Language: NOR | ENG

Helserett

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Kunnskap om juridisk metode på helserettsområdet
 • Studiet har både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasient- og brukerrettighetsperspektiv
 • Studiet passer for personer som arbeider innen helsetjenestens ulike nivåer

Om utdanningen

Helserett er videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten.

Studiets organisering

Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasient og brukerrettighetsperspektiv. Studentene skal tilegne seg kunnskap om juridisk metode på helserettens området, som grunnlag for å forstå rettsreglenes innhold. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktørene innen helse- og omsorgstjenesten.

Studiet er bygd opp av tre temaer:

 • Tema 1: Forvaltning og metode
 • Tema 2: Helsepersonellrett
 • Tema 3: Pasienter og brukeres rettsstilling

Praktisk informasjon

 • Studiet er lagt opp som et kombinert studium med fire undervisningssamlinger på studiested Lillehammer. Det er en samling for hvert emne, samt tilbud om en 2-dagers oppsummerende samling.
 • Emnene tas samlet og avsluttes med en 6-timers dagseksamen.
 • Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudium i kombinasjon med gruppearbeid. Det skal i løpet av studiet leveres inn to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Samtlige oppgaver er obligatoriske. Studiet avsluttes med en 6-timers individuell skoleeksamen.
 • Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Samlingsdatoer (Foreløpige datoer)

 • Samling 1 - Forvaltning og metode
  Ons 8. - fre 10. september                                          
 • Samling 2 – Helsepersonellrett
  Ons 10. - fre 12. november                       
 • Samling 3 – Pasienters rettsstilling
  Ons 9. - fre 11. februar                           
 • Samling 4 – Helserett oppsummering
  Tor 21. - fre 22. april                            

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. For søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang gjøres det en individuell vurdering

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

• har kunnskap om den juridiske tilnærmingsmåten for løsning av konflikter

• har kunnskap om hvordan helsepersonelloven gjennom pliktbestemmelser ansvarliggjør helsepersonell, både i forhold til pasienter/brukere og offentlige myndigheter

• har kunnskap om betydningen og rekkevidden av pasienters og brukeres rettigheter

• har oversikt over viktige prinsipper i forvaltningsretten og viktige arbeidsrettslige og personvernrettslige problemstillinger av viktighet for helseretten

 

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger 
 • Kan identifisere helserettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Kan tilegne seg ny juridisk kunnskap
 • Kan argumentere tydelig og presist for et rettslig standpunkt

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan finne frem til rettskilder og anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer
 • kan utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet helserett og delta i diskusjoner
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Emner

Helserett - Obligatoriske moduler

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet er spesielt rettet mot helsearbeidere med grunnutdanning på minimum høgskolenivå. Deltakerne må ha kompetanse når det gjelder den grunnkunnskap videreutdanning bygger på. Målgruppen er derfor primært personell med helsefaglig bakgrunn som er ansatt i helsetjenesten.

Behovet for også å ha en helserettslig tilnærming og kunnskap vil være avhengig av stilling og arbeidsoppgaver. De konkrete kunnskapene antas å ha betydelig interesse for ulike profesjonsutøvere som leger, sykepleiere, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, radiografer, jordmødre, bioingeniører m.fl. En annen målgruppe er personer med bakgrunn i ulike samfunnsfaglige utdanninger der kjennskap til helserett har betydning for ansettelse innen helsesektorens ulike administrative nivå og i pasientombud.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper