Language: NOR | ENG

Helserett

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Kunnskap om juridisk metode på helserettsområdet
 • Studiet har både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv
 • Studiet passer for personer som arbeider innen helsetjenestens ulike nivåer

Om utdanningen

Helserett er et videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng, som går over ett år på deltid. Studiet passer for personer som arbeider på ulike områder innen helsetjenesten.

Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv. Det tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helsetjenesten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om juridisk metode på helserettsområdet, som grunnlag for å forstå rettsreglenes innhold. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktørene innen helsetjenesten.

Studiet er bygd opp av tre temaer:

 • Tema 1: Forvaltning og metode
 • Tema 2: Helsepersonellrett
 • Tema 3: Pasienters rettsstilling

 

 

Praktisk informasjon

 • Studiet er lagt opp som et kombinert studium med fire undervisningssamlinger på studiested Lillehammer. Det er en samling for hvert emne, samt tilbud om en 2-dagers oppsummerende samling.
 • Emnene tas samlet og avsluttes med en 6-timers dagseksamen.
 • Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudium i kombinasjon med internettstøttet veiledning. Det skal i løpet av studiet leveres inn to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Samtlige oppgaver er obligatoriske. Studiet avsluttes med en 6-timers individuell skoleeksamen.
 • Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Samlingsdatoer

 • Samling 1 - Forvaltning og metode
  Ons 16. - fre 18. september                                          
 • Samling 2 – Helsepersonellrett
  Ons 11. - fre 13. november                       
 • Samling 3 – Pasienters rettsstilling
  Ons 10. - fre 12. februar                           
 • Samling 4 – Helserett oppsummering
  Tor 22. - fre 23. april                            

Emner

Helserett - Obligatoriske moduler

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet, som er et videreutdanningstilbud, er basert på at deltakerne har grunnutdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Det består av i alt 3 temaer:

 • Tema 1: Forvaltning og metode (utgjør omtrent 10 studiepoeng)
 • Tema 2: Helsepersonellrett (Utgjør omtrent 10 studiepoeng)
 • Tema 3: Pasienters rettsstilling (Utgjør omtrent 10 studiepoeng )

Studiet gir først og fremst en generell innføring i helseretten, og omfatter juridisk metode, rettslige begreper og forholdet mellom juss og etikk. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studieopplegget.

Pensum avspeiler et forvaltningsperspektiv, et plikt-og rettighetsperspektiv sett både fra helsepersonellets og fra pasienters side, samtidig som det angir de organisatoriske og økonomiske rammene. Studiet omfatter i hovedsak de rettsområdene som er best utviklet, og der det finnes tilgjengelig og aktuell juridisk litteratur. Tilnærmingsmåten gir også et bilde av den utviklingen som har funnet sted når det gjelder pasientrettighetene, rettigheter som er blitt stadig mer sentrale i den helsepolitiske debatten. Denne tilnærmingsmåten gir samtidig et ganske dekkende bilde av rettsfeltet.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. For søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang gjøres det en individuell vurdering

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet er spesielt rettet mot helsearbeidere med grunnutdanning på minimum høgskolenivå. Deltakerne må ha kompetanse når det gjelder den grunnkunnskap videreutdanning bygger på. Målgruppen er derfor primært personell med helsefaglig bakgrunn som er ansatt i helsetjenesten.

Behovet for også å ha en helserettslig tilnærming og kunnskap vil være avhengig av stilling og arbeidsoppgaver. De konkrete kunnskapene antas å ha betydelig interesse for ulike profesjonsutøvere som leger, sykepleiere, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, radiografer, jordmødre, bioingeniører m.fl. En annen målgruppe er personer med bakgrunn i ulike samfunnsfaglige utdanninger der kjennskap til helserett har betydning for ansettelse innen helsesektorens ulike administrative nivå og i pasientombud.