Language: NOR | ENG

Årsstudium i internasjonale studier med historie

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du interessert i historie? Årsstudium i internasjonale studier med historie tilsvarer første studieår av bachelorgraden, og gir deg innsikt i hvordan hendelser har formet verden.

Om utdanningen

Årsstudiet gir innsikt i fremveksten og organiseringen av verden, slik den fremstår i dag. Det er en flerfaglig kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Studiet gir deg en innføring i utviklingen av moderne stater, politiske bevegelser, samt internasjonale organisasjoner og maktforhold fra midten av 1600-tallet til i dag. Vi studerer de to verdenskrigene i forrige århundre, ved siden av fredsbestrebelsene og ekstremistiske ideologier i perioden mellom krigene.

Du møter også mer teoretisk orienterte tilnærminger til internasjonale spørsmål. Hvordan opprettes, bevares eller endres den internasjonale orden? Hva er årsakene til krig og konflikt? Hvilke muligheter er det for internasjonalt samarbeid? Studiet gir deg også en grunnleggende innføring i filosofi og vitenskapshistorie, språk, argumentasjon og vitenskapsteori. Dette er helt sentralt med tanke på forberedelse til videre studier.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer
 • Studiet begynner med et obligatorisk todagersseminar, der formålet er å bli kjent, avklare gjensidige forventninger og å gi studentene en forberedelse til studiet.

 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til sentrale begreper og teorier for å forstå noen bestemte særtrekk ved dagens internasjonale system.
 • har innsikt i viktige internasjonale institusjoner og deres plass i det internasjonale systemet.
 • kjenner til årsaker til verdenskrigene og krigenes forløp samt fremveksten av ekstreme ideologier.
 • kjenner til grunnleggende vitenskapshistoriske og vitenskapsteoretiske spørsmål.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan søke etter faglige kilder og vurdere kvaliteten på ulike kildetyper, særlig forskjellene mellom primær- og sekundærkilder.
 • kan bruke ulike teknikker og tradisjoner i fortolkningen av tekster (hermeneutikken).
 • har et bevisst forhold til behovet for språklig presisjon i sine egne arbeider, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan samarbeide om faglige oppgaver og gjøre vurderinger av andres arbeider.
 • kan anvende faglige begreper for å forklare utvalgte historiske og internasjonale temaer.

 

Emner

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier: Emnestruktur

Studiepoeng År 1

Utenlandsopphold

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre på en bachelorutdanning.

Videre studiemuligheter

Årsstudiet tilsvarer første studieår på bachelor i internasjonale studier med historie. Det passer for deg som vil finne ut om dette er noe å gå videre på. Etter avsluttet årsstudium kan du søke Samordna opptak om plass. Ved opptak får du da søke om innpass for første studieår.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde av Hans-Andrè Jensen Storbakk

- Prøver å forstå dynamikken i verden

Hans-Andrè Jensen Storbakk studerer årsstudium i Internasjonale studier med historie.

- Vi lærer om grunnlaget for politikken og hvordan politikken oppsto, er bygget opp og utvikles. Det er flinke forelesere og studieveiledere som liker å snakke med oss etter timene.