Language: NOR | ENG

Årsstudium i internasjonale studier med historie

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Forstå fremveksten og organiseringen av verden slik den fremstår i dag
 • Baserer seg på fagene historie og statsvitenskap
 • Tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie

Om utdanningen

Årsstudiet gir innsikt i fremveksten og organiseringen av verden, slik den fremstår i dag. Det er en flerfaglig kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Her får du en innføring i utviklingen av moderne stater, politiske bevegelser, samt internasjonale organisasjoner og maktforhold fra midten av 1600-tallet til i dag. Vi studerer de to verdenskrigene i forrige århundre, ved siden av fredsbestrebelsene og de ekstremistiske ideologier i perioden mellom krigene.

Du møter også mer teoretisk orienterte tilnærminger til internasjonale spørsmål. Hvordan opprettes, bevares eller endres den internasjonale orden? Hva er årsakene til krig og konflikt? Hvilke muligheter er det for internasjonalt samarbeid? Endelig gir studiet deg en grunnleggende innføring i filosofi og vitenskapshistorie, språk, argumentasjon og vitenskapsteori. Dette er helt sentralt, med tanke på forberedelse til videre studier.

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Det passer for deg som kanskje vil finne ut om dette er noe å gå videre på. Etter avsluttet årsstudium kan du søke samordna opptak om plass. Ved opptak får du da fritak for første studieår.

 

Bilde av Hans-Andrè Jensen Storbakk

- Prøver å forstå dynamikken i verden

Hans-Andrè Jensen Storbakk studerer Årsstudium i Internasjonale studier med historie.

- Vi lærer om grunnlaget for politikken og hvordan politikken oppsto, er bygget opp og utvikles. Det er flinke forelesere og studieveiledere som liker å snakke med oss etter timene. 

Praktisk informasjon

 

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Studiet begynner med et obligatorisk todagersseminar, der formålet er å bli kjent, avklare gjensidige forventninger og å gi studentene en forberedelse til studiet.

 

Emner

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier: Emnestruktur

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Læringsmål/læringsutbytte for studiet

 • Kunnskapsmål: Med fullført studium kjenner studentene til sentrale begreper og teorier for å forstå noen bestemte særtrekk ved dagens internasjonale system. De har også innsikt i viktige internasjonale institusjoner og deres plass i det internasjonale systemet. De kjenner også til årsaker til verdenskrigene og krigenes forløp samt fremveksten av ekstremistiske ideologier. De kjenner til grunnleggende vitenskapshistoriske og vitenskapsteoretiske spørsmål.
 • Ferdighetsmål: Studentene kan søke etter faglige kilder og vurdere kvaliteten på ulike kildetyper, særlig forskjellene mellom primær- og sekundærkilder. De kan bruke ulike teknikker og tradisjoner i fortolkningen av tekster (hermeneutikken), og de har et bevisst forhold til behovet for språklig presisjon i sine egne arbeider, både skriftlig og muntlig.
 • Kompetanse: Studentene kan samarbeide om faglige oppgaver og gjøre vurderinger av andres arbeider. Studentene kan anvende faglige begreper for å forklare utvalgte historiske og internasjonale temaer.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet begynner med et obligatorisk todagersseminar ,der formålet er å bli kjent, avklare gjensidige forventninger og å gi studentene en forberedelse til studiet.

Årsstudiet består studieforberedende fag (ex.phil og ex.fac I) på 15 studiepoeng og tre emner à 15 studiepoeng. De tre emnene er et introduksjonsemne til internasjonale studier, Internasjonal politikk og Verdenskriger og ekstremisme (perioden 1914–1945). De studieforberedende fagene og introduksjonsemnet fullføres i løpet av første semester.

 

 

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Veien videre

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Det passer for deg som kanskje vil finne ut om dette er noe å gå videre på. Etter avsluttet årsstudium kan du søke samordna opptak om plass. Ved opptak får du da fritak for første studieår.