Language: NOR | ENG

Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid

 • Varighet: 2 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 90 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. September - 1. Oktober
 • Du er sykepleier og har lyst til å spesialisere deg
 • Du ønsker å kunne jobbe med akutt og/eller kritisk syke pasienter
 • Du liker å jobbe i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag

Om utdanningen

Videreutdanning i operasjonssykepleie tilbys som en deltidsutdanning over 2 år med samlinger i Elverum. Studiestart er januar 2021. 

Dette studiet er nyopprettet som deltidsstudium, og endringer kan komme i tiden fremover. 

Merk deg at emneplanene i emneoversikten gjelder for heltid, disse vil endres til et studieløp over 2 år. 

Utøvelse av operasjonssykepleie forutsetter solide naturvitenskapelige og operasjonssykepleiefaglige kunnskaper så vel som praktiske ferdigheter og evne til å prioritere tiltak i en hurtig skiftende hverdag.

Utdanningen gir deg kunnskap til å kunne yte faglig forsvarlig operasjonssykepleie til pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og/ eller inngrep.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle tre semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være knyttet til direkte pasientsituasjoner med akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

I løpet av studietiden får du anledning til å hospitere i praksis innen andre spesialfelt som er relatert til operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde.

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 3360. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Mitt yrke: operasjonssykepleier

Informasjon om studiestart

Studiestart er januar 2021. 

Praktisk informasjon

Det er planlagt samlinger følgende uker våren 2021:

Uke 2, 7, 12 og 18. Samlingene vil gå over 3-4 dager. 

Mellom samlingene vil det bli jevnlige nettmøter. 

Tilsatte ved Sykehuset Innlandet har fortrinnsrett til et bestemt antall av plassene. 

Emner

Emner i videreutdanning i operasjonssykepleie

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om og forståelse for den akutt kritisk syke operasjonspasientens situasjon og behov
 • har inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipper og kirurgiske undersøkelser og behandling
 • har inngående kunnskap i å identifisere pasientens behov for operasjonssykepleie pre-, per- og umiddelbart postoperativt, samt om mulige tiltak og forebygging av komplikasjoner, alt for å ivareta pasientsikkerheten
 • har inngående kunnskaper om det infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene
 • har inngående kunnskaper om funksjon, kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr 
 • har kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjon og behov, samt dennes pårørende i et alders-, kjønns-og flerkulturellt perspektiv
 • har kunnskaper om gjeldende rammebetingelser for spesialisthelsetjenesten, myndighets- og funksjonsområdet for operasjonssykepleiere
 • har kunnskap om vitenskapelig teori, metode og forskningsetikk, og hvordan tilegne seg nye kunnskaper i operasjonssykepleiefaget

Ferdigheter:

Kandidaten

 • mestrer å organisere og koordinere driften av den operative virksomheten 
 • mester å ivareta pasienten behov for sykepleie under den pre-,per- og umiddelbart postoperative fasen, samt medvirke under det operative inngrepet med kyndighet
 • mestrer samhandling med operasjonspasienter og deres pårørende og fremmer deres medbestemmelse
 • har  ferdigheter i kommunikasjon, samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivå
 • mestrer bruk og kontroll av instrumenter, materiell og medisinsk-teknisk utstyr som benyttes ved kirurgisk undersøkelse og behandling, korrekt og forsvarlig
 • har et reflektert forhold til  teknologiens muligheter og begrensninger på operasjonsstuen

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • utøver etisk og juridisk forsvarlig operasjonssykepleie og ivaretar pasientens rettigheter
 • har handlingskompetanse innen operasjonssykepleie, observerer og prioriterer, og kan handle  selvstendig og ansvarlig i yrkesutøvelsen
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • kan gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere
 • kan bearbeide egne reaksjoner i forbindelse med arbeidet og bistå medarbeidere/ kolleger med deres opplevelser og reaksjoner
 • dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid
 • benytter relevant forskning og bidrar til fagutvikling
 • videreutvikler den personlige og faglige kompetansen som operasjonssykepleier

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. To års praksis er 24 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 48 måneders arbeidspraksis.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Har du lyst til å få et innblikk i hvordan de jobber med operasjonssykepleie i andre land og hvordan de bruker de ressursene de har? Hva med å ta praksis i utlandet? Under studiet har du mulighet til å søke om å ta siste fordypningspraksis på 4 uker ved høgskolens samarbeidspartnere i Indonesia eller Island.

Grip sjansen og reis på  utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis i videreutdanning i operasjonssykepleie er totalt 45 studiepoeng, og vil strekke seg over alle 4 semestre. Det planlegges 3-4 ukers perioder om gangen, totalt 30 uker i løpet 2 år. 

Praksis foregår fortrinnsvis i Sykehuset Innlandet. Studenter  kan gjøre egne avtaler om praksisgjennomføring ved sykehus andre steder i landet. Høgskolen i Innlandet forbeholder seg retten til å godkjenne praksisplassen etter gitte kriterier. 

Veien videre

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i operasjonssykepleie. Operasjonssykepleie er et spesialområde innen sykepleie som krever kunnskap om, og forståelse for, den akutt og /eller kritisk syke operasjonspasientens situasjon og behov, samt inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipper og kirurgiske undersøkelser og behandling.

 

Operasjonssykepleierens hovedarbeidsområde er på sykehus hvor pasienten har behov for operasjonssykepleie.

Operasjonssykepleieren har kompetanse til å utøve helhetlig operasjonssykepleie i avdelinger hvor pasienter med sykdom eller skade gjennomgår planlagt eller akutt kirurgisk inngrep, behandling eller undersøkelse. Dette kan være i operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, legevakt/skadestue, sterilsentraler, katastrofeteam og krigs- og katastrofeområder.

Klikk her for å søke dette studiet

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap