Language: NOR | ENG

Videreutdanning i kreftsykepleie

 • Varighet: 2 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du er sykepleier og vil spesialisere deg innen kreftomsorg
 • Du ønsker å arbeide med kreftsyke og deres pårørende
 • Det er et økende behov for sykepleiere med slik spesialkompetanse 

Om utdanningen

Studiet gir deg kunnskap om opplevelsen av å leve med og gjennomgå behandling for kreftsykdom. Du får kunnskap om de ulike kreftsykdommene, årsak, diagnostisering, symptomer og ulike behandlingsformer, samt bivirkninger av behandling. Kreftsykdommer har et stort forebyggingspotensiale og det legges vekt på kunnskap om forebygging og helsefremming.

Det vektlegges også at man kan lære å identifisere områder innenfor kreftsykepleie der det er behov for mer forskning og bidrar til at resultater fra forskning blir omsatt i praksis.

Studiet er samlingsbasert og benytter varierte undervisnings- og arbeidsformer. Mellom studiesamlingene arbeider studentene med studieoppgaver individuelt eller i grupper. Studiet inkluderer tolv ukers praksis fordelt på følgende praksisområder: rehabilitering, kommunehelsetjeneste eller annen relevant praksis og sykehus.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert. Mellom samlingene arbeides det med studieoppgaver individuelt eller i gruppe, og man må påregne gjennomsnittlig ca 20 timers studieinnsats i uka.

Samlet oversikt over samlinger og praksis gjennom studiet:

 

 

Høstsemesteret 2020

 

Vårsemesteret 2021

 

 

Høstsemesteret 2021

 

 

Vårsemesteret 2022

 

3 samlinger
Praksis, 1 uke (Montebellosenteret, med forbehold om endringer)

 

3 samlinger
Praksis

 

2 samlinger
Praksis

 

3 samlinger inkludert avslutningsmarkering

 

 

Eksamen i Kreftsykepleiens fundament:
Mappeeksamen

 

Eksamen i kreftsykepleie knyttet til behandling av pasienter med kreft
Skoleeksamen

 

Fordypningsoppgave i kreftsykepleie

 

 

Her finner du mer informasjon om praksis.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper 

Kandidaten:

 • har spesialisert kunnskap om kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • har inngående kunnskap om pasienters og pårørendes opplevelse av å ha en kreftsykdom og å gjennomgå behandling
 • har spesialisert kunnskap om kreftsykdommer, forekomst, årsaker, utredning, diagnostisering, forebygging og behandlingsformer, samt komplikasjoner og senskader
 • har kunnskap om sykepleievitenskapelig filosofi, begreper og teorier som utgjør det faglige grunnlaget for kreftsykepleie
 • har kunnskap om vitenskapsteori, vitenskapelige metoder og forskningsetikk                                                                                                                                             

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan arbeide selvstendig i utførelsen av kreftsykepleiers funksjon og ansvar
 • kan utføre systematisk helsevurdering og ta beslutninger om behov for kreftsykepleie
 • kan planlegge, utføre, dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
 • kan gjennomføre medisinsk behandling etter forordning og delegering fra lege
 • kan skape relasjon til og kommunisere med pasienter og pårørende i krise og sårbare situasjoner
 • kan gjennomføre tilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasient, pårørende, medarbeidere og studenter
 • kan samarbeide med kollegaer, andre faggrupper og samhandle mellom ulike tjenestenivå for pasienter med kreft
 • har kompetanse i kildesøk, kan kritisk vurdere og anvende forskningsresultater i arbeid med faglige problemstillinger

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • kan utøve personsentrert sykepleie til pasienter som har eller har hatt kreft, i alle aldre og i alle faser av sin sykdom, og støtte deres pårørende
 • kan identifisere forebyggende tiltak for pasienter med økt risiko for å utvikle kreftsykdom
 • kan ta ansvar for å møte døendes behov og ønsker på en omsorgsfull og verdig måte
 • kan ta ansvar for å videreutvikle og oppdatere egen personlig og faglig kompetanse som kreftsykepleier
 • kan begrunne vurderinger og handle i samsvar med etiske, juridiske og faglige retningslinjer, rammebetingelser og offentlige føringer som styrer kreftsykepleieres yrkesutøvelse
 • kan integrere relevante bruker-, erfarings- og forskningsbasert kunnskap i kreftsykepleien
 • bidrar til nytenkning og endring gjennom forskning, faglig utviklingsarbeid og innovasjon for å fremme kvalitet og pasientsikkerhet
 • bidrar til forsvarlig bruk av velferdsteknologi og informasjonsteknologi
 • bidrar til å lede og koordinere pasientrettede aktiviteter for å sikre sammenhengende og trygge pasientforløp i egen enhet og på tvers av tjenestenivåer

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon. Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. To års praksis er 24 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 48 måneders arbeidspraksis. Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Du blir kvalifisert til å utøve kreftsykepleie til pasienter i og utenfor institusjon, samt bistå pårørende. Det legges vekt på å arbeide helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende i tverrfaglige miljø. Kreftsykepleieren arbeider i alle deler av helsetjenesten; hjemmebaserte tjenester, sykehjem og lindrende enheter, offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, i sykehus på sengepost, i spesialavdelinger og i poliklinikker for kreftbehandling.

Kreftsykepleiere arbeider også i organisasjoner som Kreftforeningen, hospice og ambulante team. Kreftsykepleieren har en viktig funksjon med tanke på nettverksbygging og anvendelse av frivillighetsarbeid mot pasientgruppen.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap