Videreutdanning i religionpsykologi i et helseperspektiv

 • Varighet: 0,5 år
 • Samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode ikke åpent for søking

Om utdanningen

Dette er en videreutdanning på masternivå for deg som vil forstå og anvende religionspykologi som fagfelt i kliniske sammenhenger som spesialist- og primærhelsetjeneste samt flyktningetjenesten. Fagområdet er lite vektlagt i helseutdanninger generelt, og gjennom økt kompetanse kan helsepersonell bli bedre i stand til å identifisere og nyansere problematiske sider i pasienters liv, støtte og styrke deres ressurser, og bidra til en helhetlig tilnærming til pasienters komplekse behov.

Denne tilnærmingen inkluderer en forståelse av den kulturelle konteksten og dens betydning for hvordan sykdom og helse kommer til uttrykk i menneskers liv. Mening, tro og livssyn, herunder også verdier, ritualer og eksistensielle temaer, er ofte sentrale for mennesker som strever med så vel psykiske som fysiske helseproblemer. Selv om helsepersonell stadig erfarer betydningen av slike tema i pasienters liv, har kunnskapen på området vist seg å være mangelfull når det gjelder forståelse og tilnærming i det kliniske arbeidet.

Opptakskrav og omfang

Opptakskrav er fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende 3-årig høgskole- og/eller universitetsutdanning.

Studiet består av en innføringsdel og en hoveddel. Det vil være 4 samlinger à 2 dager, fordelt på 2 semestre.

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En student skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • Har inngående kunnskap om sentrale teoretiske tradisjoner og perspektiver i religionspsykologi
 • Har kunnskap om forskning innen religionspsykologi i et helseperspektiv
 • Kan identifisere og anvende kunnskap i religionspsykologi innenfor et flerkulturelt folkehelsefremmende perspektiv

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan vurdere ulike kunnskapstradisjoner innenfor religionspsykologi
 • Kan identifisere og analysere religionspsykologiske tema i et helseperspektiv
 • Har kompetanse i å kartlegge helse og sykdom relatert til religionspsykologiske utfordringer

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan kritisk vurdere relevant forskning og teorigrunnlag innenfor fagområdet religionspsykologi i et helseperspektiv
 • Kan kritisk reflektere over og anvende kunnskap i religionspsykologi innenfor et flerkulturelt folkehelsefremmende perspektiv
 • Kan muntlig og skriftlig identifisere og formidle problemstillinger relatert til religionspsykologiske perspektiv på helse og sykdom

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning av minimum 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag, folkehelse, religionspedagogikk, teologi, psykologi eller diakoni.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

16500,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap