Language: NOR | ENG

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

 • Varighet: 2 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Studiet passer for deg som vil jobbe med rusavhengighet og psykisk helse. Tverrfaglighet og samhandling vektlegges, og du blir kvalifisert til å jobbe med mennesker med dobbeltdiagnoser.

Om utdanningen

Samtidig rusbruk og psykiske helseplager ser ut til å øke i omfang, og vies større oppmerksomhet. Denne utviklingen skaper alvorlige konsekvenser både på individ- og familienivå, i nettverk og lokalsamfunnet, men også når det gjelder folkehelsen, og dermed også for den generelle samfunnsøkonomien.

Utdanningen er rettet mot å forstå avhengighet, mestringsstrategier, traumer og skadelig rusmiddelbruk med samtidige psykiske helseutfordringer. Studiet ser nærmere på hva som kan være nyttige tilnærminger og strategier for å styrke mestring, sosial integrasjon og økt livskvalitet fra et personorientert perspektiv.

Studiet vektlegger tverrfaglighet, brukermedvirkning, samhandling og samarbeid på alle nivåer, og innen ulike sektorer. Studiet er samlingsbasert og inkluderer åtte uker veiledet klinisk praksis, som er på heltid.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert og inneholder åtte uker veiledet klinisk praksis.

Informasjon om praksis

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for arbeid med mennesker med dobbeltdiagnoser (rusmiddelmisbruk/-avhengighet og spilleavhengighet, og psykiatriske sykdommer som depresjon, angst og psykoser), i helsevesenet, skolesektoren, politiet, fengsel eller barnevern.

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller 3-årig politiutdanning, samt 2 års relevant erfaring etter endt grunnutdanning.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. To års praksis er 24 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 48 måneders arbeidspraksis.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Ved fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap og forståelse for hvordan sårbarheter, belastninger og sosiokulturelle faktorer kan påvirke utviklingen av rusbruk og samtidig psykiske lidelser
 • har grundig kunnskap om vitenskapsteori og metode relatert til eget fagfelt
 • kan samhandle med pasienter/brukere slik at integritet og brukermedvirkning ivaretas og styrkes
 • har bred kunnskap om tilnærmingsmåter som bidrar til å samordne komplekse behov hos brukeren og dennes nettverk
 • har inngående kunnskap og strategier for å videreutvikle tjenestetilbudet i tråd med brukernes behov

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan være pådriver til samarbeid, behandling, og tilrettelegging i møtet med mennesker med samtidig rusbruk og psykiske helseplager i deres hverdagsliv
 • kan benytte relevante verktøy for å kartlegge personers psykiske helseplager og samtidig rusbruk
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere samordnede tiltak rettet mot brukeren og dennes familie og nettverk
 • kan delta aktivt i videreutvikling av tjenestetilbudet som ivaretar universell utforming, motvirker stigmatisering og fremmer folkehelse
 • kan mobilisere ressurser gjennom å undervise og veilede brukere og deres nettverk på en systematisk og faglig forsvarlig måte og i tråd med brukerens livsverdier og livssituasjon
 • kan anvende vitenskapelige prinsipper i tilegnelse, gransking og anvendelse av kunnskap 
 • kan anvende avansert kompetanse i kildesøk, og vurdering av kilders holdbarhet og relevans i arbeidet med en faglig problemstilling
 • har en velutviklet etisk sensitivitet knyttet til nødvendigheten av å beskytte og styrke brukerens integritet og menneskerettigheter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte og anvende kunnskaper om det komplekse samspillet mellom psykisk uhelse og samtidig rusbruk/rusmisbruk
 • kan drøfte og anvende virksomme intervensjoner som fremmer mestring og tilfriskningsprosesser for den enkelte og dens familie/nettverk/lokalmiljø
 • har inngående kunnskap om hvordan spill(e)avhengighet kan utvikle seg og hva som er virksomme strategier for å forebygge og behandle slike tilstander
 • kan drøfte og anvende kunnskap om folkehelsevitenskap; både forebyggende, helsefremmende forståelse knyttet til aktuelle kontekster
 • kan utvise forståelse for den enkeltes livserfaring og livsverden som grunnlag for samarbeid, behandling og for fag- og tjenesteutvikling
 • kan begrunne sine vurderinger og handlinger både på et juridisk og etisk holdbart grunnlag, og evaluere og korrigere egen yrkesutøvelse i tråd med gjeldende lover, forskrifter og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere, brukere og pårørende
 • kan ta ansvar for fortsatt personlig og faglig utvikling
 • kan identifisere både ressurser og motkrefter i nødvendige endringsprosesser på tjeneste- og organisasjonsnivå og gjøre selvstendige vurderinger og intervensjoner i det pågående arbeidet
 • har dyp innsikt i egen og andre faggruppers kompetanser og kan synliggjøre og gjøre tilgjengelig disse i konkrete samarbeidssituasjoner
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere eget faglig utviklingsarbeid

Videre studiemuligheter

Fullført videreutdanning kvalifiserer til opptak på master i psykisk helsearbeid. Les mer om masterprogrammet og opptakskrav  her. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap