Language: NOR | ENG

Arbeidsrett (30 sp)

 • Varighet:
 • Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet er avlyst

Tre kulepunkter

Om utdanningen

Har du lyst til å lære mer om arbeidsrett? Nå kan du ta et samlingsbasert deltidsstudium over ett år. Studiet er egnet for mennesker som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innen HR, ledere på ulike nivåer, verneombud, tillitsvalgte og andre med behov og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. Ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner er også en aktuell målgruppe for studiet. Studiet er en grunnutdanning i individuell og kollektiv arbeidsrett med hovedvekt på individuell arbeidsrett. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, og er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over to semester. Det er ikke noe krav om juridiske forkunnskaper, men det er fordel å ha arbeidserfaring. 

INNHOLD

Alle virksomheter, i både privat og offentlig sektor, har behov for arbeidsrettslig kompetanse innenfor temaene ansettelse, løpende arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold. Alle disse temaene blir behandlet grundig i studiet. Studiet vil ha hovedvekt på arbeidsmiljølovens regler, men spesielle problemstillinger i offentlig sektor, regulert i statsansatteloven, vil også bli behandlet. Det vil videre bli gitt en oversikt over viktig emner innenfor den kollektive arbeidsretten. I tillegg vil studiet ta for seg temaene likestilling, diskriminering og personvern i arbeidslivet, herunder adgangen til å iverksette kontrolltiltak på arbeidsplassen. Se mer detaljert om innhold og læringsutbytte i studieplanen.

Du vil oppnå generell arbeidsrettslig kompetanse der du:

 • forstår viktige plikter og rettigheter i arbeidslivet
 • har en kritisk og reflekterende holdning til arbeidsrettslige spørsmål
 • har forutsetninger for å bidra til å etterleve arbeidsrettslig lovgivning

PRAKTISK 

Studiet er samlingsbasert, på samlingene blir det forelest og man jobber i grupper. Underveis i studiet er det tre obligatoriske innleveringer. Eksamen er en 6 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Studiet er nettstøttet via Canvas , her vil du finne digitale læringsressurser. 

Studiet finnes søkbart under "Betalings- og oppdragsstudier" - Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Tid og sted

STED: Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Fire samlinger fordelt over høst og vår. 

Høstens samlingsdatoer:

23. - 25. september

4. - 6. november 

(dette er foreløpige datoer som kan bli endret)

 

illustrasjon

 

                     

Praktisk informasjon

Samlingene og eksamen finner sted på Lillehammer, Høgskolen i Innlandet. De obligatoriske innleveringsoppgavene finner du i Canvas. Besvarelsene leveres også inn i Canvas. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En student med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om hva juridisk metode er og hvilke rettskilder som finnes i arbeidsretten
 • har inngående kunnskap om sentrale problemstillinger i forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten)
 • har oversikt over hvilke regler som gjelder i det rettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten) 
 • har innsikt i det vernehensynet som ligger til grunn for ufravikelig lovgivning på arbeidsrettens område 

Ferdigheter: 

Kandidaten:

 • kan identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene
 • har forutsetninger for å anvende det arbeidsrettslige regelverket i egen arbeidshverdag

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • forstår viktige plikter og rettigheter i arbeidslivet
 • har en kritisk og reflekterende holdning til arbeidsrettslige spørsmål
 • har forutsetninger for å bidra til å etterleve arbeidsrettslig lovgivning

Emner

Emne

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet kan, dersom vilkårene for øvrig er innfridd, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet. 

Hva koster det?

Kr. 26 000,-. Dette er studieavgift, i tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold, i tillegg til semesteravgift
Student Kjersti Almaas

- Jeg burde tatt studiet for mange år siden

Kjersti Almåsvold fullførte deltidsstudium i arbeidsrett i vår. Hun trivdes så godt med studiet at hun gjerne skulle ha tatt det enda tidligere.