Language: NOR | ENG

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse

 • Varighet: 2 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Studiet gjør deg i stand til å utvikle tjenestetilbud til personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk rehabilitering og habilitering. Studiet er samlingsbasert og lar seg kombinere med jobb. 

Om utdanningen

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er en tverrprofesjonell utdanning. Gjennom studiet vil du få innsikt i arbeidsformer som kan støtte lærings- og mestringsprosessene til personer med funksjonsbegrensninger og deres nærmeste. Du vil også få kompetanse i å vurdere, koordinere og lede sammensatte rehabiliteringsforløp, samt i å samarbeide på tvers av profesjoner og sektorer.  

Studiet er organisert med fire samlinger á tre dager per semester og lar seg kombinere med annet arbeid.

Habilitering og rehabilitering er et nasjonalt helsepolitisk satsingsområde. Funksjons- og ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er endret. Dette medfører behov for nye arbeidsmetoder og nye måter å organisere (re)habiliteringstjenestene på.

Koordinering og samhandling mellom tjenestene er avgjørende for helhetlige og gode (re)habiliteringsforløp. I regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) fremheves betydningen av å styrke det tverrprofesjonelle samarbeidet, teamorganisering og involvering av brukere og deres nærstående. I Primærhelsemeldingen [Meld. St. nr. 26 (2014-2015)] vektlegges behovet for å styrke kompetansen og kvaliteten på (re)habiliteringstjenestene i kommunene.

I utdanningen er fokuset på tverrprofesjonell (re)habiliteingsforståelse, læring og mestring, ledelse og samhandling.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger á tre dager per semester. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for kliniske stillinger innen rehabiliteringsfeltet både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt for faglige vurderinger og saksbehandling i koordinerende enhet og for koordinatorrollen på ulike tjenestenivå.  

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang, kan tas opp på studiet etter individuell vurdering.   

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om habiliterings- og rehabiliteringsfeltets verdigrunnlag, faglige fundament og sentrale helsepolitiske føringer
 • har inngående kunnskap om hvordan nedsatt funksjonsevne og samfunnsskapte barrierer kan påvirke helse, livskvalitet og sosial deltakelse på samfunnets ulike arenaer
 • har inngående kunnskap om sentrale helsepedagogiske teorier og modeller for læring og mestring i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser
 • har kunnskap om organisering og arbeidsformer som fremmer samhandling med brukere /pasienter og pårørende, og mellom ulike profesjoner, sektorer og nivå i rehabiliteringsforløpet
 • har kunnskap om de mest brukte vitenskapelige metoder for datainnsamling og analyse innen kvalitativ og kvantitativ forskning
 • har inngående kunnskap om lederrollen og ulike former for lederskap knyttet til sammensatte habiliterings- og rehabiliteringsforløp 

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere ressurser hos pasient/bruker og deres nettverk, og anvende disse i samarbeidet mellom pasient/bruker og det tverrprofesjonelle rehabiliteringsteamet
 • kan undervise og veilede brukere, pårørende, kolleger og andre involverte i rehabiliteringsprosesser
 • kan anvende anerkjente kommunikasjonsformer for å etablere tillitsfulle relasjoner og konstruktivt samarbeid med aktører som er involverte i sammensatte habiliterings- og rehabiliteringsforløp
 • kan lede, koordinere og evaluere rehabiliteringsforløp basert på anerkjente kvalitetsindikatorer og evalueringsmetoder
 • kan vurdere og påvirke faktorer på individ-, gruppe- og samfunnsnivå som fremmer verdighet, sosial deltagelse og livskvalitet hos brukere med nedsatt funksjonsevne 
 • kan anvende kunnskap som ivaretar universell utforming, motvirker diskriminering og fremmer folkehelsen i planlegging av rehabiliteringsvirksomhet på ulike arenaer og nivå i samfunnet

 

Generell kompetanse

 Kandidaten

 • kan analysere og kritisk vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og anvende kunnskapsbaserte intervensjoner i habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere tverrprofesjonelle rehabiliteringsprosesser i samarbeid med pasienter/brukere og relevante samarbeidspartnere
 • kan anvende arbeidsformer som sikrer at pasienter/brukere og evt. pårørende medvirker og får innflytelse ved planlegging, gjennomføring og evaluering av rehabiliteringsprosesser
 • kan vurdere og iverksette arbeidsformer som bidrar til å utvikle en kultur for tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid
 • kan kritisk vurdere systemfaktorer i organisasjonen som fremmer eller er til hinder for pasientmedvirkning og samhandling
 • kan identifisere, vurdere og kommunisere avvik relatert til samordnet rehabiliteringsvirksomhet
 • kan reflektere kritisk over egen faglig-, etisk- og juridisk kompetanseutvikling 
 • kan vurdere og anvende ny kunnskap som bidrar til fag- og forskningsutvikling, nytenkning og innovasjon i rehabiliteringsarbeid

Emner

Emneoversikt Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse

Studiepoeng År 1 År 2

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap