Language: NOR | ENG

Årsstudium i internasjonale studier med historie

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Forstå fremveksten og organiseringen av verden slik den fremstår i dag
 • Baserer seg på fagene historie og statsvitenskap
 • Tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie

Om utdanningen

Årsstudiet gir innsikt i fremveksten og organiseringen av verden, slik den fremstår i dag. Det er en flerfaglig kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Her får du en innføring i utviklingen av moderne stater, politiske bevegelser, samt internasjonale organisasjoner og maktforhold fra midten av 1600-tallet til i dag. Vi studerer de to verdenskrigene i forrige århundre, ved siden av fredsbestrebelsene og de ekstremistiske ideologier i perioden mellom krigene.

Du møter også mer teoretisk orienterte tilnærminger til internasjonale spørsmål. Hvordan opprettes, bevares eller endres den internasjonale orden? Hva er årsakene til krig og konflikt? Hvilke muligheter er det for internasjonalt samarbeid? Endelig gir studiet deg en grunnleggende innføring i filosofi og vitenskapshistorie, språk, argumentasjon og vitenskapsteori. Dette er helt sentralt, med tanke på forberedelse til videre studier.

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Det passer for deg som kanskje vil finne ut om dette er noe å gå videre på. Etter avsluttet årsstudium kan du søke samordna opptak om plass. Ved opptak får du da fritak for første studieår.

 

Informasjon til søkere

Hilsen til søkerne fra fagstaben: 

Hei, har du spørsmål knytta til verden og hvorfor den har blitt sånn som den er? , og hvordan ting faktisk henger sammen? For eksempel hvorfor noen land blir rike, og andre forblir fattige, hvorfor det blir krig og hva vilkårene er for å skape fred. Eller hvilken rolle organisasjoner eller mediene har i verden? Eller lurer du på hva terrorisme og ekstremisme er og hvordan nasjonalstater utfordres av dette, eller hvordan internasjonale maktforhold fungerer og hvilke maktforhold som var og er dominerende? 

Du kan finne svarene på disse spørsmålene ved å studere Internasjonale studier med historie. I tillegg til å vektlegge statsvitenskap, har studiet også fokus på historie – denne kombinasjonen setter deg i stand til å forså de lange linjene og se sammenhengen mellom fortiden og nåtiden. Å studere Internasjonale studier med historie gjør deg derfor i stand til å forstå, analysere og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold, fra tidlig moderne tid og inn i vår egen tid. I tillegg til statsvitenskap og historie, bruker vi også tilnærminger og metoder fra økonomi, filosofi og juss.

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie.

 Studerer du Internasjonale studier med historie får du et springbrett til videre studier i Norge og utenlands, og en fremtidig deltakelse i et internasjonalisert arbeidsliv, i offentlig forvaltning eller i organisasjoner som håndterer internasjonale spørsmål.  

Ønsker du å begynne hos oss? Å studere internasjonale studier med historie betyr å stille spørsmål og lete etter svar i et godt studiemiljø! Hele samfunnet er i Koronamodus. Høgskolen i Innlandet og vi på studieprogrammet har som mål å gi dere en trygg studiestart, og godt smittevern. Det informeres fortløpende på  høgskolens nettsider. 

Her kan du blir bedre kjent med fagstaben på nternasjonale studier med historie

Bilde av Hans-Andrè Jensen Storbakk

- Prøver å forstå dynamikken i verden

Hans-Andrè Jensen Storbakk studerer Årsstudium i Internasjonale studier med historie.

- Vi lærer om grunnlaget for politikken og hvordan politikken oppsto, er bygget opp og utvikles. Det er flinke forelesere og studieveiledere som liker å snakke med oss etter timene. 

Informasjon om studiestart

Hilsen fra studieprogramansvarlig kommer.

Praktisk informasjon

 

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Studiet begynner med et obligatorisk todagersseminar, der formålet er å bli kjent, avklare gjensidige forventninger og å gi studentene en forberedelse til studiet.

 

Emner

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier: Emnestruktur

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til sentrale begreper og teorier for å forstå noen bestemte særtrekk ved dagens internasjonale system.
 • har innsikt i viktige internasjonale institusjoner og deres plass i det internasjonale systemet.
 • kjenner til årsaker til verdenskrigene og krigenes forløp samt fremveksten av ekstreme ideologier.
 • kjenner til grunnleggende vitenskapshistoriske og vitenskapsteoretiske spørsmål.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan søke etter faglige kilder og vurdere kvaliteten på ulike kildetyper, særlig forskjellene mellom primær- og sekundærkilder.
 • kan bruke ulike teknikker og tradisjoner i fortolkningen av tekster (hermeneutikken).
 • har et bevisst forhold til behovet for språklig presisjon i sine egne arbeider, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan samarbeide om faglige oppgaver og gjøre vurderinger av andres arbeider.
 • kan anvende faglige begreper for å forklare utvalgte historiske og internasjonale temaer.

 

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Veien videre

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Det passer for deg som kanskje vil finne ut om dette er noe å gå videre på. Etter avsluttet årsstudium kan du søke samordna opptak om plass. Ved opptak får du da fritak for første studieår.