tre av dem. 

Marin Ellinor ferdig MA
Student i grønne omgivelser Master i miljøpsykologi

Miljøpsykologistudentene

Som student hos ooss får ta del av spennende prosjekter underveis i masterstudiet. Få et innblikk i hva tidligere studenter har vært med på og hvordan utdannelsen deres blir brukt ute i næringslivet.

Informasjon om studiestart

Studiestart for Master i miljøpsykologi blir den 20. august kl.10.15-12.00 på Storhove. 

Denne dagen blir det presentasjon av studiet og fagstaben, informasjon om semesteret, pensum og aktiviteter. Vi tar også en omvisning i laben i løpet av dagen og begynner med en forelesning. I fjor høst kjøpte vi inn nytt labutstyr som kan brukes i studiet, blant annet ny eye-tracker.

Praktisk informasjon

 

Læringsutbytte

Ved fullført studie vil kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskaper og bevissthet om menneskelige faktorer og ulike brukeres behov og forutsetninger ved utforming av miljøer hvor mennesker ferdes. Dette kan være kontorlandskaper, skole og læringsmiljøer, trafikkmiljøer og andre offentlige rom og i sammenheng med universell utforming.
 • har inngående forskningsbasert kunnskap om miljøtilknyttede effekter på psykisk
 • helse, trivsel, og effektiv fungering i ulike settinger fra innendørs til utendørs, i bymessige og naturomgivelser. har kunnskap om by og nærmiljøtiltak, bruk av natur som helsefremmende og trivselsskapende tiltak, planlegging og design slik at studentene blir i stand til selv å planlegge slike tiltak.
 • har kunnskap om persepsjon og sansning og kunnskap om grunnleggende perseptuelle fenomener, begreper og metoder innenfor området.
 • har avansert kunnskap som omfatter arbeidslivets menneske-miljø tilpasninger, HMS, ergonomi og sikkerhet samt kjenne de viktigste ergonomiske problemstillingene og hvordan man tilnærmer seg slike problemstillinger ved hjelp av metodiske tilnærminger innenfor fagfeltet.
 • har inngående kunnskap om stress (stressorer, reaksjoner, mestring og forebygging) har kunnskap om gruppepsykologi og ledelse og prosjektstyring.
 • har inngående kunnskap om forståelse og design av ulike sider ved menneske-IKT interaksjon, som brukergrensesnitt mot PC, instrumenter, display og andre trykte eller visuelle medier.
 • har kunnskap om historisk utvikling, teoretiske perspektiver, forskning og anvendelse av positiv psykologi både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
 • har inngående kunnskap om miljøatferd og faktorer som påvirker slik atferd, og om gjennomføring av strategier for å fremme pro-miljø atferd.
Ferdigheter

Kandidaten

 • har metodisk og faglig grunnlag for å utføre nødvendige målinger, registreringer og kartlegginger og å kunne iverksette forebyggende, atferdsrettede, helse, produktivitets og trivselsmessige tiltak.
 • kan håndtere ulike metodiske tilnærminger for kartlegging og vurdering av ulike tiltak i konkrete situasjoner.
 • kan velge hvilke metoder som skal benyttes for å evaluere målet for arbeidsaktiviteten og de krav arbeidsaktiviteten utsetter mennesket for.
 • kan evaluere anvendelighetene til verktøy som benyttes og utformingen og anvendeligheten av informasjon som er til stede.
 • har praktisk kompetanse i bruk av programpakker for avanserte statistiske analyser.
 • har ferdigheter i samarbeid, ledelse og konflikthåndtering, bli klar over/utvikle egne roller i en samarbeidssituasjon.
 • kan utvikle løsninger for brukergrupper med funksjonshemninger og spesielle behov.
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjennomføre målrettet undervisnings og informasjonsarbeid, samt forsknings og utviklingsvirksomhet innenfor feltet både på faglig og tverrfaglig grunnlag.
 • kan arbeide som prosjektleder, premissleverandør eller som ekspert på brukskvalitet eller brukerorientert informasjonsarkitektur i utvikling av programvare, applikasjoner og andre digitale tjenester samt brukergrensesnitt i interaktive systemer.
 • har en type handlingskompetanse som har relevans både for privat næringsliv og offentlig forvaltning som gir forutsetninger for nyskaping og innovasjon.
 • kan jobbe med utgangspunkt i gruppepsykologi, organisasjonsutvikling og ledelse og har utviklet god, personlig relasjonskompetanse.
 • kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, forholde seg kritisk, konstruktivt og analytisk til vitenskapelig arbeid, skal kunne anvende relevant forskningsmetodikk og være forskningsetisk bevisst.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med minst 90 studiepoeng innen psykologi.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak til doktorgradsstudier.

Jobbmuligheter

Miljøpsykologi er utpreget tverrfaglig. Du vil kunne arbeide som prosjektleder, premissleverandør eller som ekspert med forskningsbasert kunnskap om miljøtilknyttede effekter på psykisk helse og trivsel. Du vil ha dybdekunnskap om effektiv fungering i ulike settinger fra innendørs til utendørs, i bymessige og naturomgivelser, samt om atferdsrelaterte miljøproblemer på ulike nivåer. Studiet er rettet inn mot næringsliv og offentlig virksomhet.

Studiet passer for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.