Language: NOR | ENG

Bachelor i rettsvitenskap

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Få kunnskap om sentrale deler av rettssystemet
 • Man vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning
 • Kvalifiserer til opptak til toårig master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, samt fritak ved ordinære rettsvitenskapelige masterprogram

Om utdanningen

Er du interessert i lov og rett, og tolking av lover og regler?

Studiet gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses.

Ved gjennomført Bachelor i rettsvitenskap skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de krav som stilles i offentlig og privat virksomhet når det gjelder utøvelse av oppgaver som krever evne til å forstå og anvende regelverket innen nærmere avgrensede områder.

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Portrettbilde av Jørgen Andre Wigestrand.

- Studiemiljøet er helt unikt

Jørgen André Wigestrand ble interessert i juss i Sjøforsvaret. Da ble Bachelor i rettsvitenskap ved HINN et naturlig valg.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

Emner

Emnestruktur Bachelor i rettsvitenskap

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Tilleggsemne

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om juridiske begreper, metode og verdier
 • Ha kunnskap om sentrale privatrettslige rettsområder
 • Ha kunnskap om sentrale offentligrettslige rettsområder
 • Ha grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal rett og om retten i et historisk perspektiv

 

 Ferdigheter

 

 • Kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger på en selvstendig måte
 • Kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Kunne tilegne seg ny juridisk kunnskap
 • Kunne argumentere tydelig og presist for et rettslig standpunkt

 

 Generell kompetanse

 

Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å mestre spesialiserte juridiske arbeidsoppgaver, derunder å finne frem til rettskilder og å anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer.  Dette inkluderer i tillegg til kunnskap om sentrale deler av norsk rett også kunnskap om utvalgte deler av internasjonal rett og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Kandidatene skal også ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet og å reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Innpass av høyere utdanning
Søkere med Årsstudium i rettsvitenskap kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår. 

Dersom du får opptak til studiet, og allerede har høyere utdanning, kan du søke om å få dette innpasset i graden din. Vi foretar en faglig vurdering om tidligere utdanningen kan innpasses. Søknad om innpassing sendes til studieadministrasjonen og må vedlegges attestert kopi av vitnemål/karakterutskrift, pensumliste og emnebeskrivelser fra studiet/emnene som det søkes innpass for.

Følgende årsstudier fra andre institusjoner kan godkjennes som fritak fra første år Bachelor i rettsvitenskap:

 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Universitetet i Bergen

Øvrige studier og emner vurderes ut fra en faglig vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Veien videre

Videre studier

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) har et særskilt toårig masterprogram i rettsvitenskap der juridisk bachelorgrad fra INN er direkte opptaksgrunnlag. Nærmere beskrivelse av dette masterprogrammet er gitt av  Det juridiske fakultet ved UiB.

Du er også kvalifisert til å søke opptak til de ordinære masterprogrammene i rettsvitenskap gjennom Samordna opptak. De som blir tatt opp som student ved Det juridiske fakultet ved UiB eller ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) vil nyte godt av at Bachelor i rettsvitenskap ved INN er forhåndsgodkjent til å utgjøre de tre første årene av masterstudiet. Studenter fra INN kan dermed begynne direkte i det fjerde studieåret ved disse masterstudiene i rettsvitenskap. Ved UiO er forhåndsgodkjennelsen betinget av at valgemnet JUS1051/1 Dynamisk tingsrett ved INN er gjennomført. Se nærmere informasjon fra  Det juridiske fakultet UiB og informasjon fra  Det juridiske fakultet UiO.

Du kan også bygge på utdanningen med for eksempel:

Master in public administration ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.