Language: NOR | ENG

Bachelor i rettsvitenskap

Bachelor i rettsvitenskap
 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Bachelor i rettsvitenskap

Ønsker du å få kunnskap om sentrale deler av rettssystemet? Bachelor i rettsvitenskap gir deg innsikt i juridisk metode og rettsanvendelse, og kvalifiserer deg til videre masterstudier.

Om utdanningen

Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses. Vi underviser også i internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og internasjonale institusjoner.

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, hvor studenter fra Høgskolen i Innlandet kan konkurrere om plasser på en kvote som settes av for kandidater fra Bachelor i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet. Du vil også kunne søke deg inn på masterutdanningen i Oslo, samt på ordinært opptak til masterutdanning ved Universitetet i Bergen. Da må du i tilfelle søke Samordna opptak på femårig master i rettsvitenskap og deretter søke fritak fra de emnene du har tatt ved Høgskolen i Innlandet.

Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å mestre spesialiserte juridiske arbeidsoppgaver, derunder å finne frem til rettskilder og å anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer.  Dette inkluderer i tillegg til kunnskap om sentrale deler av norsk rett også kunnskap om utvalgte deler av internasjonal rett og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Kandidatene skal også ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet og å reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet (Lillehammer)
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Jobbmuligheter

En kandidat med treårig bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

Våre studenter har blitt rekruttert til bl.a. stillinger hos fylkesmannen, ligningskontor, NAV, i helseforetak, stillinger i kommunal forvaltning og administrative stillinger på høgskolen.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Innpass av høyere utdanning
Søkere med Årsstudium i rettsvitenskap kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår. 

Følgende årsstudier fra andre institusjoner kan godkjennes som fritak fra første år Bachelor i rettsvitenskap:

 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Universitetet i Bergen

Øvrige studier og emner vurderes ut fra en faglig vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om juridiske begreper, metode og verdier
 • Ha kunnskap om sentrale privatrettslige rettsområder
 • Ha kunnskap om sentrale offentligrettslige rettsområder
 • Ha grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal rett og om retten i et historisk perspektiv

 Ferdigheter

 • Kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger på en selvstendig måte
 • Kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Kunne tilegne seg ny juridisk kunnskap
 • Kunne argumentere tydelig og presist for et rettslig standpunkt

 Generell kompetanse

Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å mestre spesialiserte juridiske arbeidsoppgaver, derunder å finne frem til rettskilder og å anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer.  Dette inkluderer i tillegg til kunnskap om sentrale deler av norsk rett også kunnskap om utvalgte deler av internasjonal rett og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Kandidatene skal også ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet og å reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

Emner

Emnestruktur Bachelor i rettsvitenskap

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Tilleggsemne

Studiepoeng År 1

Utenlandsopphold

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Videre studiemuligheter

Videre studier

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) har et særskilt toårig masterprogram i rettsvitenskap der juridisk bachelorgrad fra INN er direkte opptaksgrunnlag. Nærmere beskrivelse av dette masterprogrammet er gitt av  Det juridiske fakultet ved UiB.

Du er også kvalifisert til å søke opptak til de ordinære masterprogrammene i rettsvitenskap gjennom Samordna opptak. De som blir tatt opp som student ved Det juridiske fakultet ved UiB eller ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) vil nyte godt av at Bachelor i rettsvitenskap ved INN er forhåndsgodkjent til å utgjøre de tre første årene av masterstudiet. Studenter fra INN kan dermed begynne direkte i det fjerde studieåret ved disse masterstudiene i rettsvitenskap. Ved UiO er forhåndsgodkjennelsen betinget av at valgemnet JUS1051/1 Dynamisk tingsrett ved INN er gjennomført. Se nærmere informasjon fra  Det juridiske fakultet UiB og informasjon fra  Det juridiske fakultet UiO.

Du kan også bygge på utdanningen med for eksempel:

Master in public administration ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Bilde av mann foran bygning.

- Jeg hadde mine beste år i Lillehammer

Haroon Malik tok Bachelor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Det la grunnlaget for en karriere som senere sikret han jobb i et av Norges største advokatfirmaer, Deloitte Advokatfirma.