Language: NOR | ENG

Internasjonal politisk økonomi

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
 • Innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked
 • Handelsteori, handelspolitikk og valutakursteori
 • Utviklingen av europeisk og global økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet

Om utdanningen

Emnet gir en innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked. Hvordan har europeisk og global økonomisk integrasjon påvirket nasjonal handlefrihet? Hvordan bidrar internasjonal handel til omfordeling og hvem gavner den? Hvordan oppstår kriser i internasjonal økonomi og hvilke politiske virkemidler er tilgjengelig for å styre utviklingen?

I emnet gis en innføring i handelsteori, handelspolitikk og valutakursteori. Dette er grunnlag for å forstå utviklingen av internasjonal økonomisk integrasjon og hvordan denne har virket inn på nasjonal handlefrihet. Videre vektlegges institusjoner og aktører som har vokst fram og preger samarbeid mellom land i internasjonal økonomi.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan europeiske og globale markeder fungerer.
 • har kunnskap om sentrale politiske konfliktlinjer i internasjonal økonomi.
 • har kunnskap om handelsteori, handelspolitikk, valutakursteori og internasjonal makroøkonomi.
 • har kunnskap om internasjonale økonomiske strukturer og ulike teoretiske perspektiv i internasjonal politisk økonomi.
 • kjenner til sentrale internasjonale institusjoner i politisk økonomi og deres funksjon
 • kan beskrive de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som omgir nasjonalstatene.
 • har kunnskap om nasjonal handlefrihet i den europeiske og globale økonomien.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har evne til å vurdere betydningen av økonomiske og politiske integrasjonsprosesser for utformingen av statlig politikk, for makt og suverenitet i internasjonal politikk
 • kan analysere årsaksforhold i internasjonal politisk økonomi.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom økonomi og politikk i internasjonale relasjoner og gjøre rede for dette i skriftlig arbeide
 • kan kritisk vurdere nasjonalstatens endrede handlingsbetingelser i lys av politiske og økonomiske integrasjonsprosesser

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Emnet gir et godt grunnlag for videre samfunnsvitenskapelige studier på bachelor- og master-nivå. I en stadig mer integrert og omskiftelig verden er innsikt i og forståelse av europeiske og globale økonomiske og politiske forhold også nyttig for allmenn samfunnsforståelse. I økende grad krever yrker på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå innsikt i hvordan samfunnet fungerer innen overnasjonale rammeverk og avtaler, markeder, makt og interesser. Enten du jobber i privat eller offentlig sektor gir det innsikt i handlingsrom og økte muligheter for å foreta gode administrative, politiske og næringsstrategiske beslutninger.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper