Language: NOR | ENG

Årsstudium i samfunnsfag

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du får kunnskap om makt, politikk, arbeids- og næringsliv
 • Du får innsikt i hvorfor samfunnsendringer oppstår
 • Du bevisstgjøres i forhold til hva du kan gjøre for å påvirke samfunnsutviklingen

Om utdanningen

Årsstudium i samfunnsfag utvikler din kunnskap og forståelse for samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte. Individuell og kollektiv identitetsdannelse og betydningen av sosialiseringsprosesser studeres ut fra ulike perspektiv og drøftes spesielt i forhold til kulturelt sammensatte samfunn.

Utdanningen passer for deg som er interessert i samfunnsfag og som ønsker formell kompetanse i faget. Studiet er også en videreutdanning for lærere som ønsker formell kompetanse for å undervise i fellesfaget samfunnsfag i videregående skole.

Informasjon til søkere

 

StudiestartStudiested
Bilde av Ida Kjønsberg som studerer Årsstudium i samfunnsfag.

- Planen er å bli lærer på ungdomsskolen

Ida Karoline Kjønsberg tar Årsstudium i samfunnsfag ved studiested Hamar. 

- Det aller beste med studiet  er den store nytteverdien av kunnskapen man tilegner seg.

Informasjon om studiestart

Studiestart er mandag 17. august kl. 09.00 på studiested Hamar

Praktisk informasjon

Studiet har obligatorisk undervisning på studiested Hamar 3-4 dager hver uke.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om grunnleggende sosiologiske begreper med særlig vekt på sosiale roller og sosialisering som prosess
 • har kunnskap om grunnleggende statsvitenskapelige begreper og teorier
 • har innsikt i velferdsstatens verdigrunnlag, oppbygging og utfordringer
 • har kunnskap om grunnleggende forhold som legger premissene for næringslivets struktur og utvikling
 • har kunnskap om hovedtrekk i den globale økonomiske utviklingen og sentrale internasjonale strukturer og aktører på formelle og uformelle internasjonale arenaer
 • har innsikt i grunnleggende samfunnsvitenskapelig metode

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere tidsaktuelle problemstillinger og bearbeide disse metodisk og analytisk
 • kan trekke kvalifiserte forbindelser og åpne for ulike tolkninger av lokale hendelser med situasjoner og tendenser nasjonalt og internasjonalt
 • kan trenge inn i og drøfte kritisk hvordan teori, perspektiv og problemstilling påvirker kunnskapsdannelsen i og om samfunnet
 • kan uttrykke seg presist og sette samfunnsfaglige begrep i arbeid både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere samfunnsfaglige problemstillinger i samtiden
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er ingen utvekslingsmuligheter på dette studiet.

Veien videre

Studiet gir deg faglig kompetanse i å kunne undervise i videregående skole. Studiet kan inngå i en bachelorgrad og som støttefag i lektorutdanning i språkfag ved Høgskolen i Innlandet.

Samfunnsfag årsstudium er et videreutdanningstilbud for lærere som ønsker å supplere fagkretsen sin med samfunnsfag.